Bekijk het origineel

Openhartige discussie met Zeeuwse vissers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Openhartige discussie met Zeeuwse vissers

SGP-Kamerfractie niet bereid nu te pleiten voor open Oosterschelde

8 minuten leestijd

Dezer dagen werd te Goes een bijeenkomst gehouden van de Zeeuwse SGP-vissers met de SGP-kamer- en Statenfracties ter bespreking van de Oosterschelde-kwestie. Van de zijde der vissers waren vertegenwoordigers aanwezig uit Arnemuiden, ThoJen, Yerseke en Zierikzee. De bijeenkomst stond onder leiding van ds. H. G. Abma.

De heer B. Schot hield vervolgens namens de vissers een korte inleiding. Hierbij werden een aantal vragen gesteld: Zou het nog mogelijk zijn de Oosterschelde open te houden? Als deze zaak opnieuw in de Kamer zou komen, kan het van één man afhangen. In Nederland en vooral ook in Zeeland zijn veel mensen die zich afvragen of wel met afsluiting van deze zeearm moet worden doorgegaan. Het verzet tegen afsluiting is al van lange duur. In de jaren vijftig was de mosselvisserij niet zo bloeiend. De mosselvisser tilde toen wellicht niet zo zwaar aan afsluiting. Later is deze bedrijfstak evenwel weer op hoog niveau gekomen. In 1963 werd een grote vergadering in Middelburg gehouden van vissers waar alle bezwaren tegen afsluiting van de Oosterschelde op een rijtje werden gezet. In 1966 kwam drs. Brinkwaard lezingen nouden en sindsdien is het verzet steeds toegenomen.

GEZICHTSVERLIES

Soreker vraagt wat de kamerleden denken van de nieuwe comm'ssie. Is er nog een ander alternatief? Biiv. d.m.v. diikverhoging en verzwaring. De SGP-vis.=^ers zouden graag zien dat de kamerleden medewerking zouden verlenen om de Oosterschelde onen te houden. Naar hun mening kan de veiligheid op een andere wijze dan afsluiting evengoed gewaanborgd worden. Wanneer de SGP-tractie zich thans voor onenhouding zou uitspreken, behoeft dit geen gezicht.sverl!e.; te betekenen. Is bij de standpuntbepaling van de kamerfractie oo'k overwoeen wat de gevolgen van afsluiting zullen zijn, bijv. t.a.v. de recreatie? Het geesteliik milieu zal nog veel meer dan thans h?t geval bedorven worden door zondagsonfheijiging enz. Wanneer de Oosterschelde wordt afgesloten ziin de Z=euwse SGP-vissers verplicht te verhuizen naar het noorden des lands. Dit weegt zwaar, te meer omdat men dan in een gebied komt waar een geheel andere levensstijl heerst dan men in de Zeeuwse vissersnlaatsen gewend is. Bijv. Harlingen of Den Oever:.

HISTORIE

Na hem werd van de zijde van de Kamerfractie door van Rossum het woord gevoerd. In een uitvoerig betoog schetst hij het standpunt van de kamerfractie m.b.t. de onderhavige materie. Hij begon met de Oosterschelkwestie in historisch perspectief te olaatsen. Deze is een uitvloeisel van de Deltawet. De heer Kodde heeft destijds zeer uitvoerig gesproken tijdens de Kamerbehandeling van de Deltawet. Hierbij is ook het geestelijk perspectief ter sprake gekomen. Er werden door de heer Kodde princioiële bezwaren aangevoerd tegen wat hij noemde het ooengooien van Zeeland, en heer Kodde sprak voorts uit voor een geperforeerde dam en behoud van de Zeeuwse mosselverwaterplaatsen. Andere Kamerleden kwamen met andere alternatieven. Het is inderdaad technisch mogelijk de Oosterschelde open te houden. De vraag is echter of dit wenselijk is,

DIJKVERZWARING

De SGP in Zeeland was het indertijd met het Deltaplan eens. Bij de behandeling van de Deltaschadewet in de Kamer heeft vroegtijdig een veelvuldig contact gehad met de Zeeuwse belanghebbenden. De vastgestelde regeling is gunstiger dan die de regering was voorgesteld. Het aanvaarden van de Deltawet schiep consequenties. Eén daarvan is dat men met België tot afspraken gekomen is inzake het Sehelde-Rijnkanaal. Hiec zitten een aantal elementen in die rechtssstreeks rechtsstreeks van belang zijn voor België. Er . . . zelfde standpunt als Kamerfractie . . .

Ir. H. Van ROSSUM .. nog niet voor open Oosterschelde .. is bij traktaat een afspraak gemaakt inzake het waterpeil en vastgelegd dat er niet meer dan twee sluizen zouden komen. Alternatieven zijn mogelijk bijv. dijkverzwaring. Dan zou 145 km dijk verzwaard en opgehoogd moeten worden, tegen negen km dam bij afsluiting. Dijverzwaring is dus wel mogelijk maar vraagt zeer veel tijd. Hier zitten grote problemen aanvast die door spreker werden opgesomd.

Op het moment dat zou worden besloten dat de Oosterschelde open zal blijven, krijgen we weer met andere biologen te doen. Dijkverzwaring betekent in sommige gevallen 25 m verbreding, bijv. in Schouwe-Duiveland. Juist over de gevaarlijke dijken zal het meest gepraat moeten worden en deze zullen het laatst aan bod komen. Noord-Beveland en Schouwe-Duiveland komen dan pas aan bod in 1998, hetgeen uit veiligheidsoogpunt is dit zeer 'bedenkelijk.

Het plan Mijer is onaanvaardibaar gebleken voor Gent. Dit plan is volmaakt tegen de afspraak met België m.b.t. het aantal sluizen. Over perforatie wil de kamerfractie graag discussiëren, hoewel de spreker persoonlijk hier niet veel van verwacht na het overleg dat hij heeft gehad met biologen. Met de nadelen van afsluiting moet uiteraard rekening worden gehouden.

OESTERKWEEK

Dat de Zeeuwse oesterkwekerij verloren zou gaan, wist iedereen tijdens de behandeling van de Deltawet. Voor de mosselen lagen de kansen toen iets gunstiger (verwaterplaatsen). Spreker heeft in de Kamer meermalen gepleit voor het creëren van mosselverwaterplaatsen vooral ook i.v.b. met de afzet naar België en Frankrijk. Hij weerlegde zonder meer niet te gaan strijden voor een epen Oosterschelde. De veiligheid is een belangrijk gegeven en dat is dan ook primair. Deze veiligheid is bovendien onbelangrijk afgenomen door de afsluiting van Volkerak. Het is dus nieh verwonderlijk dat de Zeeuwse Waterschappen met kracht aandringen op zo ipoedige mogelijke afsluiting.

De heer Van Rossum meende dat hoewel dijkverhoging technisch mogelijk is, dit bestuuriyk een uitermate moeilijke zaak is. Dit betekent een vertraging van minstens 25 jaar. Hij moet in alle eerlijkheid zeggen dat als ook hij alles op een rijtje zet men met alternatieven er niet uitkomt. Er zijn momenteel 25 alternatieven in studie. De Kamerfractie is dus niet bereid te gaan pleiten voor een open Oosterschelde. Alleen als de nieuwe Oosterscheldecommissie met heel duidelijke argumenten voor openhoudinig zou komen, zullen we ons graag laten overtuigen.

MOTIEVEN

Eén der aanwezige vissers meende dat de aangevoerde motieven voor afsluiting wel tendentieus lijken. Een andere visser vroeg of we als SGP'ers bereid zijn het risico van 25 jaar uitstel te nemen. Hierop antwoordde de heer Van Rossum dat dit te simplischtis^ is voorgesteld. Vervolgens werd opgemerkt dat prof. Wigge die destijds ingenieur was bij de Deltadienst thans zegt dat afsluiting niet meer te verantwoorden is. Van de zijde der vissers werd voorts gevraagd of hetgeen de biologen voorspellen bij afsluiting van de Oosterschelde ook zo gezien wordt door de Kamerfractie. De heer Van Rossum ziet een en ander niet zo somber in als de biologen. Bij het Zeeuwse Meer heeft men in tegenstelling tot het IJsselmeer de kwaliteit van het water zelf in hand.

De heer Schot acht het IJsselmeer niet vergeiijkibaar met het toekomstige Zeeuwse Meer.

Hij noemt is dit verband het woordt stratificatie. Zijn vraag aan de heer Van Rossum was of deze reële mogelijkheden ziet om bij afsluiting van de zeearm de stukjes buiten de dam open te houden. Volgens de heer Van Rossum zou het plan Van der Velde hierin voorzien. Maar spreker is dit aangaande niet gerust. Hij heeft de indruk dat het regeringsbeleid erop gericht is de mosselvisserij te verplaatsen naar Harlingen of Den Oever. Hij heeft steeds gepleit voor behoud van verwaterplaatsen in Zeeland.

De zondagsontheiliging gaat ook met een open Oosterschelde door, hoewel in een minder snel tempo. De heer Schot zegt dat de opiniepeilingen htbben uitgewezen dat ook Schouwe-Duiveland en ook een in geheel Nederland toenemend aantal van bevolking voor openhouden is.

STATENFRACTIE

De heer Van Ommeren vroeg of de heer Schot het risico zou wiUen verdedigen dat 25 joar uitstel van versterking van de dijken met zich brengt.

De heer Maljaars zegt namens de Zeeuwse SGP-Statenfractle dat deze t.a.v. de Oosterschelde-kwestie hetzelfde standpimt inneemt als de Kamerfractie. Ook voor de Statenfractie is de veiligheid primair. Daarom heeft hij zich ook uitgesproken tegen instelling van een nieuwe commissie, aangezien dit ten eerste tot grote vertraging zou leiden en ten tweede hierdooc verwachtingen worden gewetk, welke toch niet kunnen worden gehonoreerd.

Ook zou de meerderheid van SGiP via opiniepeiling voor openhouden zijn, hetgeen door één der vissers werd gesuggereerd, dan zou dit direct nog geen reden om van standpunt te veranderen. Inderdaad kan wijziging van standpunt worden verwacht na overtuigende argumenten. Nu er toch een nieuwe onderzoekcommissie is ingesteld en de regering uitdrukkelijWheeft verklaard dat de Deltawerken onverminderd voortgang zullen vinden, is het misschien toch wel goed dat deze commissie er is. Immers, voorheen beschouwden de tegenstanders van afsluiting de Rijkswaterstaat steeds als het lichaam dat afsluiting ten koste van alle wilde doordrijven. Als nu evenwel de nieuwe Oostersohelde-commissie waarin behalve technocraten, ook allerlei biologen en ecologen zitting hebben ook tot de conclusie zouden komen dat afsluiting van de Oosterschelde moet plaats hebben, dan is Rijkswaterstaat ten onrechte het opgelegde odium kwijt.

NAAR EER EN GEWETEN

Ds. Slagmaat zei in zijn slotwoord dat zowel Kamer- als Statenfractie naar eer en geweten gehandeld hebben in deze zaak. De belangen zijn terdege tegen elkaar afgewogen. De nieuwe commissie heeft nu een politieke achtergrond, maar als ze met gedegen argumenten zou komen, dan zijn we alsnog bereid met de Zeeuwse SGP-vissers opnieuw van gedachten te wisselen. De fractie blijft hiervoor altijd openstaan. De vissers achten dit zeer nuttig.

Namens hen dankte de heer Schot voor de bereidheid tot dit gesprek.

(Van een onzer redacteuren)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Openhartige discussie met Zeeuwse vissers

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken