Bekijk het origineel

Werkloosheid in Drenthe dit jaar verminderd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werkloosheid in Drenthe dit jaar verminderd

GS waarschuwen niettemin voor al te groot optimisme

5 minuten leestijd

De werkgelegenheid in de provincie Drenthe heeft zich in de i loop van dit jaar in gunstige zin ontwikkeld. De vraag naar personeel (zowel mannelijk als vrouwelijk) beweegt zich in opgaan|de lijn. Het aantal openstaande vacatures is in de maanden ja• nuari-juli verdubbeld. In het begin van dit jaar stonden voor ^.mannen en vrouwen 1027 baantjes open; zes maanden later zijn I dat er 2010. Het rijkswerkenprogramma 1972 is aan deze voorJ spoedige ontwikkeling debet.

i Gedeputeerde staten van Drenthe waarschuwen in de toelichting op de provinciale begroting voor 1974 niettemin voor een al te groot optimisme. Op grond van deze feiten mag naar hun oordeel niet lichtvaardig de conclusie worden getrokken dat voor de kleinst» van de noordelijke provincies betere dagen aangebroken zijn. „Dit zal" — aldus GS — „eerst in het komende najaar moeten blijken, wanneer het effect van de in uitvoering zijnde, extra werkgelegenheidsprogramma's ten einde loopt".

Gecorrigeerde cijfers (dat wil zeggen cijfers ontdaan van de invloed van de ^xtra werkgelegenheidsmaatregelen) tonen aan dat de werkloosheid nauwelijks lager is dan in 1972 en zelfs juli 1973 (4.201) een stijging vertoont ten opzichte van juli vorig jaar (4.177).

Na afloop van het huidige werkgelegenheidsprogramma zijn volgens het provinciaal bestuur aanvullende maatregelen noodzakelijk „om de werkloosheid op een voor Drenthe aanvaardbaar niveau te handhaven." Het huidige peil van de werkloosheid (6,0 procent) ligt aanmerkelijk hoger dan dat van 1964 (4,0 procent), het laagste percentage dat m Drenthe ooit geboekt is.

Als gevolg van de algemene conjuncturele terugslag in onze nationale economie is de personeelsbezetting in de Drenthse industrie verder teruggelopen, üesondanks blijkt dat de afname in 1972 (1.089) aanzienlijk lager is geweest dan dit jaar (391).

De tuinbouw in Drenthe heeft „een fase van meer stabilisatie" bereikt, aldus GS. In de afgelopen jaren zag een aantal tuinders zich genoodzaakt hun bedrijven te sluiten als gevolg van enorme verliezen. Deze bedrijven konden In het algemeen door aanliggende tuinderijen opgekocht worden. Een en ander heeft naar de mening van Gedeputeerde Staten geleid tot versteviging van de Drenthse tuinbouw. Van uitDreidmg van het tuin bouwmateriaal is de laatste tijd evenwel nauwelijks spraKe geweesi.

Woningbouw

Wat de woningbouw betreft verwachten GS dat binnen enkele jaren het aantal in aanbouw te nemen woningen zal dalen. Deze verwachting wordt geschraagd door de cijfers over het eerste halfjaar van 1973. Met name In de nieuwbouw toegenomen leegstand doet de animo om nieuwe plannen In uitvoering te nemen verhinderen.

De pogingen om te komen tot de bouw van de beter in de markt liggende kleinere eengezinshuizen en ,.beknopte" woningen voor alleenstaanden worden door het provinciaal bestuur van Drenthe nauwlettend gevolgd. Tot en met juni van dit jaar zijn 2.758 woningen In Drenthe gereed gekomen. In geheel Nederland 77.700. In dezelfde periode van 1972 werden 2.361 Drenthse woningen voltooid en 70685 in alle ,elf provincies.

Het jaar 1972 gaf opnieuw een groei te zien van de recreatieve ontwikkeling in deze provincie, zij het dat deze enigszins is achtergebleven bij de groei in het voorafgaande jaar 19T1. GS wijten dit aan liet gereedkomen van enkele recreatieve voorzieningen buiten Drenthe.

Bibliotheken

Voor de openbare bibliotheken geldt met Ingang van het komende jaar een subsidiepercentage van 25 — tegen 31 in '73 — van de rijksbijdrage. Dat niettemin voor 1974 ongeveer 47.000 gulden nodig is, wordt veroorzaakt door een verhoging van de rijkssubsidie en door de oprichting van een aantal nieuwe bibliotheken. De totale provinciale subsidie bedraagt ƒ 359,000,-.

De bijdrage aan de provinciale bibliotheekcentrale wordt voor 1974 geraamd op bijna drie ton.

Het aantal door het streekvervoer vervoerde passagiers is ook het vorig jaar blijven dalen, terwijl de kosten gestegen zijn. De situatie bij het luchtverkeer is heel wat gunstiger. In 1972 arriveerden en vertrolcken aanzienlijk meer luchtreizigers op Eelde. De stijging — van 15 procent — schrijven GS In hoofdzaak toe aan de toeneming van het aantal toeristische chartervluchten.

Cijfers

De ontwerp-begroting 1974 .(provmclale staten moeten hun goedkeuring er nog aan hechten) laat een sterkere stijging van de uitgaven dan van' de inkomsten zien. De inkomsten in 1974 zullen naar verwachting ƒ 59.566.246,bedragen en de uitgaven ƒ 57.583.060,—. Op de (sluitende) begroting derhalve derhalver bijna twee miljoen gulden beschikbaar voor onvoorzien en reserveringen.

Een bedrag dat wellicht nog groter wordt nu de uitkering uit het provinciefonds voor Drenthe groter is dan bij het opstellen van de begroting werd aangenomen. Het „raeevallertje" beloopt de 2,2 miljoen.

De inkomsten en uitgaven in 1973 bedroegen respectieveli,jk ƒ 54,6 miljoen en ƒ 51,7 miljoen. „Onvoorzien '74" is dus 9 ton kleiner dan het vorige jaar.

(Van één onzer redacteuren) De provincie Drenthe zondert het komende jaar 50.000 gulden af voor het behoud van klinker- en keiwegen. Dit geld zal worden gestort in een in het leven te roepen „fonds klinkerwegen". Op deze wijze hoopt men er een stokje voor te steken dat deze wegen uniek

Steeds meer werd de laatste jaren het oude plaveisel vervangen door asfaltverharding. Reeds in 1971 wees de ANWB de provincie op dit cultuurondermijnende verschijnsel. De meeste Drenthse gemeentebesturen reageerden „welwillend" op de noodkreet van de toeristenorganisatie. Aangezien echter in het algemeen het in goede staat handhaven van een klinkerverharding duurder is dan van een asfaltplaveisel, stelden vele gemeenten hun medewerking afhankelijk van een bevredigende financiële tegemoetkoming. Over de wijze waarop de provinciale bijdrage zal worden verleend, hebben gedeputeerde staten op dit ogenblik nog geen uitgewerkte gedachten. Desondanks achten GS het wenselijk nu alvast geld te reserveren voor dit doel.

Ook de verbetering van de landbouwwegen krijgt de nodige aandacht. Het provinciaal bestuur stelt voor de hiervoor bestemde bijdrage op te trekken tot f 175.000. Dit is ƒ 25.000 meer dan in 1973.

Het provinciehuis van Drenthe uit een tijd toen het leven nog niet onder zoveel (financiële) zorgen gebukt ging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Werkloosheid in Drenthe dit jaar verminderd

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 september 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken