Bekijk het origineel

Volgende week opening Gen. synode Maastricht van Geref. Kerken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Volgende week opening Gen. synode Maastricht van Geref. Kerken

GROOT AANTAL NIEUWELIISGEN

4 minuten leestijd

Dinsdag 13 mei, 's morgens om 9.00 uur wordt in de Gereformeerde Kerk van Maastricht aan het Sterreplein de nieuwe Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland geopend. Aan de vooravond hiervan, op maandag 12 mei, wordt 's avonds om 19.45 in dezelfde kerk een bidstond gehouden. Hierin zal voorgaan de plaatselijke predikant, ds. I. de Jong en de praeses van de synode van Haarlem-Noord die dit jaar werd afgesloten, dr. A. Kruyswijk uit Enschede.

Tijdens de gebedsdienst die aan de synode-opening voorafgaat worden de synodeleden als gasten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Na afloop van de dienst zijn de synodeleden gast van het gemeentebestuur van Maastricht. Zij worden ontvangen in het stadhuis.

De nieuwe synode zal als een van haar eerste taken zien, een moderamen te kiezen. De verkiezing van een praeses is, zeker nu dr. A. Kruyswijk die deze functie tweemaal achtereen vervulde, een spannende zaak. Het moderamenlid dat bij afwezigheid van dr. Kruyswijk de vergaderingen leidde, dr. C. Gilhuis uit Den Haag, is evenmin afgevaardigde meer. Van de nieuwe praeses zal veel gevraagd worden maar van hem zal tevens veel afhangen.

ACHT PERIODEN

De zittingen van de synode zullen worden gespreid van mei 1975 tot — onvoorziene omstandigheden voorbehouden — november 1976. Zij zullen zoals gebruikelijk na de openingszitting in Maastricht weer in „De Blije Werelt" te Lunteren gehouden worden. Totaal zijn een achttal vergaderperioden bepaald.

De synode telt 73 leden. Vanuit iedere particuliere synode worden vijf afgevaardigden gekozen, twee predikanten, twee ouderlingen en een diaken. Alleen van de particuliere synode van Noord-Holland-Oost zijn de namen nog niet bekend. De Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen die sedert 1923 voorlopig is aangesloten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland, is eveneens vertegenwoordigd. Men heeft — met een drietal afgevaardigden — dezelfde rechten als de particuliere synoden.

De nieuwe synode bestaat uit een groot aantal leden die niet eerder lid waren. In acht nemend dat de afvaardiging van Noord-Holland-Oost nog niet bekend is keren slechts 10 predikanten, 11 -ouderlingen en 3 diakenen terug die ook deel uitmaakten van de vorige synode. Van de ambtsdragers zijn er twee vrouwelijke ouderlingen en drie vrouwelijke diakenen.

Behalve het moderamen, moeten op de eerste synode-dag ook de vaste commissies worden benoemd. Iedere commissie neemt een bepaald gedeelte van het agendum voor zijn rekening om daarover advies uit te brengen aan de plenaire vergadering, dit om een vlotte en degelijke behandeling te waarborgen. Alle op het agendum voorkomende punten worden gerubriceerd naar onderwerp. Zo zal er waarschijnlijk weer een commissie voor zaken betreffende de belijdenis, een voor kerkrechtelijke zaken, een voor zaken betreffende de liturgie, de ethiek en de oecumene worden benoemd enz. Naast de vaste commissies kan de synode later commissies „ad hoc" instellen voor de behandeling van speciaal aangewezen kwesties.

ADVISEURS

Voor het geregeld bijwonen van de zittingen der synode zijn aangewezen door het college van hoogleraren aan de Theologische Hogeschool te Kampen de professoren dr. J. L. Koole, dr. J. Plomp, en dr. G. Th. Rothuizen. Door de Theologische faculteit van de Vrije universiteit te Amsterdam zijn aangewezen de professoren dr. J. Firet, dr. H. M. Kuitert en mr. dr. D. C. Mulder. Verder hebben een groot aantal hoogleraren uit Kampen en Amsterdam een prae-adviserende stem.

Vanzelfsprekend zijn tal van stukken ter behandeling binnengekomen. Allereerst de rapporten van het grote aantal deputaatschappen. Bijzondere vermelding verdient daarbij het rapport van de deputaten voor advies inzake de behandeling van de brief van dr. H. Wiersinga en eenzelfde rapport van de deputaten voor samenspreking met dr. Tj. Baarda. Heerhugowaard wil, om verder nog een wat in het oog lopende zaak te noemen, in geen geval de weg van een leertuchtprocedure in de kwestie Wiersinga. Nieuwdorp maakt daarentegen bezwaar tegen de opvattingen van Kuitert e.a. tegen de dwangmatige binding aan de belijdenis.

Bovendien hebben een aantal kerken bezwaar gemaakt tegen het door de synode van Dordrecht genomen besluit inzake steun aan het anti-racisme fonds van de Wereldraad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 mei 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Volgende week opening Gen. synode Maastricht van Geref. Kerken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 mei 1975

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken