Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Evangelisatie van Joden blijft opdracht der kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Evangelisatie van Joden blijft opdracht der kerk

Ds. Murdo MacLeod van de I.J.S.

8 minuten leestijd

LEICESTER - Tijdens de theologenconferentie van The Banner of Truth Trust alhier werd ook het woord gevoerd door ds. Murdo MacLeod M.A., algemeen secretaris van het Internationaal Genootschap voor de evangelisatie onder de Joden. De secretaris van deze Society, die eerder in Eastbourne was gevestigd en thans kantoor houdt in Chislehurst (Kent), gaf o.m. een kort resumé van de arbeid der vroeger geheten „Brits Genoot- schap voor de verbreiding van het Evangelie onder de Joden". Bovendien hadden wij een gesprek met rev. MacLeod over dit werk.

Ds. MacLeod wees ons erop, dat zijn organisatie zoal niet de enige dan toch één der zeer weinige en in elk geval een zeer vroege is, die vanuit Reformatorisch, Calvinistisch, gezichtspunt werkt onder de Joden en Israël en elders in de wereld, met name Groot-Brittannië.

Het is alom bekend dat de grotere Protestantse kerken in Nederland zich wel met „Israël" of het jodendom bemoeien, maar niet om hen het Evangelie van hun Messias Jezus te verkondigen, doch om slechts de dialoog met deze godsdienst aan te gaan.

In Engeland is die situatie momenteel niet zo heel anders. Ds. MacLeod stelde, dat men de Evangelieverkondiging wel vaak heeft overgelaten aan de zogeheten vrije groepen en geloofszendingen. (Men kan in Nederland bijv. wijzen op het werk van Near East Mission met rev. Jan-Wilïlem van der Hoeven, en van de stichtingen Het Morgenrood en Israël en de Bijbel van o.a. Jacob Klein Haneveld te Bodegraven, red. kerknieuws).

De rechtzinnige Gereformeerde kerken hebben het wat Israël betreft er nogal eens bij laten zitten, omdat zij „Israël" als theologische nota niet aanvaarden of als afgedaan beschouwden.

Nu is het niet zo, aldus ds. MacLeod, dat wij in Israël zozeer directe zendingsarbeid bedrijven, zoals dat vooral vroeger door „eschatologen" werd gedaan. Onze werkwijze is wat anders.

SINDS 1842

In Engeland werd in 1842 de toenmalige British Society for the Propegation of the Gospel among the Jews opgericht op aansporen van o.m. de bekende ds. Robert Murray M'Cheyne („Eens was ik een vreemdeling") en diens eveneens niet onbekende levensbeschrijver dr. Andrew Bonar, en later de beroemde C. H. Spurgeon.

Deze instantie was in Engeland niet helemaal de eerste voor de „jodenzending", want reeds in 1808 werd het Londens Genootschap voor de verbreiding van het Evangelie onder de Joden gesticht, maar deze aanvankelijk interkerkelijke organisatie werd op den duur de afdeling voor jodenzending van de Anglikaanse Kerk van Engeland.

Daarraast bleef de behoefte aan een interkerkelijke organisatie leven in Britse Evangelische (is: Protestantse) kringen. Zo ontstond in 1842 de huidige International Society, die zich aanvankelijk vooral richtte op evangelisatie onder de joodse bevolking van Londen en geheel Groot- Brritannië.

GROEI

Thans heeft men als uitgangspunt ook de Bijbeltekst: „de akker is de wereld". De arbeid groeide in de vorige eeuw echter zo snel, dat men weldra zendelingen stuurde naar joodse inwoners van Duitsland, Polen en Rusland. Het werk op het Europese vasteland ging ten onder door Nazi-verwoestingen, maar ondertussen zag het genootschap toch nog kans, heel wat joodse kinderen aan de beulen te onttrekken.

Na de oorlog resteerden nog posten te Londen, vier in de provincie en één in wat later de staat Israël werd, maar sedert 1950 is het werk weer zo uitgebreid, dat men nu evangelisten heeft in o.a. Zuid-Afrika, Rhodesië, België, Canada, India, Australië ect. In Zuid-Afrika is de arbeid zo gegroeid, dat daar nu een eigen raad en comité is met een hoofdkwartier en zendings-medewerkers in o.m. Kaapstad, Bloemfontein, Durban, Johannesburg enz. Voorzitter is daar prof. F. J. M. Potgieter. Ook in Zuid-Amerika is de arbeid gestart, maar daar werkt men samen met de internationale raad voor jodenzendingen in de V.S.

Het werkterrein is zeer ruim, want alleen in de beide Amerika's wonen al zeven miljoen van de 14 miljoen Joden, die het wereldjodendom telt. Daarvan wonen er nog eens ongeveer tweeënhalf miljoen of meer in New York. In Londen leven een 280 duizend Joden, in Glasgow een 13.500 enz., allen nog weer te onderscheiden in orthodoxe, liberale. Reform- en agnostische Joden.

IN ISRAËL

Naast de arbeid in Engeland en over de gehele wereld neemt het werk in Israël zelf natuurlijk een voorname plaats in.

Ds. MacLeod: we hebben daar twee voorname posten in Tel Aviv en in Haifa. In Tel Aviv (beter: in de nabijgelegen kibboets Risjon-le-Zion) arbeiden met name evangelist mevr. Ricky en Bracha Maoz. Maoz is een bekeerde jood, die voluit Gereformeerd is in zijn denken.

In Haifa hebben we een christelijk ziekenhuis, waaraan men name dr. en mevr. James Churcher verbonden zijn. Deze arts-evangelist was in 1974 precies vijftig jaar in Haifa werkzaam. De staf is inmiddels flink gegroeid en naast het medische werk heeft lectuurverspreiding en praktische verkondiging onze bijzondere aandacht.

OOK CALVIJN

Vooral die lectuur is uitermate belangrijk. In het modern Hebreeuws was niets te krijgen van bijv. Calvijn, de Engelse en Schotse oudvaders of de meer recente Evangelicals. Wij komen hieraan tegemoet door vertalingen van (selecties uit) de voornaamste geschriften der Reformatie, maar ook van boeken als „Men made new" door John W. R. Stott, door stukken uit de Institutie, preken van Thomas Chalmers en anderen, artikelen van D. Martin Lloyd-Jones en de beste oude predikers.

MacLeod toont ons een aantal voorbeelden van deze vertaalarbeid, die een omvangrijk project is geworden. Zo kan de Jood voortaan ook Stotts „Enasjiem chedosjiem" lezen en hij is voor Calvijn niet meer op een der moderne talen aangewezen.

„Bij ons vertaalwerk van de oudvaders pogen we ook meteen de huidige toepassing van hun geschriften te geven", vertelt de secretaris van het genootschap, die laat merken, dat de situatie in Nederland hem — mede na de ontmoeting op de vorige Leicesterconferentie van Ir. J. van der Graaf en diverse predikanten — niet onbekend is. Jammer, zo merkte hij op, dat ook bij uw kerken het denken over Israël geheel in het dialoog-vlak wordt getrokken.

WERKWIJZE

Hoe werkt het genootschap (meestal afgekort als I.J.S.) in de praktijk te velde? Naast het medische werk in Israël heeft men daar ook een evangelist, er zijn Franse-Arabische zgn. Bijbelklassen en er worden kerkdiensten gehouden in de I.J.S.- gebouwen op de Carmelberg.

Maar het persoonlijk contact is wel het allervoornaamste, ook in de zendingsterreinen elders. Dat levert vaak grote problemen op. (Wat heb ik misdaan dat God mij zo vervloekt dat Hij een zendeling tegen mij laat praten?", zo voegt een Jood een evangelist toe!).

Verder geven we het tweemaandelijkse blad „The Herald" uit en daarnaast „Focus on Prayer", met speciale gebedsonderwerpen. Ook verschijnen er regelmatig folders, zoals „Waarom tot de Joden?", „Ik heb gelezen in....." e.d.

Waarom richt dit genootschap zich apart op wat men vroeger wel de „jodenzending" noemde? McLeod en de folder "Why to the Jews!" zeggen het zo. Er is slechts één evangelie, voor joden en heidenen: door genade en in de weg van het geloof in de Enige Middelaar Jezus Christus. Maar er zijn wel verschillende manieren om dit Evangelie te prediken. Ook Paulus wendde zich éérst tot de Joden; uit de Joden is de zaligheid.

De aparte zending tot de Joden is een opdracht van Christus Zelf. Hij maande Zijn discipelen': „gaat tot de schapen van het huis Israels" en „gaat niet op de weg der heidenen. En na zijn Opstanding luidde het bevel: predikt liet Evangelie, te beginnen bij Jeruzalem!

BIJZONDERE PLAATS

Weliswaar fs met het Pinksterfeest de oude orde teniet gedaan er er zal geen nieuwe orde meer komen vóór Christus' Wederkomst, maar het is een blijvend gebod aan de Kerk des Heeren, om „de beminden om der vaderen wil" het Evangelie voortdurend te prediken, totdat de volheid der heidenen ingegaan is.

Bovendien: Israël heeft volgens Romeinen 11 vers 30 nog steeds een bijzondere plaats in de glorierijke uitbreiding van Zijn Kerk. De christen mag nooit vergeten, dat het door hun ongeloof was, dat wij genade ontvingen; en door onze barmhartigheid zullen ook zij barmhartigheid verkrijgen.

De Kerk is de dochter Israels en heeft veel zegeningen Gods ontvangen. Zou zij dan niet verantwoordelijk zijn voor de „oudste broeder", die door zijn boosheid en onverstand nog altijd niet deelneemt aan het feestmaal des Evangelies? Ze zijn nu nog blind en deel van de verloren mensheid. Hun behoren tot het oude Bondsvolk geeft hen geen speciale voorrechten als zij staan tegenover Gods aangezicht.

Hun hoop is echter daarin gelegen, dat zij zullen zien op Wien ze doorstoken hebben. Daarom moeten de takken van de wilde olijfboom, die de heidenen zijn, blijvend bidden voor de natuurlijke olijfboom Israël. Aldus ds. MacLeod en de geschriften van de I.J.S. Wie meer over de IJS wil weten kan proefnummers aanvragen van The Herald bij The I.J.S., „Seven Trees", 44 Lubbock Road, Chislehurst, Kent BR7 5JX. In Israël kan men zich wenden tot dr. James Churchen P.O. Box 206 (37b, Hagefen Street), Haifa en mr. Baruch Maoz, 6 Devorah Baron. Risjon-le-Zion. Graag komen zii in contact met Nederlandse christenen, die naar Israël reizen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 29 March 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Evangelisatie van Joden blijft opdracht der kerk

Bekijk de hele uitgave van Saturday 29 March 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken