Bekijk het origineel

Zeeland gaat opkomst bij stembus aanmoedigen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zeeland gaat opkomst bij stembus aanmoedigen

Advertenties in regionale pers

3 minuten leestijd

Het provinciaal bestuur van Zeeland gaat door middel van advertenties in de regionale pers proberen de opkomst bij de Statenverkiezingen te vergroten. Dit besluit viel vrijdag in de vergadering van de Zeeuwse staten. Alleen de fracties van CH, SGP en Boerenpartij, alsmede enkele Anti-revolutionairen stemden tegen.

De socialistische fractievoorzitter W. Don, die dit voorstel had ingediend, wees daarbij op dat ook de provincie Gelderland tot een dergelijke actie overgaat. Gedeputeerde A. L. van Geesbergen (KVP) deelde mee dat in het college van GS de opvattingen over deze zaak uiteenliepen. Nu de opkomstplicht is afgeschaft, leek het sommigen ongewenst dat de overheid toch in die richting ging werken.

Namens de SGP-fractie signaleerde de heer R. van Ommeren dat men tegenwoordig zo graag sprak over mondigheid. Welnu laat de kiezer dan mondig zijn en zelf uitmaken of hij gaat stemmen of niet.

BELEIDSNOTA

Het hoofdonderwerp van de statenzitting was de behandeling in tweede termijn van de sociaal-cidturele ontwikkelingsschets. Evenals bij de vorige zitting stond ook nu de verhouding van de welzijnsvoorzieningen tot de economische groei centraal. De PvdA achtte met name het betoog van gedeputeerde Kaland (CHU) eenzijdig gericht op de economische groei.

Tegen deze beschuldiging van ongenuanceerdheid verzette Kaland zich met kracht. Hij had alleen willen beklemtonen dat om deze doelstellingen op sociaal-cultureel gebied te verwezenlijken een verdere economische groei noodzakelijk was.

De discussie krstalliseerde zich uit in een tweetal moties, een van de PvdA-PPR-D'66 en een die nog op het laatste nippertje werd ingediend door de drie christen-democratische fracties, WD en SGP.

MOTIES

In de progressieve motie werd gesteld dat het welzijn van de bevolking niet in de eerste plaats afhankelijk mag worden gesteld van de economische groei. De confessioneelliberale motie pleitte voor een „genuanceerd en evenwichtig beleid welvaartsbevordering en de totstanddering en de totstandbrenging van welzijnsvoorzieningen beoogt".

Wist de progressieve motie alleen in het eigen kamp steun te verwerven, zodat zij met een duidelijke meerderheid verworpen werd, anders lag dat met de confessioneel-liberale motie. Een aantal socialistische statenleden en de helft van de tweemansfractie van D'66 achtte geen reden aanwezig om er tegen te stemmen, zodat de motie met slechts 10 stemmen tegen werd aanvaard.

ZIEKENHUIS

Zowel de liberaal Hoekstra als de KVP-er Everaerts verzetten zich met kracht tegen het zonder meer opheffen of inkrimpen van het Oostburgse ziekenhuis. Waarom verleent het ministerie van volksgezondheid geen toestemming om met de ziekenhuizen in Brugge samen et werken, zo vroeg de liberaal zich af.

De heer A. J. Schot (SGP) zegde gedeputeerde Stenvert (PvdA) dank voor zijn toezegging dat bejaardentehuizen niet gedwongen zouden worden om personen van andere levensbeschouwelijke richting op te nemen.

De motie-Everaert (KVP), die zich uitsprak tegen de lozing van ongezuiverd Erabents afvalwater bij Waarde, werd enigszins gewijzigd nadat gedeputeerde Van den Bos (AR) had medegedeeld dat er reeds besprekingen gaande waren om in Noord-Brabant een zuiveringsinstallatie te bouwen. De motie werd daarop met algemene stemmen aanvaard.

ONDERWIJSBELEID

Datzelfde was ook het geval met een door alle partijen ondertekende motie over de noodzaak van een meer Op de regionale behoeften afgestemd onderwijsbeleid. Bij een zonder meer hanteren van de nationale normen zou een dunbevolkte provincie als Zeeland er volgens de heer H. Eversdijk (CHU) bekaaid afkomen.

De overige punten van de agenda waren nagenoeg allemaal hamerstukken. Ten aanzien van het tentoonstellingsproject „Onder je voeten vandaan" liet de heer L. J. Koopman weten dat zij SGP-fractie tegen de tentoonstelling als zodanig geen bezwaar had, maar er toch tegen zou stemmen omdat hij op zondag geopend was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 maart 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Zeeland gaat opkomst bij stembus aanmoedigen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 maart 1974

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken