Bekijk het origineel

Hulpverlening aan Zuid-Yietnamese vluchtelingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hulpverlening aan Zuid-Yietnamese vluchtelingen

Nederlands Dagblad sponsort actie

7 minuten leestijd

Afgelopen maandagmiddag vond er in Den Haag een persconferentie plaats die belegd was door het „Comité Hulpverleninig Zuid-Vietnam". Er werd ons meegedeeld dat dit comité ontstaan is uit jongeren van ARP, CHU, SGP, GPV die geld willen inzamelen voor de Vluchtelingen in het Zuidvietnamese kamp An-Loi. Het gaat hier om 11.000 ontheemden die door het oorlogsgeweld van huis en haard zijn verdreven.

Een loffelijk streven dat alle steun verdient zult u wél zeggen. Inderdaad, zo dachten ook wij tot ons de achtergronden en bedoelingen duidelijk werden op deze .persconferentie. Hoewel niemand van het bestuur dat op vragen van de verzamelde pers antwoord gaf het nodig vond zich voor te stellen, meenden wü de heer Henk Abraa, Koos van Houdt. drs. J. Klatter van het opinietijdschrift Accent en de heer A. Kamsteeg van het Nederlands Dagblad te herkennen. Hoewel eerlijkheidshalve toegegeven moet worden dat het herkennen van de redacteur buitenland van het Nederlands Dagblad, niet te moeilijk was, daar dit blad centraal stond in het gehele gesprek.

Er werd ons verteld dat dit vluchtelingenkamp gekozen was In. samenwerking met het Rode Kruis, en dat de inviqners leden ,waren van de•• Vietnamese iiStiengstam", die door de regering in Saigon gediscrimineerd werden. In twee maanden tijd zouden er 107 kinderen van de honger omgekomen zijn.

Het ligt in de bedoeling een miljoen gulden te verzamelen om aan deze verschrikkelijke toestanden een einde te maken. Al het verzamelde geld zal overhandigd worden aan een Amerikaanse organisatie die de naam World-Vision draagt. Christenen of geen christenen, elke vluchteling van welke geloofsovertuiging dan ook, komt voor hulp door deze Amerikaanse organisatie in aanmerking.

Daar uw redacteur buitenland ook tn Vietnam is geweest, nog wel na het bezoek van de heer Kamsteeg van het Nederlands Dagblad, en gedurende zijn vierweekse verblijf ook over dit kamp en de hulporganisaties volledig is ingelicht, menen wij met enig gezag te kunnen spreken. Maar laten wij allereerst dit comité en degenen die het openlijk ondersteunen eens onder de loep nemen.

Het Nederlands Daeblad keerde in april van dit jaar terug uit Vietnam na in samenwerking met de Evangelische Omroep wn televisie-reportage gemaakt te hebben. Door banden die er waren tussen het Nederlands Dagblad, dat het medium is van hen die ..Gereformeerd Vrijgemaakt" zijn, ••n de Christian and Missionary Alliance (CAMA) werd deze televisieploeg geleid naar het An-Loi vluchtelingenkamp.

Dat het kamp in overleg met het Rode Kruis zou zijn uitgezocht is dus pertinent onwaar. Een woordvoerder van het Internationale Rode Kruis, verklaarde hedenmorgen: „Wij ontkennen dat er enig contact is. of geweest is, over deze aangelegenheid met dit romlté. Wij hebben zelfs eesn uitnodiging ontvansen om de persf-onferentie bij te wonen."

WORLD VISION

Na terugkeer uit Vietnam probeerde het Nederlands Dagblad enige belangstelling te kweken voor „World-Vision", dat weer pen of andere verbintenis met het CAM A schijnt te hebben. De belangstelling van de kerkelijke groeperingen die zij vertegenwoordigen was echter maar matig.

Op onze vraag wie en wat World-Vision was die de beschikking zou krijgen over de één miljoen gulden die men hoopte te vèirzamelen kregen wij eerst van de heer Kamsteeg, - 'die niet in het comité 'zit maar wel het woord voerde - te horen, dat wij dat maar zelf moesten uitzoeken. Na enig aanhouden verklaarde hij toen: „Het is een protestants-christelijke, humanitaire organisatie. Namen van wie er achter staan kan ik u niet noemen. Zij werken echter samen met de Evangelische kerk in Zjjid-Vietnam".

Daar de. heer Kamsteeg niet bereid was volledige informatie te verstrekken, zullen wij het u maar vertellen. World-Vision is een Amerikaanse organisatie die het Evangelie verkondigt in de „brede zin van het woord". Zij tracht van elke groepering die het woord Christelijk of Kerk in haar naam gebruikt geld te krijgen dat dan door hen in Amerika beheerd- wordt. Zij, op hun beurt, geven dan weer steun aan het CAMA.

Deze laatste groep heeft Amerikaanse zendelingen in Vietnam die zich echter vrijwel niet bezig houden met de noden van de bevolking. Zij organiseren „interkerkelijke" diensten in Saigon en andere plaatsen voor de buitenlanders.

CAMA

Een protestantse Vietnamese legerpredikant, ds. Nguyen Haói Due die wij interviewden in Pleiku in Zuid-Vietnam (zie RD van woensdag 9 mei jl.) vertelde ons het volgende: „Van buitenlandse zendingsgenootschappen, zoals de Christian and Missionary Alliance (CAMA), hebben wij als legerpredikanten nog nooit enige hulp ontvangen. Zij houden zich alleen bezig met werk voor de lepralijders en weigeren In contact te treden met de Vietnamese kerk. Ook hebben wij banden met hun Amerikaanse moederorganisatie „World-Vision" die zich alleen toelegt op het verstevigen van invloed van de Internationale Protestantse Methodistische Kerk.

Wij hebben onze aantekeningen nog eens nagegaan en mogen voor verduidelijking hier nog aan toe voegen. Ds. Nguyen vertelde ons ook dat CAMA en/of World-Vision weigerden om ooit ook maar een cent bij te dragen voor het inrichten van benzinningskamers irj de kampementen waar de protestantse mannen en vrouwen hun bijeenkomsten kunnen houden.

De secretaris-generaal van de protestantse kerk in Saigon bevestigde dit en vertelde ons dat deze Amerikaanse zendelingen in grote Amerikaanse auto's met luchtkoelrng rondirijden en de Vietnamezen als een soort kinderen behandelen. De leprakolonie, waar het Nederlands Dagblad zich zo druk over maakt, is een propaganda ziekenhuis voor het Amerikaanse publiek. De CAMA doet voor de dringende noden van de Vietnamees^praktisch niets.

„Wij houden echter wel contact met hen - zo zei hij - daar wij. als eenvoudige Christenen dankbaar zijn voor het minste of geringste. Wij hopen en bidden dat misschien een dag er iemand zal komen die ons hulp geeft om de dringende noden van onze broeders en zusters uit Noord en Zuid ietwat te lenigen. Het zijn toch onze mensen".

Ook moeten wij horen op de persconferentie dat World-Vision niet meer dan 200 kinderen in het kamp An-Loi kon helpen en dat hiervoor vier gulden en vijftig cent per dag aan de moeders betaald werd. Er waren 107 kinderen .overleden wegens gebrek aan hulp. Nog geen duizend gulden hulp ontvingen de gelukkigen dus van deze goedgeefse Amerikanen en wegens gebrek aan nog eens 500 gulden stierven de anderen. Nog niet eens de kosten van de luchtregelmg in de auto van de missionarissen.

Alle kampen die wij bezocht hebben, hadden rijkelijk voedsel. Van ondervoeding of honger is geen sprake. Het Vietnamese leger beheert de vluchtelingenkampen samen met het Rode Kruis, Caritas en andere hulporganisaties. Er is alleen gebrek aan melkpoeder. Medische verzorging staat ook ter beschikking. Artsen uit Scandinavië en andere landen stellen zich voor een periode van enkele maanden gratis beschikbaar.

Als de heer Kamsteeg ons verteld had van de hongerkampen dan zouden wij graag een duizend gulden achtergelaten hebben om deze mensen te redden. Maar wij trekken zijn droevige relaas sterk in twijfel.

AKTIE

Maar laiten wij terugkeren naar de actie zelf. De jongeren die zich zo spontaan ingezet hebben wilden eerst samenwerken met de jongeren van de VVD en de roomsen van de RKPN. Wegens verschil van mening hebben de laatste twee groepen zich echter teruggetrokken, wat niet wegnam dat een VVD jongeman zich een gratis reis liet bezorgen naar Vietnam waar hij zich toch nog als vertegenwoordiger van het hulpcomité uitgaf. Erg verwarrend zult u zeggen. Inderdaad!

In het comité van aanbeveling zitten naast elkaar: ds. H. G. Abma, vertegenwoordiger van de SGP in de Tweede Kamer, K. Beuker de enige „echte" Roomse in de Tweede Kamer (RKPN), Atje Keulen-Deelstra, wereldkampioene schaatsen, P. Jongeling van het GPV, ds. W. Glashouwer van de EO, pof. dr. A. Troost van- de Vrije Universiteit, de publicist Rik Valkenburg, het SGP-Kamerlid ir. H. van Rossum en vele anderen. Het gironummer van de actie is 2914600 te Groningen.

Beter was 't ons inziens echter geweest als het comité direct contacten gelegd had met de Zuidvietnamese kerken in plaats van met World-Vision in zee te gaan. Want natuurlijk moeten de slachtoffers in Zuid-Vietnam geholpen worden. Maar dan wel hulp die direct aan de bevolking ten goede komt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Hulpverlening aan Zuid-Yietnamese vluchtelingen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken