Bekijk het origineel

Rijkssteun dekt deel tekorten van Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rijkssteun dekt deel tekorten van Utrecht

Zonder hulp tekort van 45 min

4 minuten leestijd

Zonder hulp van het rijk zou de gemeentebegroting van Utrecht in 1974 een tekort hebben vertoond van ƒ 45 mto. Vergeleken met 1973, toen het tekort ruim 30 mhi. bedroeg, zou er dus sprake zijn geweest van een stijging met ƒ 15 min. Inclusief de stoun van het rijk echter is do begroting voor '74 op een bedrag van ƒ 750.000 na sluitend. B. en W. lameiii de totale uitgaven voor volgend jaar bijna ƒ 299 min. tegen ƒ 274 nün. dit jaar.

B. en W. constateren dat de hulp die de regering de gemeenten in 1974 biedt belangrijk verbeterd is. In de eerste plaats neemt de regering vanaf '74 de tekorten over van het gemeentelijk openbaar vervoer, een zwaar verliesgevende post met een exploitatietekort in '74 van ƒ 21,5 min (in '73 ruim ƒ 15 min). Het tekort op de gemeenterekening wordt ook kleiner doordat de uitkering uit het gemeentefonds met ƒ 8,3 min toeneemt. Dit door invoering van de zg verfijningsregelingen die van toepassing zijn op gemeenten met een structureel dalend inwonertal, een historische stadskern en voor gemeenten die worden doorsneden door een groot vaarwater. Het gat in de begroting wordt voorts opgevuld door verhoging van de eigen inkomsten, bv reinigingsrechten, elektr/iciteit, tot een bedrag van ruim ƒ 7 min (excl. de bustarieven). Bovendien komt de rente op de ongedekte tekorten te vervallen. Verder wordt het verlies op de erfpachtsgronden in het complex Hoog-Catharijne bijgeschreven op de boekwaarde van het complex (ƒ 1,9 min) en betrokken in de berekening van de erfpachtscanon. De BV (Hoog Catharijne) is slechts tot medewerking hieraan bereid, indien de gemeéhte en het rijk tot overeenstemming komen over de begroting 1974. vullen. Dit vergt een langdurige studie. van Binnenlandse Zaken stellen B en W van Utrecht dat voor een structurele oplossing van de gemeentelijke financiële noden een meer fundamentele herziening van de relaties tussen rijk en gemeenten noodzakelijk is. Door een gemeenschappelijk onderzoek van rijk en vereniging van Nederlandse gemeenten zou kunnen worden vastgesteld welke taken tot die van de gemeenten behoren en welke worden financiële middelen noodzakelijk zijn

Op het resultaat daarvan kunnen de gemeenten echter niet wachten, waardoor incidentele maatregelen noodzakelijk zijn. B. en W. denken hierbij aan optrekking van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en verhoging van de onderwijsuitkeringen. Daarnaast acht men het noodzakelijk dat het rijk de ten laste van de gemeente komende kosten van bijstand (nog 10 pet) de rest vergoedt het rijk al) geheel overneemt. Voorts achten B en W het niet billijk dat de gemeenten volledig opdraaien voor de kosten verbonden aan de uitvoering van de bijstandswet. Nu het rijk een duidelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die wet heeft aanvaard achten B en W vergoeding van cq bijdragen in deze kosten om die taken redelijk te kunnen ver- ^^eer op zijn plaats.

SOS wil iiitwerkmg plan Oosterschelde

Het Samenwerkend Comité Oosterschelde (SOS) voor behoud van de Oosterschelde iietft er in een brief aan minister Westerterp op aangedronigen om de reeds bestaande plannen tot beveiliging van de Oosterschelde zonder diat deze wordt afgesloten, nader uit te werken.

Heit comité verzoekt de bewindsman hiefbij biologen dn te schakelen, opdat zo weinig mogelijk schade zal worden aangericht aan de waardevolle oecologische toestand van de Oosterschelde.

RIJKSBIJDRAGE

Toch zal de bijdrage van het rijk in de financiële lasten omhoog moeten wil men althans de problemen werkelijk oplossen, aldus b en w. Te denken valt daarbij met name aan de steeds sterker tekortschietende onderwijsuitkeringen. Het tekort op dit onderdeel overschrijdt in 1974 de ƒ10 min. De rijksbijdrage voor deze post wordt berekend naar veel te lage normbedragen. Ook de sterke stijging van de uitkeringen op grond van de algemene bijstandswet liggen de gemeente langzamerhand zeer zwaar op de maag, zelfs nu het gemeentelijk aandeel nog maar 10 pet van deze uitgaven beloopt. Overigens kijkt ook de gemeente zelf naarstig naar mogelijkheden om de gaten te vullen. Zo hoopt men circa ƒ 3 min in de gemeentekas te kunnen laten vloeien wanneer (hopelijk) per 1 januari '75 de nieuwe belasting op onroerend goed wordt ingevoerd.

RELATIE RIJK EN GEMEJENTE
Tn een brief aan de staatssecretaris Veel theologische Werken werden na

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 29 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Rijkssteun dekt deel tekorten van Utrecht

Bekijk de hele uitgave van maandag 29 oktober 1973

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken