Bekijk het origineel

IKV wil verlichte voorhoede vormen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

IKV wil verlichte voorhoede vormen

Niet representatief voor kerkvolk

6 minuten leestijd

,Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) is er zich van bewust dat het in zijn stellingname niet representatief is voor de opvattingen die in de kerken leven. Het IKV ziet zich echter als een voorhoede die een informerende en vormende taak heeft te vervullen ten opzichte van de achterban, zo vertelde ons de secretaris van het IKV, drs. M. J. Faber. Maar, zo voegde hij er aan toe, ondanks deze kloof willen de kerken kennelijk aan het IKV toch , de ruimte geven om door te gaan.

De bestuurleden van het IKV worden trouwens door de deelnemende kerken aangewezen. Dit zijn de RK kerk, de Hervormde en de Gereformeerde kerk en een aantal kleinere kerkgenootschappen zoals Doopsgezinden, Remonstranten en Oud-katholieken. Deze kerken betalen met elkaar ook de apparaatskosten van het IKV, zo'n 80.000 gulden per jaar.

Hoogtepunt van het IKV-kerk is de jaarlijkse Vredesweek, die ditmaal van zondag 21 tot zondag 28 september wordt gehouden. Thema van de vredesweek is dit jaar „Weg van honger en geweld". In de Vredeskrant en in een aantal brochures en cahiers wordt dit thema nader uitgewerkt en toegelicht.

VERSOBERING
Daarbij knoopt het IKV aan bij de door de Raad van Kerken in Nederland gepropageerde versobering en de z.g. nieuwe levensstijl. Wel is - zo schrijft de vrijzinnige ethicus prof. dr. J. de Graai - een gezamenlijke strategie nodig, „zodat de versobering in dienst komt te staan van bepaalde, overdachte doelstellingen. Zo kan de nieuwe levensstijl uit het moeras blijven van morele zelfvervolmaking en in verband komen met de grote vraagstukken van wereldvrede en van wereldrechtvaardiigheid".

In de informatiebrief geeft het IKV een nadere toelichting op de inhoud van het thema „Weg van honger en geweld". Zowel het begrip honger als het begrip geweld, worden zeer ruim geïnterpreteerd. Bij honger denkt men ook aan honger naar veiligheid en welvaart.

"Honger heeft een oorzaak" zo schrijft men in de informatiebrief. „Een oorzaak, die kan worden samengebald in het ene woordje: geweld. Daarmee heeft ook „geweld" vele gedaanten gekregen. Niet alleen maar wapengeweld, ook het geweld van de natuur (droogtes!) en het geweld van een economische orde (die de zwakken niet aan bod laat komen) onderkennen we dan. Honger is onleefbaar en daarom trekken wij ertegen ten strijde. Maar merkwaardig genoeg hebben wij de neiging om geweldsmiddelen in te zetten. (....) De kardinale vraag zal zijn: is honger ook te stillen zonder geweld? Of zal de oplossing van het ene probleem noodzakelijk een nieuw probleem meebrengen? De één zijn brood is de ander zijn dood, zeggen we zo treffend. Kunnen we echt niet "weg van honger en geweld" komen, tegelijk?"

LAZARUS
De bijbelse fundering voor zijn beschouwingen heeft het IKV ditmaal vooral geput uit een tweetal gelijkenissen: die van de rijke man en de arme Lazarus en die van de onrechtvaardige rentmeester. Laatstgenoemde heeft echter bij het IKV: rentmeester der ongerechtigheid.

Tussen armen en rijken is een onoverkomelijke kloof, zo concludeerde men uit de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Hulp van „rijken" aan „armen" lijkt dan ook principieel onmogelijk. Want de rijken, dat zijn de mensen die voor zichzelf een privé-zekerheid hebben gebouwd op privé-bezit en op geweld.

Dit wordt verder in verband gebracht met de stagnatie van de omwikkelingshulp en de milieuproblematiek. „Eén van de meest onthutsende ontdekkingen van de laatste tijd, langzaam maar zeker doordringend, is de constatering dat niet de armen maar de rijken de probleemkinderen van deze wereld zijn. Niet de armen maken de aarde onbewoonbaar, maar de rijken! En dat zijn dus de rijken die zich moeten „ontwikkelen", naar een andere vorm van samenleving, naar een nieuwe levensstijl. De armen kunnen hen daarbij wellicht behulpzaam zijn! Maar niet omgekeerd?".

DENKWERELD
Vooral uit de verschillende brochures en cahiers wordt de denkwereld en worden ook de concrete doeilstellingen van het IKV duidelijk, In Arm en Rijk (cahier voor vredesvraagstukken no 17) geeft de Amsterdamse hervormde ds. W. G. Overbosch zijn reflecties over dit probleem. Hijzelf spreekt van „bijbels-theologiscbe" reflecties, maar uit de inhoud van dit cahier, waarin uitvoerig aandacht geschonken wordt aan de z.g. theologie der bevrijding, blijkt wel dat het veeleer gaat om modern-theologische reflecties dan om bijbels-gereformeend denken.

De brochure „Weest niet bevreesd" verhaalt ons over de activiteiten van kleine groepen en enkelingen, die volgens de IKV-modellen trachten te leven. Zo wordt er verteld over groepjes mensen in Amstelveen, Hilversum en Bussum, die over hun bestedingen voor ideële doeleinden gemeenschappelijk wilden gaan beslissen. In de praktijk kwam daar echter weinig van terecht.

Verder wordt aandacht geschonken aan „vier manieren om van een teveel aan geld af te komen", aan plannen van gezinnen in Amersfoort en Dwingelo om een commune te vormen en wordt zelfs het optreden van aktiegroepen in de Nieuwmarktbuuirt in bescherming genomen.

In de brochure „Tussen wal en schip" wordt geschreven over mensen die het moeilijk hebben: gepensioneerden, boeren, arbeiders, negers en anderen. Als lichtend voorbeeld wordt daartegenover gesteld de vooruitgang in communistisch-China. Die vooruitgang wordt geplaatst onder het motto van hetgeen in Matheus 17 vens 20 staat over het geloof als een mosterdzaad, dat bergen verzet.

De brochure "Politiek Avondgebed" bespreekt de activiteiten van het Politiek avondgebed in 's-Gravenhage en Amersfoort, dat werd georganiseerd in navolging van het Politisches Nachtgebed van Dorothee Sölle.

Bij deze activiteiten zijn mensen betrokken uit verschillende kerken die in een liturgisch kader maatschappijkritisohe activiteiten willen ontwikkelen. Om dat liturgische kader te behouden vergadert men bij voorkeur in kerkgebouwen, maar voor het overige richt men zich primair op de bestrijding van imperialisme, kapitalisme en andere door hen waargenomen vormen van uitbuiting. De politieke dienstweigeraar Kees Vellekoop behoorde tot de deelnemers aan het Haagse Politiek avondgebed en voor hem heeft de groep zich ook actief ingezet.

Voor het lager onderwijs heeft men de brochure „Vrede: een weg vol hindernissen - geen project over vooroordelen". In samenwerking met de Nederlandse Onderwijs Televisie is een project over vooroordelen ontwikkeld, dat in de loop van drie weken kan worden behandeld en door televisie-uitzendingen begeleid zal worden.

Zuid-Afrika is ditmaal minder dan vorig jaar het mikpunt van de Vredesweekactivlteiten. Wel wordt ook in de Vredeskrant aandacht geschonken aan de boycotactie tegen de Amrobank. Dit omdat de Amrobank weigert de financiële relaties met ZuidAfrika te verbreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

IKV wil verlichte voorhoede vormen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1975

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken