Bekijk het origineel

Dordrecht heeft tekort van 6 ton

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dordrecht heeft tekort van 6 ton

Belastingverhogingen

3 minuten leestijd

(Van onze correspondent) Voor 1974 moet worden gerekend op een aanzienlijke verzwaring van de belastingdruk. Dit weinig opwekkende feit geven B. en W. van Dordrecht in hun voorwoord op de gemeentebegroting. Het college heeft voor het komende jaar een tekort van ƒ 600.000 becijferd. Dit wordt aanvaardbaar geacht, hoewel het 2 ton hoger i.s dan in de zgn. meer ja ren begroting is voorzien. De meerjarenbegroting (voor 1973 t/m 1974) is gericht op een terugkeer tot een gezonde budgettaire positie, tot uiting komend in een voor 1974 nog steeds betrekkelijk gering tekort en sluitende begrotingen met ingang van het dienstjaar.

De verzwaring van de belastingdruk wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de onroerend goedbelasting. Daarnaast zijn voorstellen gedaan tot verhoging van de reinigingsrechten van f .^6 tot f 48 per jaar en moeten de rioolrechten worden verhoogd van f 123 tot f 153 per jaar. Wat de opbrengst van de nieuwe belasting betreft merkt het college op dat dit niet ter dekking van tekorten zou behoeven te worden aangewend maar dat zij hier toch wel als zodanig moet worden gebruikt. De vraag is hoe te grote ongelijkheden ten opzichte van andere gemeenten in belastingdruk enerzijds en in de collectieve voorzieningen anderzijds te vermijden is.

VERHOGINGEN

Tot hun voldoening kunnen B. en W. meedelen dat het mogelijk is de in de meerjarenbegroting opgenomen nieuwe uitgaven in de begroting voor 1974 te verwerken.

Voor onvoorzien is f 350.000 opgenomen, waarvan f 258.000 voor aanvulling van posten op de gewone dienst (het iaarbudget van de gemeente), die niet toereikend blijken te zijn. Het verschil ad. f 93.000 is gereserveerd voor bepaalde in de meerjarenbegroting opgenomen uitgaven, waarvan nadere gegevens nog ontbreken. Het aanvankelijk tekort voor 1974 bedroeg f 3.085.000. Om de gevolgen van de kostenstijgingen en de tegenvallende algemene uitkeringen uit het gemeentefonds op te vangen worden een aantal maatregelen voorgesteld.

Dit zijn o.a. verhoging onroerend goedbelasting met f 300.000, verhoging reinigingsrechten conform de meerjarenbegroting met f 460.000. Verhoging rioolrechten en waterverontreiniginbsbijdragen conform de meerjarenbegroting op basis van een aansluitende exploitatie van de vuilwaterafvoer en -zuivering met ƒ 1.150.000, verhoging van veertarieven met f 100.000.

STIJGING UITGAVEN

De bruto-uitgaven van de gemeente zijn ten opzichte van de begroting voor dit jaar ook met f 25.600.000 gestegen tot 156.100.000 of met 19,6 pet. De stijgingen zitten o.a. in personeelslasten f 5.737.000 (18,2 pet.) kapitaalslasten f 3.451.000 (14,1 pet.), subsidies f 695.000 (17.2 pet), saldi bedrijven f 3.775.000 (31.5 pet.).

De subsidies in de culturele sector zijn gestegen met f 320.000, die in de sector jeugdzorg, samenlevingsopbouw en maatschappelijk werk met f 308.000. De bruto inkomsten zijn met f 25.687.000 gestegen. Aan belastingen en retributies zal f 1.150.000 meer worden ontvangen, bv. uit: ambulancerechten f 200.000, havengelden f 115.000, rioolrechten f 246.000, begrafenisreehten f 200.000, parkeergelden f 55.000. en onroerend goedbelasting f 7.800.000. Wegvallen: straatbelasting f 290.000 en grond- en personele belasting f 1.755.000.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Dordrecht heeft tekort van 6 ton

Bekijk de hele uitgave van woensdag 17 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken