Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aktie ten gunste Portugese socialisten in strijd met bestaande jurisprudentie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aktie ten gunste Portugese socialisten in strijd met bestaande jurisprudentie

Handelt Den Uyl in strijd met de u)et ?

5 minuten leestijd

DEN HAAG -!— Is het plan van de Nederlandse socialisten om met medewerking van Den Uyl op 25 januari 1975 aan inzamelingsactie te houden ten gunste van de Portugese socialisten in strijd met de bestaande jurisprudentie? P. A. van Vugt meent van wel. Hij doet dit in een indrukwekkend artikel in het Tijdschrift voor Overheidsadministratie, waarbij hij tot de conclusie komt dat de gemeentebesturen de gevraagde vergunning moeten weigeren. Gebeurt dit niet dan moet de burgemeester het besluit ter vernietiging bij de Kroon voordragen.

Bii gezamenlijk schrijven van 27 oktober 1974 hebben de voorzitter van f'f' PvdA en de voorzitter van de Vara zich tot de gemeentebesturen prwend met he. verzoek een collectevergunning te verlenen voor een op 25 januari 1975 te houden inzamelingsactie ten behoeve van de Parti Socialiste Portugais. In hun brief schrijven de verzoekers: „De opbrengst van de aktie komt ten goede aan de Parti Socialiste van de minister van buitenlandse zaken dr. Mario Soares". Vervolgens schrijven ze: U zult zonder twijfel de situatie in Portugal kennen. Na tientallen jaren diktatuur worden er in Maart 1975 \ voor het eerst vrije verkiezingen gehouden. De partij van Soares mag tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de democratische stromingen, die aan de verkiezingen zullen deelnemen, worden gerekend.

Van welk groot belang het voor de toekomst van Portugal is, dat deze partij die het praktisch zonder financiële midelen moet stellen, na de verkiezingen 'een faktor van betekenis zal zijn, behoeft geen betoog.

ORDEPLAN

Aangezien de vrijgevigheid van de burgers en noden van diverse orgar-Lsaties elkaar in vele conflicten ontmoetten, waarbij het nogal eens voorkwam, dat gelijktijdig meerdere inzamelingen werden gehouden, is men overgegaan tot de oprichting van de Stichting Centraal Archief en Inlichtingenbureau inzake het Inzamelingswezen die door middel van de uitgifte van het zogeheten coUecte.»,|plan orde tracht te scheppen-• binnen •'••'» de nationale filantropie.

"'in het collecitëplan staat Vermeld in welke perioden de «mderscheidene collecten gehouden kunnen worden. In principe is dit collecteplan slechts een advies aan de aangesloten gemeenten doch de Kroon heeft meerdere malen uitgesproken, dat van het collecteplan slechts om gewichtige redenen mag worden afgeweken. Zo kan de door een gemeentebestuur gehanteerde weigeringsgrond voor een collectevergunning ten behoeve van een in het collecteplan opgeno•Tien inzamelingsactie, dat het steeds moeilijker wordt collectanten te vinc'rn niet worden beschouwd als gewichtige reden (K.B. 16 februari 1956). perioden: d it zijn perioden waarin geen landelijke collecte wordt aanbevolen. Deze perioden zijn o.a. bestemd voor het houden van plaatselijke collecten.

De voor een collecte vereiste vergunning vindt in de meeste gemeenten haar grondslag in de algemene politieverordening (de collecten waarop art. 15 van de Rompwet instellingen van weldadigheid van toepassing is, blijven hier buiten beschouwing). Een collectevergunning zal door burgemeesteï en wethouders bijvoorbeeld kunnen worden geweigerd wanneer de openbare veiligheid in gevaar dreigt te komen (dit kan zich voordoen als men een straatcollecte wil houden op plaatsen waar dit uit een oogpunt van verkeersveiligheid ongewenst is) of op andere gronden ontleend aan het algemeen belang (tot dit algemeen belang behoort volgens de Kroon niet de godsdienstige gezindheid van de burgerij).

BESLUITEN

In dit verband wijst de schrijver op een tweetal , koninklijke besluiten waarbij beslissingen van colleges van b. en w. tot het verlenen van een collectevergunning werden vernietigd wegens strijd met het algemeen belang. In het eerste geval betrof het een besluit van burgemeester en wethouders van Idaarderadeel, dd. 4 maart 1937, strekkende tot het verlenen aa de afdeling Grouw van de Sociaal Democratische Vrouwenclub vaii een vergunning tot het houden van een collecte waarvan de opbrengst ten goede zou komen aan de uitzending van Spaanse kinder^ .^i**» naar Zuid-Frankrijk. ' • •'"-**De Kroon overweegt hierbij: „dat blijkens voornoemd besluit van Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel deze geldinzameling beoogt mogelijk te maken de verzorging van fie door den burgeroorlog uit hun vaderland verdreven Spaanse kinderen;

dat het, bij het verleenen van toestemming voor het houden van een collecte als bovenbedoeld, welke haar grondslag vindt in het bestaan van bijzondere toestanden buitenslands, een eisch van algemeen belang is, dat volledige zekerheid besta ten aanzien van de wijze, waarop de met zodanige collecte ingezamelde gelden zullen worden besteed.; lingen, welke aan collecten als bovenbedoeld, ten grondslag liggen, moeten worden gewaardeerd, zoodanige zekerheid in het algemeen moeilijk is te verkrijgen en in het onderhavige geval ook niet voldoende is gewaarborgd;

dat derhalve Burgemeester en Wethouders van Idaarderadeel hun bovenaangehaald besluitnemende handelen in strijd met het algemeen belang;" waarna zij ertoe overgaat „Genoemd besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Idaarderadeel te vernietigen wegens strijd met het algemeen belang". (K.B. van 11 december 1937, Stb. 2356).

SPANJE

Het tweede K.B. had een soortgelijke strekking. Hierbij was sprake van de vernietiging wegens strijd met het algemeen belang van een besluit van b, en w. van de gemeente Finsterwolde dd. 21 december 1938 waarbij aan een inwoner van die gemeente vergunning werd verleend om namens de Commissie voor hulp aan Spanje, een collecte te houden ten behoeven van de noodlijdende bevolking staande onder, het gezag van de Spaanse regering, op dezelfde gronden die het koninklijk besluit van 1937 bevatte (K.B. 3 februari 1939, Stb. 2340).

CONCLUSIE

Aangezien de Kroon als haar mening te kennen heeft gegeven, dat bij het verlenen van toestemming voor het houden van een collecte welke haar grondslag vindt in het bestaan van bijzondere toestanden buitenlands een eis van algemeen belang is, dat volledige zekerheid bestaat ten aanzien van de wijze waarop de met zodanige collecte ingezamelde gelden zullen worden besteed, kan met betrekking tot het onderhavige geval slechts worden geconcludeerd, dat ook hierbij volledige zekerheid omtrent de besteding van de gelden moet bestaan. Evenmin als deze bij de actie voor de uitjsending van Spaanse kinderen naar Zuid-Frankrijk aanwezig werd geacht, moet ook in dit geval deze volledige zekerheid niet aanwezig of gewaarborgd worden geacht. Het feit, dat de Nederlandse minister-president voorzitter is van het comité, dat de actie aanbeveelt, doet aan het ontbreken van deze zekerheid niet af of toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Monday 30 December 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Aktie ten gunste Portugese socialisten in strijd met bestaande jurisprudentie

Bekijk de hele uitgave van Monday 30 December 1974

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken