Bekijk het origineel

Den Uyl houdt voet bij stuk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Den Uyl houdt voet bij stuk

OP HUURWAARDEVOORSTEL RANDCORRECTIES MOGELIJK

7 minuten leestijd

Het parlement heeft Den Uyl vrijwel geen concessies weten te ontfutselen. De kritiek die de Tweede Kamer tijdens de eerste ronde van de algemene beschouwingen naar voren bracht, legde hij gisteravond grotendeels naast zich neer. De bezwaren die niet alleen afkomstig waren van de oppositiepartijen, maar ook van de KVP en de AR betroffen in hoofdzaak: • de verdubbeling van de huurwaarde van de eigen woning; • de zware belasting van de ondernemers in het midden midden- en kleinbedrijf en in de landbouw;• de zinsnede in de troonrede dat loonsverhogingen ten minste voor de helft in centen moeten worden uitgekeerd

De minister-president ontkende ten stelligste, dat verhoging van de huurwaarde „een aanslag op het eigen woninebezit" betekende. Het ging in zijn ogen om zo'n luttel bedrag, dat deze stelling van VVD-leider Wiegel hem slechts moeilijk vol te houden bleek. Hij beklemtoonde, dat het bij het kabinet om het principe ging: „Het te niet doen van een duidelijke onbillijkheid tussen de huurder en de eigen woningbezitter" Den Uyl bestreed ook de „politiek ethische bezwaren" die mr. Aantjes, fractie-voorzitter van de ARP, tegen de verdubbeling van de huurwaarde had ingebracht. Aantjes achtte het niet oorbaar om de fiscale huurwaarde los te koppelen van het niet meer aftrekbaar stellen van de onderhoudskosten. „Met die koppeling heeft de regering drie jaar geleden de Kamer overtuigd en zo is het door de Kamer aanvaard". Fel geattaqueerd door de AR-leider, Wiegel en mr. Scholten (CHU) wees de premier dit „koppelingsargument" van de hand. „Ik zie niet in, waarom de Kamer niet kan terugkomen op een destijds genomen beslissing", zei hij. De premier trok een parallel tussen de eigen woning en de auto. Het was zijns inziens ook voor de autobezitter een hard gelag als het parlement telkens weer verhoging van de benzineaccijns goedkeurde.
De minister-president liet evenwel doorschemeren bereid te zijn over enkele randcorrectles van het voorstel te praten. Verder wilde hij echter niet gaan: „Het kabinet houdt vast aan de bedoeling van het wetsontwerp". De motie van de VVD en DS-70, waarin de regering verzocht werd het voorstel om de huurwaarde op te trekken terug te nemen, wees Den Uyl dan ook resoluut van de hand.

ZELFSTANDIGEN
Hij erkende dat de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf minder verdienen dan de gemiddelde werknemer. „Het kabinet aanvaardt deze achterstelling evenwel niet." Vanuit die achtergrond beoordeelde de minister-president de negatieve reakties van de boeren en tuinders op de compensatieregeling voor de revaluatie. Hij had er begrip voor dat de agrariërs gevallen waren over de verlaging van de invoerprijzen. Niettemin noemde de premier de „revaluatiebeschikking" redelijk. „Na de opwaardering van de D-Mark, zijn ook de invoerprijsstijgingen doorberekend". Deze week heeft het kabinet een derde gesprek met de landbouwbonden over de nadelen van de revaluatie van de gulden voor de boeren. Den Uyl bestreed de mening van de CHU-landbouwspecialist Tolman, dat de inkomens in land- en tuinbouw door de revaluatie verkleind werden. De motie- Kruisinga, waarin gekonstateerd werd dat landbouw en middenstand onevenredig zwaar getroffen werden door de plannen van het kabinet, werd door de premier nadrukkelijk ontraden. Minister Duisenberg (Financiën) zou vanmorgen nader op de problemen van het midden- en kleinbedrijf en van de land- en tuinbouw ingaan.

LONEN
Tijdens zijn antwoord, dat vier uur duurde, hield premier Den Uyl vast aan de zinsnede in de troonrede dat loonsverhogingen ten minste voor de helft in centen moeten worden uitgekeerd. Hij zette slechts de puntjes op de i: het kabinet heeft hiermee de zogenaamde initiële loonsverhoging op het oog; dat wil zeggen het eerste gedeelte van de loonsverhoging, waaraan later dan nog een prijscompensatie wordt toegevoegd
ARP-fractieleider Aantjes vond dit niet in overeenstemming met de toelichting op de begroting van sociale zaken, waarin wordt gesproken van „een deel" van de loonsverhoging in centen. Bovendien achtte Aantjes het onjuist — hangende het loonoverleg — een uitspraak over de besprekingen te doen. Minister-president Den Uyl vond dat men voor de bestrijding van de criminaliteit niet alles mocht verwachten van repressieve maatregelen. „Die kunnen de oorzaken van agressie niet wegnemen". Een verbetering van de organisatie van de politie achtte hij van grotere betekenis dan het toekennen van langere vrijheidsstraffen. Het volautomatische politietelexnet, dat voor de polite van groot belang is, wordt volgend jaar in gebruik genomen, kondigde drs. Den Uyl aan. Met name DS'70 woordvoerder Drees, had aangedrongen op maatregelen die het gevoel van onveiligheid in de maatschappij moesten doen afnemen.

ONDERWIJS
„Het gaat het kabinet niet om het invoeren van een staatspedagogiek", zo merkte drs. Den Uyl op. Verschillende fractieleiders hadden zich bezorgd gemaakt over indoctrinatie via het onderwijs. Naar hun oordeel gaf de toelichting op de begroting van minister Van Kemenade daartoe aanleiding: „Uitgangspuntenn voor het onderwijsbeleid dienen uitdrukking te zijn van veranderingen, die men in de samenleving noodzakelijk acht". Wie was die „men"? Volgens de minister-president waren dat degenen die direkt bij het onderwijs betrokken zijn: de ouders, de leerlingen en de schoolbesturen. Drs. Den Uyl liet gisteravond weten dat in de huurnota die volgend jaar verschijnt een „doorstromingsheffing" zal worden aangekondigd voor huurders, die een te klein gedeelte van hun inkomen voor de huur neertellen. De premier onderstreepte dat leefbaarheid niet opgeofferd mocht worden aan economische groei. Een stringente grondpolitiek en een selectieve investeringsregeling zullen daarom door het kabitet worden gehanteerd.
Den Uyl liet er geen twijfel over bestaan de bestrijding van de werkloosheid als een der hoofddoelstellingen van het beleid te beschouwen. Het kabinet had zijn inziens in hoger mate behoefte aan een onderzoek naar de aard van de werkloosheid over de verschillende regio's. De voorbereidingen voor zo'n studie waren al getroffen. Wat de milieuwetgeving betrof, wees de premier er op dat het niet alleen gaat om nieuwe wetten, maar juist „om uitbreiding van de bestaande mogelijkheden". Daarvoor moéten de „gaten" in de milieuwetten gedicht worden. De voorbereiding van een geluidshinderwet — een wettelijke regeling waarop verschillende kamerleden hadden aangedrongen — zou volgens de ministerpresident nog wel enige tijd vergen.
Premier Den Uyl ontkende dat het kabinet er op uit is een machtspositie te vervangen door staatsmonopolies. „Het kabinet beoogt een betere spreiding van de macht", beklemtoonde hij. Dat betekent in de praktijk: gewestvorming en versterking van de positie van de ondernemingsraden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Den Uyl houdt voet bij stuk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken