Bekijk het origineel

Geref. sociale academie geen concurrent „De Horst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geref. sociale academie geen concurrent „De Horst"

Brief Hervormd Moderamen

6 minuten leestijd

Het moderamen van de Hervormde synode heeft in een brief informatie verstrekt over de gesprekken, die het moderamen heeft gevoerd met afvaardigingen van de Gereformeerde sociale academie in oprichting en met de bestaande sociale academies De Horst te Driebergen en de CISCA te Amsterdam. De brief is gezonden aan degenen in de Hervormde kerk, die het moderamen om advies hadden gevraagd hoe te handelen met aanvragen om financiële hulp voor de op te richten Gereformeerde sociale academie, waaraan onder meer de Gereformeerde Bond in de Hervormde kerk zijn steun verleent.

De gesprekken met de Stichting ter bevordering van Gereformeerd sociaal paedagogisch onderwijs en met de Horst en de CICSA werden niet alleen in grote openheid en collegialiteit gevoerd, maar werden ook gekenmerkt door een. positieve toon, aldus het moderamen.
In het gesprek met een drietal vertegenwoordigers van de Stichting ter bevordering van Gereformeerd sociaal paedagogisch onderwijs werd duidelijk dat de initiatiefnemers niet in de eerste plaats meer willen uitgaan van een afwijzende houding ten opzichte van de bestaands academies.
De initiatiefnemers willen uitgaan van een positieve behoefte om op basis van Schrift en belijdenis een opleidingsmogelijkheid te bieden voor sociaal-paedagogisch onderricht. Het initiatief is geboren uit de behoefte aan deskundig opgeleide maatschappelijke werkers en vormingsleiders, die mens en maatschappij willen dienen in gebondenheid aan de Heilige Schrift, als gezaghebbende openbaring van Godswege, in de lijn van de Gereformeerde Reformatie. Zonder de bestaande academies te willen diskwalificeren, menen zij dat er in ons land ruimte moet komen voor een sociale academie, waar dit hoger beroepsonderwijs wordt gegeven in gereformeerde zin.

HARMONIE-MODEL
De nieuwe stichting is er zich, blijkens het gesprek en de sindsdien verschenen publicaties, van bewust, dat er nog vele vragen zijn, die de nieuwe academie zal moeten beantwoorden: het initiatief berust bij vertegenwoordigers van groepen, die geen in detail overeenstemmende maatschappijvisie aanhangen, maar men wil samen op weg op basis van Schrift en belijdenis, het harmonie-model verkiezend boven een maatschappelijk conflict-model, aldus de brief van het moderamen der Hervormde synode.
De vertegenwoordigers van de nieuwe Stichting hebben er het moderamen nog op gewezen, dat voor een groot aantal potentiële studenten aan sociale academies de bestaande opleidingen niet het klimaat en de vooronderstellingen bieden, die zij zoeken.
Van een concurrentie met de bestaande opleidingen is door het grote aanbod van studenten geen sprake.

BEDREIGING
Deze laatste constatering werd ook in het gesprek met de vertegenwoordigers van De Horst en CICSA onderstreept. Daarom wordt door de andere opleidingen de nieuwe stichting in het geheel niet als concurrentie of als bedreiging ervaren, zo staat in de brief van het Hervormd moderamen.
Over de wenselijkheid van een academie voor Gereformeerd sociaal paedagogisch onderwijs werd uiteraard in deze kring verschillend geoordeeld. In de bestaande opleidingen — bij alle verschil die er ook daar onderling is — werd gekozen voor een open opstelling ten opzichte van de verschillende maatschappelijke visies en de daarbij behorende opvattingen ten aanzien van het sociaal paedagogisch onderricht.
De opstelling ten opzichte van kerk en maatschappij is evenals bij de nieuwe stichting positief kritisch, zij het dat bij de bestaande academies deze opstelling ongetwijfeld kritischer uitvalt dan bij de nieuwe stichting. Binding aan één uitgangspunt — zo sterk beklemtoond door de nieuwe stichting — wordt niet gewenst.

EIGEN KEUZE
Op basis van deze beide gesprekken meent het moderamen van de Hervormde synode, dat diakonieën en andere organen der kerk voldoende informatie hebben om hun eigen relatie tot de nieuwe stichting vast te stellen. Steun aan de nieuwe stichting zal ervan af dienen te hangen of men bereid is de poging te wagen in deze tijd een opleiding voor sociaal werk te baseren op de Gereformeerde belijdenis en uitgaande van een harmonie-model in de samnenleving, in de wetenschap dat de gederailleerde uitwerking van het leerplan in dit onderwijs pas geleidelijk zijn volle inhoud kan krijgen, aldus de brief van het Hervormd moderamen.

NIEUW GESPREK
Vanuit het moderamen van de Hervormde synode worden de ontwikkelingen in de bestaande opleidingen met interesse gevolgd: een nieuw inhoudelijk gesprek met de academie De Horst te Driebergen zal in het najaar worden voorbereid en doorgevoerd. Hoewel er in de kerk op zeer verschillende wijze over deze academie wordt gedacht, wil het moderamen gaarne de band met deze opleiding aanhouden, gezien het grote belang van een kritische solidariteit in de vele fundamentele vragen, die er in het maatschappelijk onderwijs leven. Deze volgehouden solidariteit kan naar beide zijden verrijkend en corrigerend werken.
Dezelfde kritische solidariteit zou het moderamen ook graag gestalte geven in de verhouding met de andere christelijke maatschappelijke opleidingen, de nieuwe stichting inbegrepen. Uit de gevoerde gesprekken is nog eens gebleken dat allen die werkzaam zijn in de maatschappelijke opleidingen tastend hun weg gaan. Dat zal er ten minste toe moeten leiden, dat wij elkaar niet de ervaringen van onze fouten en positieve verworvenheden onthouden, aldus de brief van het moderamen van de Hervormde synode.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Geref. sociale academie geen concurrent „De Horst

Bekijk de hele uitgave van maandag 10 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken