Bekijk het origineel

Het zien van de zaligheid Gods

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het zien van de zaligheid Gods

5 minuten leestijd

En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Lucas 3 : 6

We hopen straks weer te herdenken de geboorte van de Zaligmaker, in de kribbe van Bethlehem. De Heere heeft de belofte der zaligheid gegeven, laten afschaduwen en verkondigen. Het welbehagen des Heeren zou door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan, tot aan het einde der eeuwen. Dat de zaligheid vanuit God is, daarvan getuigt ook Johannes de doper. De heraut en wegbereider voor het aangezicht van de grote Koning, roept uit in blijde zielsverrukking: „En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. De zaligheid Gods wijst ons op de oorsprong der zaligheid. Ze is niet uitgedacht door een mens, maar door God Zelf, naar Zijn eeuwig welbehagen, eeuwige vrijmacht en wijsheid. Dat deed Paulus uitroepen: „O, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods; hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen".
Uitgedacht In de eeuwigheid, opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is, vast bleve. Bevestigd in de raad des vredes en geopenbaard in de tijd. De engelen zongen: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen". De H. Geest past de zaligheid toe in de harten van rampzalige zondaren. Van die zaligheid sprak Jacob op zijn sterfbed. De hoop op en het verlangen naar de zaligheid doortrilde zijn ganse ziel. Simeon stond met de zaligheid in zijn armen en omhelsde ze als zijn zaligheid. De woorden van de wegbereider verheerlijken de Drie-enige Verbonds- Jehova. De Vader als de oorzaak, de Zoon als de Grond en de H. Geest als de Toepasser van de zaligheid. Drie-enig God U zij alle eer. Op die zaligheid was de hoop der vaderen gevestigd, en ook de kerk van het N.T. roemt in verzoening door voldoening. De zaligheid Gods is de zaligmaking, verlossing van de heerschappij der zonde, het vloekvonnis van de wet en de tirannie des satans. Sion wordt door recht verlost en al de deugden Gods zijn door die Zaligheid verheerlijkt. De Vader schonk de Zoon in Bethlehems kribbe en bevestigde Zijn woord: „Ik heb hulp besteld bij een Held". De Zoon bevestigde Zijn woorden gesproken in Psalm 40 „Zie Ik kom". De H. Geest overschaduwde Maria. Hij daalde ook op Hem neder bij de doop en bleef op Hem. O wonderlijke zaligheid van zondaren, door de diepte van Adams val heen, verheerlijkt God Zich in het zaligen van zondaren. De gerechtigheid en de vrede hebben elkander gekust. Alle vlees zal de zaligheid Gods zien. De apostel Paulus drukt het uit in 1 Tim 3:16, met deze woorden: En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees. Hij nam onze menselijke natuur aan. Hij werd de broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. De Farizeeën en Schriftgeleerden zagen Hem. Het Joodse volk zag Hem. De heidense Romeinen zagen Hem. Alle vlees, allerlei soort van mensen zag Hem, doch hebben ze Hem gekend? Velen, zeer velen hebben Hem verworpen. Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Alle soorten mensen zien de zaligheid Gods door de prediking des Woords. Hoe is dat zien? Velen verwerpen de leer van vrije genade, omdat er geen zien van onze doodstaat aan vooraf gaat. Omdat er geen zien is van de ontzaggelijke klove tussen God en ons, door de erf- en dadelijke schuld. Wat zullen we dan met de zaligheid Gods doen? Het Kind in de kribbe heeft geen waarde voor hen, die niet aan hun schuld, verlorenheid en vijandschap zijn ontdekt. We kunnen Hem met de mond roemen, maar Hij moet geboren worden in ons hart. Voor de zaligheid Gods moet plaats gemaakt woeden door God Zelf. Dan wordt het een geloofs-zien met de discipelen. Johannes was hun tolk, toen hij zeide: Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is het zien van de zaligheid met heilbegerigheld der ziel en het omhelzen des geloofs. Voor hen die in zichzelf omkomen is er ontkoming in de Middelaar. Hij werd arm daar Hij rijk was, om door Zijn armoede velen rijk te maken. Hij daalde in hun schande en lag in de doeken van erf- en dadelijke schuld in de kribbe van Bethlehem. Is Hij u al noodzakelijk geworden? We kunnen het heil in een ander hebben gezien, gelijk de Bethlehemieten die verwonderd waren over het getuigenis van de herders en die er toch blind voor bleven. Alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Uit alle delen der wereld zullen zondaren toegebracht worden. Als de Heere door Zijn Geest de ogen opent, dan is het: één ding weet ik, dat Ik blind was en nu zie. Het zien van onze diepe ellende buiten God. Het is tevens een heimwee der ziel naar de herstelling in God. Alle hulpmiddelen vallen weg, want God wil dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Het gaat om het zien van Hem, die Zijn volk zalig maakt van hun zonden. Als Hij gezien wordt als de Gegevene des Vaders, dan is er een ruimte van zaligheid in Hem. De weg tot God, gebaand door God, geeft een roemen in God, met verlating van alles buiten God. De prediking van het heil in Christus heeft haar voortgang temidden van de toenemende ongerechtigheid. Bevestigd zal worden tot aan het einde der eeuwen: En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.
Krabbendijke

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Het zien van de zaligheid Gods

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1974

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken