Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Reconstructie Rijksweg 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Reconstructie Rijksweg 16

Breedste afgezonken tunnel ter wereld

9 minuten leestijd

De breedste afgezonken tunnel ter wereld is geprojecteerd tussen Dordrecht en Zwijndrecht onder de Oude Maas.Over enkele weken zal men met het bouwen beginnen. Hij zal een breedte krijgen van 49 m en een hoogte van 8. De tunnel zal acht rijstroken voor het verkeer gaan tellen; tweemaal vier. Hiervoor zullen vier tunnelbuizen worden gemaakt: constructief de beste oplossing. Hij wordt uit drie elementen van 115 meter leng te opgebouwd. De gehele lengte van het overdekte tunneldeel zal 540 meter bedragen. Samen met de opritten wordt de tunnel 854 meter lang. Op zijn diepste punt ligt het wegdek van de tunnel 14 meter beneden NAP. De kosten van de tunnelbouw zullen onveer 90 miljoen bedragen

Verbinding Dordrecht-Zwijndrecht

De tunnel is een van de kunstwerken in de grondige reconstructie van Rijksweg 16 tussen Dordrecht en Zwijndrecht. Deze weig loopt van Rotterdami naar Breda. Hierin zal ook de Moerdijikbrug door een nieuwe woirden vervangen; deze zal worden gebouwd op de pijlers van die oude brug. De brug zal naar verwacht wordt in 1979 gereed zijn. Hij zal 100 miljoen kosten.

Te veel verkeer

Het verkeer op RW 16 neemt die laatste jaren geweldig toe, vooral in het gebied van de Drechtsteden. In 1966 passeeirden gemiddeld 42.000 voertuigen per wenkdag de brug over de Oudte Maas. De verwachting is dat dit aantal in 1980 zal zijn gestegen tot 90.000 voertuigen per werlcd^ag en die huidige brug fcan dit aantal niet meer verwerken.

Het werk aan de reconstructie van de Eii|ksweg is reeds begonnen. Men is nu beziig met het aanleggen van een nieuwe westeiijike hoofdrijbaan naast de bestaande. Men verwacht dat het verkeer over ongeveer een jaar gebruik zal kunnen maken van deze nieuwe hoofdrijbaan, waaima werkzaamheden aan de oostelijke hoofdrijbaan zuilen beginnen. Beid« rijibanen (met de kunstwerken, waaronder de tuimel) zuUen dan in 1977 voor het verkeer kunnen worden opengesteld.

Twee aspecten

Bij de reconstructie van de rijksweg is ruime aandacht besteed aan de venkeersveilighèidv Dit is in de eerste plaats het file-detectiesysteem, diat de automobilist bij files waarschuwt. De gemiddelde snelheid van ver voor hem in file rijdende auto's wordt door borden aangeduid, die een adviessnelheid aangeven. Als het erg druk wondt, wordt dé politie gewaarschuwd. 

Vele bewoners van Dordrecht en Zwijndrecht zijn beducht voor het enorme geluid, dat het toekomstige verkeer zal pr oduceren. Hierover zijn versohillende  bijeenkomsten gehouden. Naast de reeds bestaande normen voor geluidshinder, wil Rijkswaterstaat nog andere maatregelen nemen om de geluidishinder zoveel mogelijk te beperken. Langs de rijksweg zullen geluidwerende schermen worden aangebracht, terwijl ook voor de woningen zelf maatregelen zullen worden genomen; dubbele ramen en het zoveel mogelijk dichten van kieren in de woningen. 

Ontruiming

In andere opzichten brengen de recon^ structie. de kunstwerken, de toe- en afleidende ' wegen eveneens grote moeiUj'kheden met zich mee. In Zwijiidrecht moeten 350 woningen wijken, waaronder 15 bedrijven en één school. Deze zijn nu voor 75 pet. ontruimd. In Dordrecht moeten 100 panden weg, waaronder 10 bedrijven en drie scholen; ook hier is de ontruiming in volle gang. In H.I. Ambacht, waar parkeerplaatsen en benzinestations moeten komen, zal voorniamelijk land- en tuinbouwgrond worden opgeëist. Dit moet nog grotendeels beginnen.

Alleen de kosten voor de grondaankopen zullen reeds 35 a 40 miljoen gulden vergen, zo schat men bij rijikswaterstaat; hiervan is rau 25 mUjoen gulden besteed.

Voor 1980 klaar

Als voorbereidend werk voor de reconstructie zijn in totaal 3300 tekeningen en schetsen gemaakt. Voor de werken is 255 miljoen kubieke meter zand nodig. Voor de drainage is 1100 km aan zandpalen vereist, hiervan is momenteel 25 pct. voltooid.

Asfalt is er ruim 200.000 ton(!) nodig, waarvan 9 pet. verwerkt is.

Men denkt de reconstructie van de rijksweg tegen 1980 geheel te hebben voltooid. De totale kosten hiervan bedragen naar men aanneemt — zonder de nieuwe Moerdijkbrug — 300 miljoen. Het weggedeelte ten noorden van Zwijndrecht zal voorlopig vier rijstroken in elke richting krijgen met een mogelijke uitbreiding tot vijf. Ten zuiden van Dordrecht zal Rijksweg 16 in elke richting 3 rijstroken tellen.

Kunstwerken

Bij de reconstructie van de rjiksweg zullen naast de tunnel vele andere kunstwerken worden aangelegd. Op het ogenblik is men al bezig deze uit te voeren. Op de Zwijndreohtse oever zullen twee viaducten komen over de spoorlijn Rotterdam-Breda, eik 500 m lang en 30 m breed. Er komen aan de Zwijndrechtse zijde nog twee kunstwerken voor, welke vóór sept ember 1976 gereed moeten zijn. 

Aan de Dordrechtse zijde komt onder meer een  tunnel, dat een nieuwe stedelijke verbindingsweg onder de snelweg doorvoert; verder een viaduct en een voetgangersbrug. Deze kunstwerken moeten in de zomer van 1976 klaar zijn. 

Hollandtunnel

Het spectaculairste is toch wel de tunnel onder de Oude Maas. In de volksmond heet hij ai lang Drechttunnel, maar waarschijnlijk zal de officiële naam Hollandtunnel worden. Deze naam heeft het Nederlands Aardrijkskundig Genootschap enige tijd geleden te berde gebracht.

Vóór 1940 onderhield een pont de verbinding tussen Dordrecht en Zwijndrecht. De plannen voor een verbetering van de huidige brugverbinding dateren van 1965. Er werd toen besloten onder de Oude Maas een tunnel aan te leggen. 

Fasen

Het werk aan de  tunnel zal in verschillende fasen plaats hebben. Aan beide zijden van de Oude Maas zal worden begonnen met de op- en afritten. Zij krijgen een geheel ander  karakter dan tot nu gebruikelijk in Nederland. Het wegdek ligt bij de afritten niet in een betonnen bak, maar in een afgraving, begrensd door met gras begroeide taluds. Deze constructie is mogelijk, omdat zich op enige diepte onder de afritten een gesloten kleilaag bevindt, die het bodemwater verhindert omhoog te komen. Rondom  de afritten worden achter  de taluds verticale damwanden tot in de kleilaag geheid. Het eerste werkgedeelte omvat het aanbrengen van de betonwanden langs de toekomstige aan- en afritten. Hierover wordt e n betonlaag gestort, waarover tijdelijk het plaatselijk verkeer wordt geleid. 

Tijdens de tweede werkfase worden de betonwanden langs de op- en afritten verder landinwaarts uitgebreid. Dit zal ongeveer begin januari 1975 voltooid zijn. Hierna zal men de grond onder het betonnen dak uitgraven om de op-  en afritten te kunnen afbouwen, welk karwei in  januaril.977 dient te zijn geklaard. 

Zlnkmethode

Dit wat het landgedeelte van de tunnel betreft. Het riviergedeelte wordt gebouwd volgens de zogenaamde zinkmethode. Deze bouwwijze is bij de meeste Nederlandse tunnels toegepast, o.a. bij de Coen-, Benelux-, en Heinenoordtunnel. Alleen bij de Velsertunnel over het Noordzeekanaal werden bouwputten gebruikt. Na elkaar werkte men in een zuidelijke en een noordelijke bouwput.

Voor de bouw van de drie afzonderlijke delen wordt het bouwdok van Heinenoordtunnel gebruikt. Dit ligt twaalf kilometer verderop in Barendirecht. Deze tunnelmoten zijn 115 m lang, 49 m breed en 8 m hoog. Per stuk wegen ze 40.000 ton. Het belooft een imposant schouwspel te worden. Wanneer? Deze elementen moeten in ieder geval zijn afgebroken vóór de winter van 1975-1976.

De drie elementen zullen als ze klaar zijn worden voorzien van waterdiohte schotten, waardoor enorme betonnen dozen ontstaan, die juist zullen kunnen drijven. Nadat de waterdichte schotten zijn aangebracht, wordt het dok met water gevuld en wordt de gnonddam, die het dok van het water scheidt, doorgebaggerd.

In de rivierbodem tussen Dordt en Zwijndrecht waar de tunnel zal komen, is intussen een zinksleuf uitgebaggerd. Naar deze sleuf word-en de elementen gesleept, waarna ze gezonken worden en met'elkaar worden verbonden. Hierna worden de waterdichte schotten verwijderd, waardoor een doorgaande tunnel ontstaat tussen de landigedeelten.

De tiende tunnel in ons waterlandje zal dan tot het heden gaan behoren. We zullen er met Gods hulp weer een waterkunstwerk bij krijgen, waarop we als klein landje trots kunnen zijn.

Hollandtunnel is de tiende in Nederland

De te bouwen Hollandtunnel tussen Dordrecht en Zwijndrecht zal de tiende tunnel in ons land worden.

In 1936 werd begonnen met de houw van de Maastunnel in Rotterdam. Het was meteen wereldnieuws, want voor de eerste keer werd bij de bouw van een tunnel gebruik gemaakt van rechthoekige elementen, die één voor één in de rivier werden afgezonken. Deze tunnel kwam gereed in 1941. Na de oorlog bouw'le men de twee Velsertunnels. Hieraan werkte men van 1952-1957. Ze bestaan uit een autotunnel en een spoorwegtunnel. Dit zijn de twee enige onderdoorgangen in Nederland waarbij de afzinkmethode niét is toegepast door Rijkswaterstaat. Men bouwde deze tunnel door middel van bouwputten gelegen langs het Noordzeekanaal. De tunnel ligt in het traject Haarlem-Alkmaar.

In 1966 werd de Coentunnel in Amsterdam onder het Noordzeekanaal voor het verkeer opengesteld. De Beneluxtunnel tussen Vlaardingen/Schiedam en Pemis onder de Oude Maas is tot nu toe de enige toltunnel in ons land. Deze werd in 1967 opengesteld. In 1968 werd de U-tunnel, die het zuidelijk met het noordelijk stadsdeel van Amsterdam verbindt, geopend. In 1969 volgde de Heinenoordtunnel onder de Oude Maas bij Barendrecht.

De Metro-tunnel die Rotterdam bezit, werd in 1968 in gebruik geruwnen. Een bijzondere ondergrondse doorgang is de Schipholtumnel. Bil de luchthaven gaat de Rijksweg Amsterdam-Den Haag-Rotterdam onder een van de startbanen door.

Steeds meer

In nagenoeg alle landen is het bouwen van tunnels de laatste tijd belangrijker geworden. In ons land staan nog ten minste tien tunnels op het programma onder het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, de Oude Maas (de Hollandtunnel dus), het kanaal door ZuidBeverland en de Westerschelde.

In mei 1972 heeft de aanbesteding van de Vlaketunnel onder het kanaal door Zuid-Beveland plaats gehad. De tunnel wordt aangelegd in de nieuwe Rijksweg 58. Er zijn plannen voor een brugtunnel onder en over de Westerschelde. De tunnel zal wellicht gerealiseerd worden tussen Kruiningen en Z.-Beveland en Perkpolder (Z.-Vlaanderen).


Drie van die Drechtsteden

Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht tellen samen bijna 160.000 inwoners. In Dordrecht wonen meer dan 100.000 mensen, per 1 mei van dit jaar 101.687; in Zwijndrecht woonden toen 34.200 personen en Papendrecht telde op die datum. 21.256 inwoners binnen haar niet bestaande poorten.

In Papendrecht is het bekende bedrijf Bos en Kalis gevestigd. Dit bedrijf heeft de plannen opgesteld voor een industrie-eiland in de Noordzee. Diverse andere bedrijven hebben zich met het voorstel solidair verklaard en willen meewerken aan de totstandkoming ervan.

Zwijndrecht is o.a. de bakermat van Tornado, het bedrijf in huishoudelijke artikelen. Ook Schokbeton komt hier vandaan.

In Dordrecht is o.m. een vestiging van Dupont Nemours, een Amerikaanse kunststoffenfabriek, alsmede o.m. de olie-raffinarderij Broere.

Opvallend in Dordrecht is de oude kerk, die niet in het centrum van de stad te vinden is, maar dicht bij de haven. Deze afgelegen (excentrische) ligging vindt misschien haar oorzaak in een vroegere overstroming van de Maas. Aangenomen wordt, dat hij vroeger wel midden in „Thuretricht" te vinden was, maar dat door de doorbraak van de Maas een groot stuk grond was verdwenen, waardoor de kerk aan de waterkant kwam, te staan en bouwen alleen nog maar mogelijk was van de kerk af.

Misschien zal Dordrecht over niet al te lange tijd een nieuwe burgemeester kragen. De huidige burgemeester, mr. J. J. van der Lee, heeft namelijk gesolliciteerd naar het ambt van commissaris der Koningin in Gelderland.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Reconstructie Rijksweg 16

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 juni 1973

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken