Bekijk het origineel

Vrijheid blijft, maar er komen meer vragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrijheid blijft, maar er komen meer vragen

Belijdenis doen in Hervormde kerk

6 minuten leestijd

Voorlopig komen er in de Ned. Herv. Kerk geen vaste belijdenisvragen. Wel zullen de vragen, die bij het afleggen van openbare geloofsbelijdenis gesteld worden, moeten voldoen aan drie criteria. Bovendien komt er een kort geschrift over de functie van de belijdenisvragen in de catechese, bij de ontmoeting van de catechisanten met de kerkeraad en in de erediensten. Hiertoe besloot de generale synode dinsdagmiddag.

De commissie voor het dienstboek moet nog meer vragen gaan ontwerpen dan er al zijn. Bovendien moet zij liturgische handreikingen samenstellen naast de bestaande, voor de dienst waarin de openbare belijdenis van het geloof plaats vindt. Als de commissie hierin geslaagd is en de resultaten aan de synode voorlegt zou deze kunnen uitspreken dat men het met de veelheid van vragen die dan inmiddels voorhanden is, maar moet doen.

Ook nu bestaat al veel vrijheid in het opstellen van belijdenisvragen. Deze vrijheid werd door sommigen betiteld als „wildgroei". Zij wordt veroorzaakt door de veelheid van opvattingen en meningen binnen de vaderlandse kerk, die niet in een bepaalde formulering zijn te verenigen.

DRIE CRITERIA

De drie criteria hebben betrekking op de verhouding tot de Heere, de relatie tot de gemeente en de consequenties daarvan voor het persoonlijk en maatschappelijk leven.

Wie wil toetreden tot de gemeente van Christus, zal in de eerste plaats zijn geloof in God door Jezus Christus dat tot hem is gekomen door de Heilige Geest, tot uitdrukking moeten brengen, aldus het rapport van de commissie van ontwerp. Ieder die zijn geloof uitspreekt in deze God, zal zijn relatie tot de gemeente als het lichaam van Christus moeten laten uitkomen. Ieder zal ook tot uitdrukking moeten brengen welke consequenties dat voor het eigen leven in de micro- en macroverbanden van onze samenleving heeft.

Van deze belijdenis zijn zeer geconcentreerde maxima denkbaar, zo stelde de commissie. Bijvoorbeeld; „Stellen jullie in verbondenheid met de gemeente je vertrouwen op de Heer, die zijn leven voor ons heeft gegeven en willen jullie je in zijn dienst stellen?".

COMPROMIS

Het geschrift dat gaat komen over de functie van de belijdenis, zal niet geheel geënt zijn op het rapport van de commissie van ontwerp. Het nu genomen besluit vormt veel meer een compromis tussen een grote hoeveelheid stemmen uit de synode die beslist wel aan vaste vragen hechtten. Men behoudt nu de gevraagde vrijheid terwijl tevens het aantal vragen wordt uitgebreid.

De commissie meende dat het weinig zin heeft om alternatieve belijdenisvragen op te stellen, omdat zij aan hetzelfde euvel lijden als de bestaande in het Dienstboek, de Handreiking voor de Eredienst en de Liturgische Handreiking. Bezwaren tegen vragen zijn, dat zij in taal niet meer aanspreken, dat zij vaag zijn ten aanzien van de consequenties van het evangelie voor de wereld en de samenleving en dat zij teveel weergeven van de historische scheiding tussen de kerken. Bovendien wekken zij de suggestie, aldus de commissie van ontwerp, dat ze als eindpunt fungeren, terwijl men in mondigheid verder moet denken en leren in dit leven.

In de discussie, die niet altijd even overtuigend maar wel uitgebreid gevoerd werd, kwamen heel wat voor- en tegenstanders van vaste vragen aan het woord. Wij geven een bloemlezing van de belangrijkste uitspraken.

UITKOMEN

Ds. J. Vroegindewey van Emmeloord vroeg zich af waarom niet voor van te voren geformuleerde vragen gekozen kon worden. Niet onze eigen ervaring brengt ons tot belijdenis, zo betoogde hij, maar Gods Woord. Je moet toch ergens uitkomen.

Ook ds. H. Binnekamp uit Maarssen sprak in deze trant. De commissie heeft hard gewerkt, meende hij, maar heeft toch het huiswerk niet gemaakt. Wij hadden voorstellen moeten hebben voor vragen. Anders krijgen wij een situatie als onder de Richteren: ieder doet wat goed is in zijn ogen. Het feit dat wij er hier samen niet uitkomen, moeten wij niet als probleem voor de gemeente op tafel leggen.

Ds. H. Smits uit Ingen uitte zijn vrees dat de vrijheid de deur opent naar te groot subjectivisme. De voorgestelde handelwijze bevordert de eenheid van geloven en belijden in de Ned. Herv. Kerk niet. Ds. C. A. Evelein uit Rozenburg waarschuwe voor groepsindividualisme. Als de vragen door de kerkeraad en predikant in overleg met de catechisanten worden opgesteld, is het niet onmogelijk dat de ene catechisant de andere de wil oplegt. Hierin viel ds. G. E. Huizing uit Spijkenisse hem bij.

Ouderling J. Morreau uit Hilversum vond dat de mondige gemeente nu kans krijgt om zelf bezig te zijn met het belijden van de kerk en zelf het gesprek kan voeren. Binnen de kerk heerst toch de christelijke vrijheid, zo stelde hij. Het belijden is toch een voortdurend proces?

TOETREDEN

Mevr. ds. G. M. van Wijk uit Hoorn bracht de speciale problematiek van Noord-Holland naar voren. Het gaat bij ons, zo zei zij, over aannemen. Openbare belijdenis doen is bij ons te veel gevraagd. Men wil wel toetreden en zich bezinnen. Een te traditionele aanpak komt bij ons niet goed over. Men wal toetreden omdat men weet dat in de gemeente de geheimenissen Gods worden doorgegeven. Toetreden zou men dus, zo bracht de Hoornse predikante naar voren, moeten kunnen doen wanneer men dat wil en dan na gesprek met de kerkeraad, dus niet van boven opgelegd.

Dr. R. J. Mooi, algemeen secretaris, meende echter dat wij het karakter van de belijdenis niet teveel als een rationele daad moeten zien. Het is niet noodzakelijk ja te zeggen op een vraag die wij begrijpen. Integendeel, men doet tekort aan de zaak, die ons ver boven ons niveau uittrekt, als men helemaal begrijpen wil.

Dinsdagavond sprak men over het rapport „Kerk en gemeente in een industriële samenleving". Heel in het kort was de conclusie van deze nota, dat er een nieuwe vorm van kerk- en gemeente-zijn nodig is in deze door de industrie beheerste samenleving. Er leven ernstige bezwaren tegen het uitsluitend werken met vrijgestelde industrie-predikanten. Dit is vooral gegrond op de onvoldoende financiële draagkracht van de kerken en op de geïsoleerde positie, waardoor de industriepastor onder zware persoonlijke druk komt te staan. Door de verspecialisering van dit pastoraat, loopt hij de kans te vervreemden van het kerkelijk leven, terwijl hij daarvan juist impulsen zou moeten ontvangen.

Men wil het kerkelijk industriewerk inbouwen in de kerkelijke gemeenten door de vorming van gespreksgroepen en werkgroepen waarvan de laatsten zich met studie en actie bezig zouden kunnen houden. De leden van die groepen zouden afkomstig moeten zijn uit verschillende geledingen, van het bedrijfsleven. Alleen zij zijn werkelijk op de hoogte van de werksituatie in de bedrijven.

Ook kerkeraadsleden moeten erbij betrokken worden. Te denken is hierbij aan industrie-ouderlingen en -diakenen.

Het werk van de protestantse en rooms-katholieke bedrijfspastores wordt centraal gesteld en begeleid door DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de kerken). Dit is een uitvoerend buaau van het Centraal interkerkelijk bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB) en van de Stichting bedrijfsapostolaat Nederland (SBN). In het CIBB werken acht protestantse kerken samen. Dit zijn onder andere ook de Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde Kerken,

WERKGROEP

Er zal nu een werkgroep ingesteld worden die de synode zal helpen een beleid uit te stippelen, zo is dinsdagavond besloten. De synode beraadslaagde zeer intensief over de mogelijkheden de bestaande nood in het industriepastoraat op te heffen. Zij droeg het moderamen op daaraan zeer veel aandacht te besteden en alle mogelijkheden te onderzoeken die tot een oplossing kunnen leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 februari 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Vrijheid blijft, maar er komen meer vragen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 19 februari 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken