Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Minimumloon in jaar tijds 15% gestegen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Minimumloon in jaar tijds 15% gestegen

Per 1 juli weer opgetrokken

6 minuten leestijd

Met ingang van 1 juli is het minimumloon bruto per maand of f 227,40 per week. Dit ko deren neer op een netto-minimumloon van on een ongehuwde werknemer betekent dit een net maand dan wel it f 152 of ± f 158 per week. weer opgetrokken. Het bedraagt thans f 985,40 mt voor een gehuwde werknemer met twee kingeveer f 739 per maand of f 170 per week. Voor to-minimumloon van ± f 658 of dz f 686 per

Iedere werknemer van 23 tot en met 64 jaar heeft recht op minimumloon. Voorwaarde is evenwdl dat men — in dienstbetrelddng — langer werkt dan een derde van de arbeidstijd die voor het werk gebruikeliik is. Bij een werkweek van bijvoorbeeld 42 uur moet de werknemer — wil hij aanspraak kunnen maken op een minimumloon — tenminste 14 uur voor zijn baas in de weer zijn.

Als de arbeidstijd korter is dan de normle arbeidsduur — part-time — is het minimumloon naar evenredigheid lager. Het laagst betaalde loon wordt tweemaal per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de CAOlonen, namelijk op 1 januari en op 1 juü. Op 1 juli 1972 was het brutominimumloon ƒ 860,60 en ƒ 198,60 per week en begin van dit jaar ƒ939,90 per maand of 216,90 per week. tussentijdse herziening is mogelijk als daar bijzondere aanleiding voor is.

De wet minimumloon — waarin een en ander geregeld is — verstaat onder loon: „Alle geldelijke inkomsten op grond van de dienstbetrekking met uitzondering van overwerkgeld (dit telt overigens wel mee voor de loonfbelasting), onkostenvergoedingen en eenmalige extra-uitkeringen zoals vakantiebijslag, winstuitkeringen, enz." Provisie is ook loon, ook fooien kunnen soms als loo worden beschouwd. Voorts vallen onder loon enkele niet-geldelijke beloningselementen als kost en inwoning, maaltijden.

Kost en inwoning

Voor dit jaar is de waarde van ,Jiost en inwoning" vastgesteld op 175,- per maand of ƒ40,50 per week, de waarde van „volle kost" op ƒ 117,- per maand ot ƒ 27,- per week. De wet geldt in het algemeen niet voor personen in dienst van het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap.

Minister Boersma van sociale zaken kan op verzoek — soms ook uit zichzelf — een lager minimumloon vaststellen als:

9 het voortbestaan van een bedrijfstak ernstig wordt bedreigd („collectieve dispensatie");

• de werknemer gehandicapt is („individuele dispensatie"). Sinds april 1972 is geen enkele collectieve dispensatie meer van kracht.

Vakantiebijslag

Iedereen van 18 jaar en ouder, die in dietnstbetrekking werkt, heeft — na een jaar — recht op vakantie (met behoud van loon uiteraard) van ten minste drie weken. Jongeren, die op 1 mei nog geen 18 jaar waren, kunnen zelfs aafspraak make op vier weken vakantie; Als het dienstverband nog geen jaar heeft geduurd wordt de vakantie naar evenredigheid bekort.

Een werknemer — en ook een werkneemster — behoudt, ook wanneer hij geen arbeid verricht, zijn recst op vakantie over een periode van ten hoogste een jaar. onder andere in geval van ziekte of ongeval, opkomen voor herhalingsoefeningen in militaire dienst (niet voor vrouwen), het met toestemming van de werkgever deelnemen aan vakbondsbijeenkomsten, onvrijwillige werkloosheid waarbij het dienstverband • blijft gehandhaafd (bijvoorbeeld bij tijdelijke arbeidsduurverkorting), zwangerschap of bevalling (niet voor mannen).

De vakantie moet bij, voorkeur vallen in de periode van 1 mei tot 1 oktober. In bijzondere gevallen kan de werkgever de vakantieperiode — na overleg met zijn arbeider — wijzigen. De schade die daardoor eventueel optreedt, moet door de baas worden vergoed.

Bij het einde van het dienstverband heeft de werknemer recht op uitbetaling in geld van nog resterende vakantiedagen. De werkgever is in dat geval wel verplicht de werknemer een verklaring uit te reiken, waarin zwart op wit staat hoeveel vakantiedagen zijn uitbetaald.

Vakantie

Iedereen die in dienstbetrekking langer werkt dan een derde van de voor het werk gebruikelijke arbeidstijd, heeft ten minste recht op een vakantiebijslag van zes procent van zijn loon, dat ten laste komt van de werkgever. De vakantiebijslag moet uiterlijk in de maand juni worden uitbetaald.

De werkgever kan — mits schriftelijk overeengekomen — deze bijslag in twee termijnen uitbetalen, maar dan ook de laatste termijn uiMinister BOERSMA dispensatie . . . terlijk in juni. Bij het einde vap het dienstverband is het bedrag aan vakantiebijslag, waarop men recht heeft, onmiddellijk opeisbaar.

Nadere informatie over minimumloon, minimumvakantie en minimumvakantiebijslag wordt verstrekt door alle Gewestelijke arbeidsibureaus en kan ook verkregen worden aan de hieronder volgende adressen: Loonbureau

Den Haag, Emmapark 4-6, telefoon 070-8315M.

Groningen. Westerkade 10, telefoon 050-131668.

Wormerveer, Wandelweg 55, telefoon 02980-89036

Sittard, Putstraat 96, telefoon 04490-7485.

Tilburg, Kwaadeindstraat 57, telefoon 013-433797. Iioontechnische Dienst

Den Haag, Lange Voorhout 27a, telefoon 070-180040.

Amsterdam, de Lairessestraat 41, telefoon 020-734672.

Rotterdam, Scheepmakershaven 58, telefoon 010-112560.

Arnhem, Apeldoornseweg 43, telefoon 085-435647.

Eindhoven. Dommelstraat 6,- telefoon 040-61851.

Deventer, Brink 12 boven, telefoon 05700-13747. Zij wisselden enkele woorden met elkaar en toen reed er een op de boer af, terwijl de anderen volgden op een afstand, die duidelijk te kennen gaf, dat de eerste ruiter de meerdere was.

Boer Arends, die toch ook wel verstand van paarden had, bespeurde,' dat althans deze officier een kranig ruiter was. Welbewust en fier zat hij op zijn ros, dat hij blijkbaar geheel onder zijn bedwang had. De teugels hingen losjes in een fraaie, slanke hand, terwijl hij aan de andere hand een leren handschoen droeg. Meer tijd tot bespiegelingen had Arends niet. Want hij hoorde een ietwat vermoeid-klinkende, schorre stem vragen: „Is u de eigenaar van deze hoeve?"

Op het paard zat een slanke gestalte van een nog jonge man. Hoogstens vier-en-twintig, schatte Arends. En binnen in hem wrokte het even, dat de belangen van het leger onder meer waren toevertrouwd aan zulke jonge, onervaren broekjes, als deze hoofdofficier blijkbaar was. De overheid had gespeeld met de belangen van het land... „Om u te dienen, edelheid", antwoordde hij dan op de hem gedane vraag en keek de officier voor hem onderzoekend aan. Hij had een in-bleek gezicht en zag er door en door vermoeid uit. Het leek wel of hij in dagen geen slaap had gehad. Maar zijn bruine ogen, wier kleur in overeenstemming was met het kastanjebruine haar, schitterden. Er lag een gebiedende blik in. Het was een sympathiek gezicht en de adelaarsneus stond er goed bij. Het was... ja, Arends kon er geen naam aan geven, het was, of de figuur van deze jone man hem, de boer, klein maakte, of zij hem met diepe eerbied vervulde... „Wij willen vandaag en morgen, misschien nog wat langer, een kamer van uw woning hebben, om ons kwartier te installeren. Daar hebt u natuurlijk geen bezwaar tegen?" Het was een bevelende vraag en de boer voelde baar ook als zodanig. Zijn vrijheidszin kwam er tegen in opstand. Wat verbeeldde die jonge snuiter zich wel! „En als ik weiger?" vroeg hij. De officier wendde zich naar zijn metgezellen en lachte een

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 9 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Minimumloon in jaar tijds 15% gestegen

Bekijk de hele uitgave van maandag 9 juli 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken