Bekijk het origineel

De waarde van de vreze des Heeren

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De waarde van de vreze des Heeren

9 minuten leestijd

De vreze des Heeren is het beginsel der wetenschap;
de dwazen verachten wijsheid en tucht.
    Spreuken7 1:7

Het boek van de Spreuken ligt voor ons. Een bijzonder bijbelboek. Heel de bijbel is bijzonder, als het Woord van God. Vinden we het ook echt bijzonder? Kennen we bij bevinding de kracht van het Woord in ons leven? Het boek van de Spreuken behoort tot de wijsheidsliteratuur. De wijsheid wordt aangeprezen. Deze is meer dan kennis en wetenschap. Men neemt aan, dat Salomo nog op jonge leeftijd onder Geestes-inspiratie dit bijbelboek tot stand bracht.
Maar dan is Salomo orgaan, werktuig van de Wijsheid Zelve, het heerlijkst in Christus geopenbaard, van Wie Salomo slechts een afschaduwing was. De Wijsheid spreekt. En waar Zij spreekt, worden wijzen in eigen oog tot dwazen voor God. Waar de Wijsheid heerst komen mensen te voorschijn, die het niet meer weten. Daar worden mensen aan 't eind van hun eigen kunnen en kennen gebracht. Maar daar wordt Gods Wijsheid in Christus verheerlijkt.
De Wijsheid, Die door de mond van Salomo spreekt, heeft een boodschap. Niet zo maar, spreekt Zij. Leest u de begin-verzen van Spreuken er maar eens op na. En dan komt onze tekst. Aangeprezen wordt: de vreze des Heeren. Let u eens op deze Gods-naam. Heere is de naam, die God openbaart. God maakt Zich bekend. Hij wil niet verborgen blijven. Welk een wonder! Daar is een God, Die spreekt, Die Zich openbaart, Die mensen zoekt. Daarom wil Hij namen dragen. Die namen heeft Hij niet nodig. Maar Hij wil deze dragen om Zich bekend te maken.
Eenmaal hebben wij ons van Hem, goed geschapen als we waren, los gemaakt. Sedertdien dwalen we rond in een bestaan, vol van Godsmiskenning en Godsvervreemding. Maar Hij openbaart Zich. Hij herstelt het gebroken contact. Daar spreekt ook de naam Heere van. Dat is de naam, die Hem duidt als de God des eeds en des Verbonds, de absoluut-Betrouwbare en Onkreukbare. Steeds heerlijker is deze naam geopenbaard, tot op Jezus Christus, in Wien God Zich het heerlijkst heeft bekend gemaakt. En nu gaat het om de vrees voor de Heere.
Dat woord klinkt vreemd, „vrees", maar het gaat daarbij niet om wat wij er in horen: angst, maar wel om: respect, eerbied, ontzag. Wanneer God Zich openbaart, wordt eerbied voor Hem gekend. Dan wordt er met Hem gerekend. Dan wordt God levende werkelijkheid. Liefde wordt in ons hart tot Hem uitgestort. Een schreeuw uit onze ziel gaat tot Hem. We kunnen voor Zijne hoge Majesteit niet bestaan. We zien ons goddeloos en onheilig. Maar Hij openbaart een weg, waar geen weg is en was, in Zijn hooggeloofde Zoon. En wordt Christus verheerlijkt, dan komt er te meer eerbied, vertrouwen en liefde tot de Heere in ons leven.
God is liefde, zeker, maar heilige liefde, rechtvaardige liefde. Wij verwarren liefde al te zeer met „lievigheid". Verstaan we door genade, wat de vreze des Heeren is, de liefdevolle hoogachting voor Hem, vrucht van vernieuwende genade Gods?

De vreze des Heeren wordt aangeprezen. Deze is het beginsel der wetenschap. Een beginsel is een begin, een aanvang, maar tevens ook het beste en edelste deel van iets. Te vergelijken met een vruchtbeginsel. Een vruchtbeginsel is een begin van de vrucht. Maar is tevens ook een vrucht, een voortbrengsel, een gevolg van bevruchting.
De Godsvreze is een begin, het begin van de ware wetenschap. Maar de ware wetenschap brengt ook de Godsvreze voort. Er is dus een heel duidelijke wisselwerking. Neen, het gaat hier niet om technische wetenschap, om intellectuele kennis, om diploma's of getuigschriften, waarmee we wat bereiken in de samenleving. Wetenschap is hier hetzelfde als wijsheid. Dat woord betekent: vakkennis, iemand, die zijn vak verstaat in de praktijk, iemand, die een vaste gang gaat en ook: iemand die in geestelijke dingen het rechte inzicht heeft. Wat wordt juist dit laatste gemist, allerwegen! Och, van nature door ons allen, en we weten het niet eens.
Velen komen met hun kennis, inzichten, opvattingen, stelsels voor de dag, alsof zij ik-weet-niet-wat voor een wijsheid in pacht hebben. Men is bekrompen, als men er niet aanstonds ja-en-amen op zegt. Maar wat een leeg bestaan. Zelfs de jeugd ziet er door heen. Nooit was er in de wereld zoveel nihilisme. Nimmer vluchtten zoveel jongeren uit de armzaligheid van het moderne bestaan, ondanks alle geleerheid en kennis naar... een niet minder armzalig surrogaat van drug-verslaving en sex.
De ware wetenschap, welke vrede brengt, het echte levensgeluk doet kennen, is er door God. De vreze voor Hem brengt deze als vrucht mede. Zelfs de genade, die ontvangen werd, doet dat niet, maar wel de Godsvreze in de beoefening. Maar dan behoeven we ook ons niet te laten wegdrukken. Ziet u eens, de Wijsheid spreekt, luide, overtuigend, waarschuwend. Als ge iets van de vreze Gods kent, zwijg niet stil. Verberg u niet. Ge hebt een boodschap. Zolang er adem in uw keel is, spreek.
Bij Wie bleek de ware wetenschap heerlijker en meer dan bij de Heere Jezus? Hij zweeg ook niet. En Hij zegt het: Wie Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik belijden voor Mijn Vader en de heilige engelen. Daarentegen: die Mij verloochenen zal...! Een eenvoudige, die met God leeft, heeft meer te zeggen, dan een hol vat met veel lawaai.

Maar,... als de vreze des Heeren dan zoveel waard is, waarom wordt deze dan zo weinig gekend en gezocht? De Wijsheid heeft er een heel duidelijk antwoord op. De Godsvreze wordt geminacht, omdat... er zoveel dwazen zijn. Ja, eerlijk, de Bijbel is waar en scherp. Dat woord dwaas betekent eigenlijk: „dom, krachtig, vet". De grootste dwazen zijn zij dus, die prat gaan op hun vermogen.
Ze wanen zichzelf zo flink en bekwaam. Ze pochen op hun kracht en inzichten. Zij rekenen niet met God en hebben Hem niet nodig. Ze kunnen het zelf, werelds of zelfs onder een zeer vrome schijn. Het zijn de grootste dwazen, die er rond lopen in onze samenleving, onder ons volk, niet in het minst in het kerkelijk leven. Zij bogen nooit diep voor God, ze verloren het nimmer van Hem, ze kwamen niet onder anderen terecht, ze kwamen nooit met de zonde en met zichzelf in strijd. Zij zijn het, lezen we, die wijsheid en tucht verachten. Wijsheid betekent hier: ,,vast, stevig, solide zijn." Tucht is: „kastijding, terechtwijzing, vaste leiding." Daarvan moeten de dwazen, die het zelf weten en kunnen, niets hebben. Natuurlijk niet. Buigen? Geen sprake van! Onderdoen? Tot geen prijs!
Wijsheid en tucht worden veracht. Salomo heeft het geweten. De profeten onder Israël hebben het geweten, gedood en gestenigd als ze zijn in het vrome, zelfverzekerde Jeruzalem. En de Wijsheid Zelf, in vlees en bloed, de Heere Jezus? Nu, wat is Hem gedaan? Men moest Hem niet, niet onder de Sadduceeërs, nog veel minder onder de Farizeërs. Eigenlijk wil niemand Hem. Nergens is Hij welkom, of... de ogen moeten geopend worden. Hij toch, Die van nature door niemand begeerd is, is door het geloof dierbaar voor elk, die Hem waarlijk kent.

Wat doet u? Bent U ook nog zo'n dwaas? Omdat u zo wijs zijt bij uzelf? Buig nog uw knieën. God rnaakt dwazen wijs tot zaligheid. Of bent u aan uw dwaasheid ontdekt? Dan hebt u niet zulk een groot woord meer. Wat zeg ik? U weet niets meer in te brengen. U geraakt uitgepraat en uitgedacht. De Heere is recht in al Zijn weg en werk.
Gelukkige ongelukkige! Ja, wie Hem nederig, als een dwaas in zichzelf, valt te voet, neen, komt niet om, wordt niet verstoten, maar: zal van Hem Zijn weg leren. Want van God is de Wijsheid. Indien iemand deze begeert van de Heere, zij zal hem of haar worden gegeven. U wordt het geheimenis ontdekt. U zult niets meer weten dan Jezus Christus en Dien gekruisigd. Deze wijsheid beschaamt niet. Met deze wetenschap komt ge niet bedrogen uit, niet in uw leven en niet bij uw sterven. U hebt een wetenschap, die de wereld niet kent.
Maar... die verbergt u toch niet? U hebt deze toch om niet ontvangen, en... echt niet voor u zelf? Getuig er nog van; Gij hebt veel goeds bij Uwe knecht gedaan... Bid er om: doe bij Uw knecht weldadigheid, o, Heer.... en dat Uw Geest mij ware wijsheid leer... Deze bede verraadt de aanwezigheid van de vreze des Heeren. Haar waardij is onvergelijkelijk. 
Ede                                         ds. W.C. Hovius

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

De waarde van de vreze des Heeren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken