Bekijk het origineel

Belastingdruk naar 30,2% van nationale inkomen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Belastingdruk naar 30,2% van nationale inkomen

Maatregelen van kabinet-Den Uyl

8 minuten leestijd

De weg naar de structuurwijzigingen van onze maatschappij, die het huidige kabinet-Den Uyl voorstaat, resulteert voor 1974 daarin, dat 49,1 procent van ons inkomen door belastingen en sociale premies zal worden ,,wegbelast". De belastingdruk stijgt met 0,6 procent, terwijl de socia le premiedruk met eenzelfde percentage wordt verhoogd. Deze verhoging is een duidelijke illustratie van het feit, dat in de afgelopen tien jaar de belastingopbrengst met 200 procent is gestegen, terwijl het nationale inkomen slechts 170 procent omhoog is gegaan.

De regering heeft vandaag bij de aanbieding van de Miljoenennota de volgende voorstellen bij de Staten-Generaal ingediend:

* de automatische inflatiecorrectie wordt voor 1974 buiten werking gesteld;
* de belastingvrije sommen in het schijventarief worden verhoogd met 5 procent;
* ds eerste schijf van het schijventarief wordt met 332 gulden ingekort;
* de extra aftrek voor alleenstaanden met kinderen wordt verhoogd van 532 tot 
  1533 gulden;
* de autokostenfictie wordt verhoogd vain 15 naar 20 procent;
* de netto huurwaardebedragen van eigen woningen ondergaan verhoging; 
* benzine- en dieselolieaccijnsverhoging per 1 januari 1974;
* verhoging van de vermogensbelasting van 7 naar 8 procent;
* voor de derde maal een „noodwetje" om te voorkomen, dat in 1974 degene, die
   uitsluitend een inkomen uit AOW of AWW hebben, loonbelasting moeten betalen.

MEER GELD VOOR CRM, MINDER VOOR DEFENSIE

Verbetering van de kwaliteit van het bestaan en behoud en verbetering van de leef-, woon- en werkomstandigheden vinden in het beleid absolute voorrang. Dit is ook wel te merken; het ministerie van „Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk" ziet zich een miljard gulden meer toebedeeld, hetgeen een stijging van maar liefst 38 procent betekent. Ook „Onderwijs en Wetenschappen" komt ruimer in de middelen te zitten, terwijl „Ontwikkelingssamenwerking" 230 miljoen gulden meer mag uitgeven. „Defensie" moet het zuiniger aan doen. De stijgiing gaat voor het grootste gedeelte op aan salarismaatregelen. Werden de militaire uitgaven in 1973 nog begroot op 3,67 procent van ons nationale inkomen, in 1974 zal dit dalen tot 3,55 procent. De regerinig heeft de SER advies gevraagd over de mogelijkheid, het minimumloon, de vakantiebijslag en de uitkering aan AOW-ers era AWW-ers structureel te verhogen; voorlopig is hiervoor reeds 80 miljoen gulden op de begroting 1974 geresreveerd.

MOEILIJK
Op de weg tot structuurveramdertogen heeft het kabinet Den Uyl de economische omstandigheden niet mee. Het internationale karakter van de inflatie en het constante hoge werkloosheidscijfer bemoeilijken in hoge mate een ombuiging van het beleid.
Een andere factor is dat herziening tot een wezenlijke ombuiging van de trent in het uitgavenpatroon tijd vergt. Een nader accent krijgen al deze factoren, omdat financiering van nieuwe taken door lastenverzwaring bijkans niet meer mogelijk is.

INKOMENSBELEID
De uitweg meent het kabinet te moeten zoeken in een ander inkomensbeleid om op die wijze de fatale cirkel van stijgende prijzen en inkomens te doorbreken. Dat daarbij de hogere inkomens ten gunste van de lagere inkomens „herverdeeld" zullen worden, past in dit beleid, gericht op het bevorderen van rechtvaardiger inkomensverhoudingen. Grote waarde hecht het kabinet daarbij aan het overleg. Juist daarom, omdat nu er weinig vrij inkomen ter verdeling ter beschikking komt, niemand geneigd zal zijn om het eerste offer te brengen uit angst daarbij in een zwakke onderhandelingspositie te komen,

GEEN VERHOGING
In deze visie past het besluit van de regering om de omzetbelasting voor 1974 niet te verhogen, aangezien hiervan een prijsverhogende werking zou uitgaan. Ook in haar eigen tarievenbeleid zal zij daarom terughoudendheid met prijsverhogingen betrachten, hetgeen echter niet inhoudt dat alle tarieven ongewijzigd zullen blijven. Verwacht mag worden dat Nederland in 1974 500 miljoen gulden zal moeten bijdragen in het tekort van de Europese Gemeenschappen. Minister Duysenberg heeft hiervoor 375 miljoen gereserveerd, omdat de omvang van het EEG-tekort nog niet vaststaat.
Teneinde een omvangrijke overbesteding te voorkomen blijft het beleid van de minister van financiën erop gericht te ruime liquiditeiten te voorkomen. Het Rijk levert daaraan voorhands zijn bijdrage, aangezien de financieringsbehoefte 900 miljoen gulden achter blijft bij het bedrag dat op de voorinschrijfrekening beschikbaar komt.

WERKLOOSHEIDSBESTRIJDING
Met de nog beschikbare 200 miljoen gulden wil het kabinet in 1974 nog eens 350 miljoen ter bestrijding van de conjunturele werkloosheid aanwenden, zodat hiervoor in totaal 550 miljoen gulden geraamd wordt.
Het budgettaire kastekort wordt geraamd op 2 miljard gulden, dat daarmede niet afwijkt van het begrotingstekort. Het overschot bij het Gemeentefonds ad 200 miljoen maak dat de financieringsbehoefte slechts ƒ 1,8 miljard zal bedragen.

Naast de belastingontvangsten, die voor aftrek van fondsen en uit aandeel aan de EEG rond 50,5 miljard gulden zullen bedragen heeft ook meer stijging plaats van de niet-belastingontvangsten. Deze vloeit onder meer voort uit het invoeren van een waarborgsom op nieuwe auto's, terwijl ook de aardgasprijzen zullen worden verhoogd. Het ministerie merkt hierbij op, dat in verband met de sterk gestegen olieprijzen en de wenselijk geachte pariteit van de prijs van aardgas een prijsaanpassing zal dienen plaats te hebben. Tevens wordt met deze prijsverhoging een zekere afremming van de toeneming van het verbruik van aardgas beoogd. Beide maatregelen moeten 310 miljoen gulden opbrengen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Belastingdruk naar 30,2% van nationale inkomen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken