Bekijk het origineel

Christ. Geref. Mannenbond hield 45ste Bondsdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christ. Geref. Mannenbond hield 45ste Bondsdag

Ds. J. H. Velema sprak lustrumrede

8 minuten leestijd

Steeds weer roepen nieuwe problemen en levensvragen ons op om te luisteren naar wat God in Zijn Woord tot ons zegt. Wij zijn verplicht om als getuige van Hem een antwoord te geven met woord en daad op de vraag van een veranderende wereld. Dit sprak ds. L. de Bruijne uit Apeldoorn zaterdag op de 45ste Bondsdag van de Christelijk Gereformeerde Mannenbond.

Vele mannenbroeders waren naar Baarn gereisd om daar deze jaarlijkse toogdag bij te wonen. Ds. De Bruijne schetste in zijn openingsspeech de grote veranderingen die er zijn opgetreden sinds men voor het eerst in 1928 in bondsvergadering bijeen kwam. Het intieme en veilig opgeslotenen van de eigen kring waarbinnen men vanuit het vaste beginsel lijnen trok voor het kerkelijk, staatkundig en maatschappelijk leven is verdwenen. Stroomversnellingen van de wereld, gaande op geestelijk, politiek en economisch gebied hebben vele vaste beginselen losgewoeld, doen kantelen of schuiven.
Velen „zien het niet meer" en alle zekerheden zijn vragen geworden en alle vastheden wankelen. De zichzelf autonoom verklarende mens schrijdt naar de zo fel begeerde vrijheid, maar ziet niet dat ze wordt gedirigeerd door de geest van de mens der wetteloosheid, de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent,

KERNVRAAG
Derhalve zullen we niet kunnen volstaan met te zeggen: „Het moet allemaal anders". Dat zegt bijna iedereen. De Heere zegt echter dat we anders moeten zijn, radicaal anders. Geheel anders worden we alleen door de levendmakende Geest van Christus. De kernvraag die tevens de scheidslijn vormt, zou al scherper gesteld moeten worden: vóór of tegen Christus. Daarom is het noodzakelijk dat onze studie verenigingen er blijven om ons daar te bezinnen op de wil van God naar Zijn Woord en het belijden; „Laten we ons niet laten meevoeren op de stroom van de algemeenheden en ons niet laten afleiden door allerlei bijkomstigheden".
 In de morgen vergadering gaf drs. B. Oosterom te Oudewater, die in dienst is  geweest van de Gereformeerde Zendingsbond, een uiteenzetting over het zendingsgebied waar zowel de GZB als de Christelijk Gereformeerde Kerken  zending bedrijven in Toradjaland. 
Tevens werd er bestuursverkiezing gehouden. Ds. T. de Bruijne, die jarenlang voorzitter is geweest van de mannenbond, nam afscheid. In zijn plaats werd als voorzitter ds. R. van Beek uit IJmuiden gekozen. 
Middags werd het besluit genomen zich als Mannenbond geheel achter de protesten te scharen tegen de Deense film over het liefdesleven van Jezus. Tevens protesteerde de bond tegen het slot van de Troonrede zoals die jl. dinsdag werd uitgesproken. Deze bezwaren werden verzonden naar de ministerpresident

POLARISATIE
Na dit alles kreeg ds. J. H. Velemal uit Apeldoorn het woord met een referaat over "Polarisatie of gemeenschap der Heiligen". Dit J.H.-onderwerp is zeer actueel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het verzoek van de classis Middelburg aan de komende Christelijke Gereformeerde Synode zich uit te spreken over de polarisatie binnen deze kerk. De kerkeraad van Alphen aan den Rijn schreef een brief aan alle kerkeraden, waarin verontrusting tot uitdrukking kwam over de interne situatie. Er is een Amersfoortse nota en er zijn ontmoetingsdagen van „Bewaar het Pand". Weinig relevant was het wat een Hervormde predikant in het extra nummer, uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Juliana, omtrent de Christelijke Gereformeerde Kerken schreef; dat sommige predikanten liever aansluiting zouden zoeken bij linkse Gereformeerde en Hervormde midden-orthodoxen dan bij de rechtse groeperingen in de Gereformeerde gezindte. Zo zijn we een kerk geworden, die door de buitenwacht niet wordt begrepen. Op de ene plaats zou men zich heel anders als Chr. Geref. Kerk openbaren dan op de andere. Deze bestaande verschillen komen niet uit de lucht vallen. Polarisatie uit zich in de toesspitsing van tegenstelling, de verharding van standpunten en de vorming van groepen; men schrijft en praat langs elkaar heen. Het is een symptoom van verwereldlijking en hoort in de kerk niet thuis. Samen te leven, te zoeken naar gemeenschap der heiligen, dat is de gave van de opgave.

VANWAAR?
Zelfs het spreken over polarisatie werkt polariserend. Waar komt die polarisatie vandaan? Daarvoor zijn een aantal factoren aan te wijzen. Allereerst spreekt de tijdgeest voorts mee. De tijd is belangrijker dan de Bijbel en iedereen moet bij de tijd blijven. Voorts is te wijzen op de moeilijke positie van de Chr. Geref. Kerken, die men wel als de midden-orthodoxie der Gereformeerde gezindte kan beschouwen. Zowel naar de zijde der Gereformeerde Gemeenten als naar de kant van de Gereformeerde Kerken wordt aan ons getrokken. De synodebesluiten en de reacties daarop, de verschuivingen in verhouding tot andere kerken, speciaal de Vrijgemaakte Kerken binnen en buiten Verband dreigen polarisatie in de hand te werken. In de plaatselijke gemeente is veelal sprake van spanning en er is een machtsstrijd aan de gang over de vraag voor of tegen vernieuwingen. Geruisloos is men bezig om de gemeenten om te turnen. Het lijkt er wel op of het heil van de kerk afhangt van nieuwe dingen, die per se doorgevoerd moeten worden. Dit alles zou niet zo erg zijn als overal de Schrift en belijdenis voluit aan bod kwamen.
Er zijn echter symptomen die erop wijzen, dat de prediking niet voluit confessioneel zou zijn. Te weinig wordt er ontdekkend gepreekt over zonde en genade. Het werk van de Drieënige God klinkt niet altijd even helder door. Men gaat uit van een idealistische gemeentebeschouwing met als gevolg een geruisloos Avondmaalsautomatisme, als reactie op de vroegere avondmaalshuiver. We zijn het er niet meer over eens over de kranten, die we lezen, over de omroepen, die we steunen en de politieke partij die we stemmen.

ONGEOORLOOFD
Polarisatie is en blijft ongeoorloofd als men van bijzaken hoofdzaken gaat maken. Er bestaat echter ook geboden polarisatie. Dat wil zeggen we moeten goed weten waar we staan om de ongeoorloofde polarisatie te bestrijden. Als Chr. Geref. Kerken hebben we een eigen plaats gekregen in het kerkelijk leven vanwege ons Schriftuurlijk confessioneel standpunt en onze door en door Schriftuurlijke prediking. Als deze zaken verdwijnen, dan verliezen we onze bestaansreden. Intussen zitten we met een erfenis uit het verleden. Het is de uitwerking van de Nadere Reformatie in zijn nabloei, en een uitloper van de geestesstroming, de Scholastiek en het vals mysticisme. Belangrijke zaken als de verhouding wedergeboorte, rechtvaardiging, de verhouding Wet en Evangelie over het karakter van Gods beloften en over de betekenis van Gods Verbond, die belangrijke zaken worden onder ons niet voldoende uitgepraat.

WAT NU?
Wat staat ons nu te doen? We moeten voluit Christelijk Gereformeerd zijn, meer dan ooit, en geen apart groepje worden. We zullen de kerk moeten zien als een wonder van Gods genade, nooit mogen we het Reformatorische ideaal prijs geven en ons uitleveren aan de midden-orthodoxie.
Het gaat om de Waarheid Gods, als die zuiver wordt beleden en beleefd groeit er een eenheid met allen die buigen voor dezelfde Waarheid. Wij staan op de tweesprong: doorgaan met uit elkaar groeien en een modaliteiten-kerk worden, die een slap aftreksel is van andere kerken of goed Christelijk Gereformeerd zijn, aldus ds. Velema.
Ds. Rutters uit Baarn sprak daarna bet slotwoord van deze jubileumdag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Christ. Geref. Mannenbond hield 45ste Bondsdag

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken