Bekijk het origineel

Inkomensbeleid staat centraal bij kabinet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Inkomensbeleid staat centraal bij kabinet

Ongelijkheid in kennis^ hezit en macht moet teruggedrongen

3 minuten leestijd

Het is dringend noodzakelijk, dat het streven naar materiële welvaartsverbetering in de particuliere sfeer wordt beperkt om zodoende ruimte te scheppen voor belangrijke collectieve voorzieningen. Met andere woorden gezegd, dringt minister drs J. Boersma van sociale zaken in de toelichting op zijn begroting aan op bezuiniging in onze levenssfeer. Wij dienen wat minder aan bijv. luxe artikelen uit te geven en tevens zullen wij investeringen die niet direct noodzakelijk zijn, maar moeten uilstellen, resp. afstellen.

Bestrijding van de inflatie is volgens het kabinet waarvan minister Boersma een der figuren is in de sociaal-financieel-economische driehoek, slechts mogelijk, indien ze wordt geplaatst in het ruimere kader van het terugdringen van de bestaande ongelijkheid in inkomen, bezit, macht en kennis.

Ook minister Boersma wil in zijn be^ leid grotere voorrang geven aan het streven naar het opheffen van ongelijkheid en achterstelling, waarom aan een samenhangend inkomensbeleid een «centrale plaats dient te worden toegekend. Een inkomensherverdeling zal in de eerste plaats zeer bewust tot stand moeten worden gebracht in het voordeel van de lagere iiikomensgroepen. Deze herverdeling is slechts te realiseren, • indien de groepen met hogere inkomens bereid zijn tegebovër de laagstbetaalden de nodige solidariteit te betrachten.

Dit beleid zal naar het oordeel van minister Boersma mper bewust en krachtiger moeten worden gevoerd dan tot nu toe. In een nota' „inkomenspolitiek", welke in 1974 verschijnt, hoopt Mj in te gaan op de mogelijkheid van een alle inkomensgroepen omvattend irakomensbeleid en ook wegen aan te geven, die kunnen leiden tot fundamentele veranderingen in de samenleving, welke naar zijn oordeel noodzakelijk zijn.

OPENBAARHEID

Op korte termijn zal naar de mening van drs. Boersma resu-litaat moeten worden geboekt met het streven naar betere gegevens en grotere openbaarheid van de Individuele inkomens. Hij wenst de volgraide maatregelen te bevorderen :

1. een snellere publikatie en betere gegevens van het CBS over inkomens en winsten; 2. uitbreiding van de werkingssfeer van cao's;

3. een enquête naar de inkomenspositie van de beoefenaren van vrije beroepen (voorbereidend overleg met vertegenwoordigers van deze groepen is al ver gevorderd).

Minister Boersma pleit zeer sterk voor een goed lopend overleg op alle niveaus. Hij ontkent niet, dat het samenspel tussen de sociale partners onderling en dat met de overheid minder harmonisch is geworden. Herinnerd wordt aan de spanningen tussen de vakbonden onderling, die tussen vakbonden-vakcentrales, tussen vakbonden en ondernemingsraden, alsmede aan de discussie in de SER, aan weUc orgaan hij op korte termijn adviezen wil vragen over het vraagstuk van de representativiteit, en over eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraden en de verhouding ondernemingsraden en bedrüvenwerk.

STUDIE OVER SER

Samenstelling en werkwijze van de SER ^ zijn ook aan nadere studie toe, terwijl advies zal wordeij gevraagd over maatregelen voor een betere synchronisatie en coördinatie van de premievaststelling en op een bundeling van de liquiditeitsreserves.

De minister en zijn staatssecretaris kondigen verder aan:

Een bezinning op evt. verhoging van de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen als onderdeel van de studie over de premiedruk in de SER; een extra verhoging van de vakantie-uitkering AOW/AWW met 1 procent; herziening van de kinderbijslagregelingen in het licht van een meer rechtvaardige inkomensverdeling; voorrang voor de totstandkoming van een volksverzekering tegen arbeidsongeschiktheid; in de loop van het parlementaire zittingsjaar 1973-1974 zal zo mogelijk een desbetreffend wetsontwerp bij de Tweede Kamer worden ingediend. gid. ISPEI

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Inkomensbeleid staat centraal bij kabinet

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken