Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerste GBS-Bijbel plechtig overhandigd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eerste GBS-Bijbel plechtig overhandigd

Bewogen toogdag Gereformeerde Bijbelstichting in Utrecht

12 minuten leestijd

De ontroering en dankbaarheid overheersten tijdens de zevende toogdag van de Gereformeerde Bijbelstichting die zaterdag in het Utrechtse „Tivoli" ruim 1500 bezoekers trok. De voorzitter, ds. J. van Haaren, kon namelijk de eerste met de hand ingebonden, gecorrigeerde huisbijbel in Statenvertaling aan mevrouw H. L. Kooistra-Burghart uit Damwoude overhandigen. Mevrouw Kooistra is de weduwe van de man, die jaren geleden een oproep door Nederland deed uitgaan om zich teweer te stellen tegen de nieuwere vertalingen en een krachtig pleidooi voerde voor de handhaving van de Statenbijbel. „Wat zou Kooistra blij en trots zijn geweest als hij dit had kunnen meemaken", zo zei ds. Van Haaren tegen mevrouw Kooistra tijdens de overhandiging van deze zoveel mogelijk van fouten gezuiverde Statenvertaling. Als een blijk van waardering werd haar de eerste GBS-bijbel als geschenk overhandigd.

Er waren meer hoogtepunten op deze dag die ondanks de hitte zoveel bezoekers trok. Nadat anderhalve week geleden een oproep voor een extra giftenstroom is uitgegaan, bleek al een bedrag van ƒ 25.000,— te zijn binnengekomen. Na anderhalve week...!

Daar bleef het niet bij. De ochtendcollecte bracht ƒ 13.299,— op, de namiddagcollecte ƒ 11.000,— zodat binnen korte tijd de GBS zo'n 50.000 gulden ontvangen heeft als stimulans om dit werk voort te zetten en — zoals de plannen ook zijn — uit te breiden. De huisbijbel, waarvan ds. Van Haaren de eerste vijf exemplaren kon laten zien, zal in september a.s. in een oplage van 10.000 exemplaren verzendklaar zijn. Tijdens de toogdag kon men voor een bedrag van ƒ 25.— voor de normale editie intekenen, waarvan velen reeds gebruik maakten. Voor zaterdag waren al 2500 bestellingen.
Een derde hoogtepunt, afgezien van de toespraken, vormde de bekendmaking dat via ds. P. J. Dorsman uit Staphorst een gift was ontvangen van ƒ 5000,—

In zijn openingswoord richtte de predikant van de Geref. Gemeente te Amersfoort en GBS-voorzitter ds. Van Haaren, een speciaal woord van welkom tot de afgevaardigde van de Trinitarian Bible Society in Londen, de heer O. R. D. Wallis. Van de TBS heeft de GBS veel steun en sympathie ondervonden en ds. Van Haaren maakte daarvan gewag o.a. in het Engels.
Ds. Van Haaren was blij met het groot getal bezoekers, die niet mee willen doen met de verachting van Gods Woord. De vorst der duisternis heeft nog nooit zo hevig gewoed tegen het Woord als in deze jaren en dat doet hij als een engel des lichts. Zijn wapen om het Woord Gods te bestrijden is datzelfde Woord maar dan zo verklaard, vertaald en aangepast aan de mening van de moderne theologen dat die Bijbel steeds minder Gods Woord is geworden. De „vernieuwingsdrang" gaat tegenwoordig zelfs zo ver, aldus de GBS-voorzitter, dat ook de kinderbijbels het moeten ontgelden. Waar Adam en Eva nog historische figuren worden genoemd, is de kinderbijbel onbruikbaar. De kinderen moeten immers al in hun kindsheid vergiftigd worden.... .
De GBS-voorzitter stond ook stil bij de rol van het Nederlands Bijbel genootschap (NBG). Jarenlang heeft het NBG ons volk van goede Bijbels voorzien. Daarvoor zijn wij dankbaar. Maar de laatste jaren worden wij bitter teleurgesteld. De Statenvertaling zou bij het NBG in goede handen zijn, zo werd altijd beweerd, maar in plaats van de Statenvertaling kwam de Nieuwe Vertaling en straks krijigen we ook nog een oecumenische vertaling, zo duchtte ds. Van Haaren. Weliswaar erkende hij dat het NBG ook de Statenvertaling uitgeeft, maar men kon het toch niet nalaten er in te knoeien. De vrees was daarom gewettigd, dat er weldra geen Statenvertaling meer zou zijn. Vandaar ook dat de Gereformeerde Bijbelstichting in 1966 is opgericht. De oproep van onze vriend Kooistra vond zoveel weerklamk dat een Comité tot instandhouding van de Statenvertaling kon worden ingesteld waaruit later de GBS is gegroeid.

MIJLPAAL
Ds. Van Haaren gewaagde van deze zevende toogdag als van een mijlpaal door Gods genade. Nu is er een betrouwbare, onvervalste en onverminkte Bijbel. Een Bijbel die niet gemoderniseerd en aangepast is, waarin ook de geest van de Statenvertalers is terug te vinden.

Na de overhandiging van de eerste Bijbel aan mevr. Kooistra, memoreerde ds. Van Haaren dat deze Bijbel tegen een zeer lage prijs verkrijgbaar is gesteld. Dat is mogelijk door de giften van de 20.000 donateurs op wie de GBS-voorzitter thans een beroep deed tenminste één bestelling per donateur te doen. Het zetsel blijft het eigendom van de GBS zodat er niets meer in veranderd kan worden en zodat gemakkelijk een volgende oplage verzorgd kan worden.
De Amersfoortse predikant maakte zich voorts geen illusies over mogelijke kritiek na verschijning. Kritiek verwachten we, zo zei hij. In het verleden werden we al dwepers genoemd, die van de Statenvertaling een afgod maakten. Dat zou dan de grondtekst van de Bijbel zijn. Wij weten wel beter en onze vijanden ook. Maar hoe dan ook, de Statenvertaling is de beste Nederlandse vertaling die wij zullen handhaven, ook al omdat de Heere via deze Statenvertaling zo veel zegeningen heeft doen uitgaan.

KRITIEK
Laat men maar kritiek uitoefenen. Misschien zullen ze nog een klein zetfoutje vinden. Geheel onmogelijk achtte ds. Van Haaren dit niet omdat de zetter 6 miljoen aanslagen heeft moeten maken en waar mensen werken, worden wel eens fouten gemaakt. Maar als men ondanks de vele correcties nog fouten vindt, zullen die er bij een volgende editie uitgehaald worden.
Tot slot stond ds. Van Haaren nog stil bij het uitgangspunt van zijn openingswoord, Psalm 45: 4 en 5 waarin de schoonheld van Christus wordt bezongen. Voor een Held als hier genoemd, zijn geen namen genoeg te vinden, hoewel er vele worden gegeven. Deze Held beschermt Zijn Volk tegen de woede van de drie-hoofdige vijand. Niemand kan de uitverkorenen uit Zijn hand rukken. In deze tekstwoorden wordt het Woord van God niet alleen vergeleken met een zwaard, maar ook met een strijdwagen, zoals in meer bijbelplaatsen. Het is duidelijk dat de dichter van Ps. 45 om een doorwerking van het Woord Gods in de harten der mensen vraagt.

SAMENWERKING
In goed verstaanbaar Nederlands hield vervolgens de afgevaardigde van de Trinitarian Bible Society mr. Wallis, een speech waarin hij zijn dankbaarheid uitte dat men samen voor de zaak der waarheid mag stnijden en de zuiverheid van de Bijbel mag bewaren. Aan het Woord Gods mag men niet toedoen en ook niet afdoen. Dat gebeurt meermalen in vele nieuwe vertalingen gedurende de laatste twintig jaar. Op diezelfde manier van toevoegen en iets weglaten, verleidde de satan al onze eerste voorouders Adam en Eva.
Mr. Wallis zei dat daarentegen „onze vertaling geloviger en geloofwaardiger is gegrond op de grondtekst van de Bijbel". Mr. Wallis toonde zich verheugd over de samenwenking tussen de TBS en het GBS en zag ook voor de toekomst hoopvolle perspectieven. Al 142 jaar is de TBS bezig aan een grootse taak. Mr. Wallis illustreerde dit met enkele getallen zoals 335.000 verspreidde Bijbels in 1972, vele duizenden Nieuw Testamenten en meer dan één miljoen Bijbelgedeelten. Het gaat er om dat de autoriteit en de geestelijke waards van Gods Woord worden geproclameerd. Daarbij spreekt God niet alleen met majesteit en met macht, maar Hij openbaart zich ook liefdevol aan Zijn volk. Mr. Wallis besloot met: wij moeten Gods Woord dat een kostbaarheid is, uitdragen.
De Hervormde predikant ds. S. de Jong uit Ouddorp sprak de belangstellenden toe n.a.v. Jer. 22:29: „O land, land, land, hoor des HEEREN Woord". In deze tekst ligt van Gods zijde een rijke genade opgesloten; niet alleen Israël, maar ook ons heeft de HEERE Zijn Woord willen toevertrouwen. We zijn echter allen in ons bondshoofd Adam afgeweken, maar toch wilde God ons in Zijn Woord de scheidbrief niet geven. Daartoe had God geen lust: niet de dood van de goddeloze, Schriftuurplaats, zelfs dat hij zich bekere. Enerzijds wees ds. De Jong op het veroordelende in deze Schriftuurplaats, anderzijds op het lokkende hierin.

WAT WILT GIJ...
De Heere vraagt van ons dat wij bukken en buigen onder Zijn Getuigenis. Erkennende de soevereiniteit Gods, moeten wij leren vragen: Wat wilt Gij, dat ik doen zal? Dat is in de weg der gehoorzaamheid. Ds. De Jong wees zijn toehoorders er op dat er slechts één weg strekkende tot heil van de zondaar !s en hij wenste hen toe dat ze deze weg door ontvangene genade mochten leren kennen.
De ochtendvergadering werd besloten door de Chr. Geref. predikant van Elburg, ds. H. van Leeuwen. Hij ging uit van Matth. 13:33 waar Christus de gelijkenis van het zuurdeeg verhaald. Ds. Van Leeuwen trok diverse vergelijkingen tussen de werking van Gods Geest in een mensenhart en de werking van het zuurdeeg in het meel. Meel, dat zijn gebroken tarwekorrels. Zo moet ook het hart verbrijzeld worden. Het meel is echter zonder zuurdeeg onbewogen, zoals het hart dood in misdaden en zonden. Dan komt het zuurdeeg en brengt het gistingsproces op gang. Zo bereidt ook Christus Ziin Bruidskerk toe om die te vergaderen. Ds. Van Leeuwen noemde voorts drie kernzaken die alles met Bijbelvertalen hebben te maken.

DRIE KERNZAKEN
1. Het erkennen van de doodsstaat van de mens en de noodzakelijkheid van de weldaad van levendmaking;
2. De beleving van de geloofsgemeenschap met Christus;
3. De geloofsvolharding als vrucht van de eeuwige verkiezende liefde en gena-Gods;
Ds. Van Leeuwen verbond daaraan meteen de opmerking dat geen enkele mening of gedachte mag heersen over het Woord.

Maar deze drie kernzaken moeten wel uitkomen bij de vertaling. Daarom is het zo van belang dat vertalers ook iets kennen van die drie kernzaken. Het komt immers niet alleen aan, op een zo zuiver mogelijke vertaling van de Bijbel, maar bovenal om de zaken in het hart te verstaan en op te merken.

KANTTEKENINGEN
Na de pauze sprak de Oud Gereformeerde predikant ds. E. du Marchie van Voorthuysen over de gelijkenis van de koninklijke bruiloft naar aanleiding van Matth. 22; 11-14. „Het was de bruiloft van God de Vader, waarbij de meeste bruiloftsgasten, geroepen door de kracht des Heiligen Evangliums, komen uit de heggen en steggen", aldus de predikant.
„Bij de bruiloftsgasten was ook een man zonder brulloftskleed. Bij zichzelven dacht hij dat hij goed genoeg gekleed was, hij was echter nooit in de zaal der ontkleding geweest, hij was nooit ontkleed geworden. Toen dan ook de Koning aan hem vroeg hoe hij was binnengekomen, verstomde hij. Ds. Du Marchie stelde de vraag wat nu dat brulloftskleed was. Als antwoord hierop wees hij zijn toehoorders op de kanttekeningen in de Statenvertaling. De kanttekening zegt er van: „Dit brulloftskleed is Christus met zijn gerechtigheid aangenomen door een waar geloof dat door de werken der liefde krachtig is en betoond wordt". De predikant voegde daar echter aan toe dat als we niet meer hebben dan de Statenvertaling, het ons zal vergaaan als de man zonder bruiloftskleed. Hij sprak echter wel de hoop uit dat er nog een GBS-bijbelvertaling mocht komen, waarbij de kanttekeningen nog zijn opgenomen.

EVANGELIEKOMPAS
De middagvergadering werd vervolgens voortgezet met een toespraak van de Vlaardingse predikant der Gereformeerde Gemeente in Nederland, ds. F. Mallan, die sprak uit 2 Petr. 1:19 „En wij hebben het profetische Woord dat zeer vast is, enz".
Ds. Mallan lichtte eerst het tekstverband toe waar de apostel Petrus er niet over, maar er uit spreekt. Hij wist bij bevinding dat de Schrift waar is en daarom stelde hij zijn bevinding niet boven de Schrift. De Vlaardinger predikant vond dat deze toogdag een bijzondere, een feestelijke dag was. De eerste Bijbel waar men zo lang naar heeft uitgezien, is van de persen gerold. Dat profetische Woord is een onschatbaar bezit. Sommigen zeggen wel dat de onvertaalde Bijbel de beste is. Maar als men de verschillende vertalingen nagaat, ziet men dat de Statenvertaling de beste vertaling is. De vertalers waren dan wel niet geïnspireerd, maar dan toch wel verlicht.
Ds. Mallan memoreerde voorts de opmerking dat men zegt dat deze Bijbel er over 100 jaar niet meer zal zijn. Als de wereld dan nog bestaat, geloof ik, aldus de predikant, dat dit profetische Woord dat zeer vast is, zal blijven bestaan.
Door de zondeval is heel de wereld een duistere plaats geworden waarin het profetische Woord moet schijnen. Zo'n plaats is ook ons hart. Het middel om zalig te worden, blijft verborgen als gevolg van die duisternis tenzij er plaats voor gemaakt wordt en de duisternis moet wijken. Dan gaat die blinkende Morgenster op. Dan wordt de nacht die sinds de zondeval in het paradijs is ingevallen, verdreven. Heel de naald van het Evangeliekompas wijst naar de Morgenster. In het natuurkundig gebeuren wordt onder de Morgenster de planeet Venus verstaan, omdat hij de bijzonderste is. Vooral als deze het dichts bij de zon is. 
Vooral vlak voor zonsopgang en in bepaalde jaargetijden vlak voor zonsondergang is deze „morgenster" goed te zien. Daarmee trok ds. Mallan een geestelijke vergelijking. De zaligheid wordt hier in het tijdelijke leven al gekend voordat de dag aanbreekt die de Roem der dagen is.

SLOTWOORD
Tot slot richtte de predikant van de Geref. Gemeente te Drachten, ds. E. Venema, een bewogen dankwoord tot allen, speciaal het bestuur, die aan de totstandkoming van deze Bijbel hebben gewerkt. De tijden zijn veranderd: hoe klein was het niet bij de eerste vergadering. Bovenal bracht ds. Venema dank aan Hem, die zorg draagt voor Zijn Woord en Getuigenis. Hij sprak voorts uit Daniël 6:5. Waar over de standvastigheid van Daniël wordt gesproken en dat hij wordt bewaard in de leeuwenkuil. Daniël kon niet meedoen met de tijdgeest; daarom bad hij zoals hij gewoon was te doen. Ds. Venema trok met deze geschiedenis vergelijkingen met de GBS: als je niet meedoet met de stroom van de tijd, wordt er met slik naar je gegooid. Maar God leeft. Vandaag mogen we getuige zijn van de Statenvertaling zoals die hier is aangeboden. God bewaart Zijn Woord. Allen die vijanden zijn van dit Woord, zullen in de leeuwenkuil komen. Achterin de GBS-bijbel is een verklarende woordenlijst van zo'n 400 woorden opgenomen die niet meer direct gangbaar zijn. Aan deze uitgave is vijf jaar gewerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 20 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Eerste GBS-Bijbel plechtig overhandigd

Bekijk de hele uitgave van maandag 20 augustus 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken