Bekijk het origineel

„Op de grens van kerk en wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Op de grens van kerk en wereld"

Pal staan op de post die God gaf

7 minuten leestijd

„Tot het doen van gerechtigheid kan het slechts komen, als er een buigen is onder dit heilig recht des Heeren en in de tweede plaats, als wij in de weg van het geloof kennis hebben gemaakt met een Messiaanse gerechtigheid, die redt van de dood, zodat wij persoonlijk als een arme goddeloze het wonder van de vrijheid doorleefden. Eerst dan weten we bijbels-hartelijk van een gerechtigheid die van betekenis is voor het dagelijkse leven." Aldus ds. C. den Boer in een van de hoofdstukken van het zojuist verschenen „Op de grens van kerk en wereld."

De vragen die zich voordoen op het spanningsveld van kerk en wereld staan sterk in de belangstelling, tegenwoordig. Wat in de loop van de tijd aan literatuur hierover is verschenen verdient evenwel niet altijd evenveel instemming. Met ..Op de grens van kerk en wereld", van de genoemde Ned. Herv. predikant uit Wageningen, een uitgave van „Echo" te Amersfoort, is dat echter anders.

De bedoeling van dit niet zo geweldig omvangrijke boekje is de mensen die met de praktijk van het kerkewerk bezig zijn toerusting te bieden. Meer dus dan alleen Bijbels-theologische bezinning.-We kunnen de krnig van mensen voor wie de aangesneden onderwerpen van belang zijn gerust groter maken. Ds. Den Boer is in zijn opzet geslaagd.

„Op de grens van kenk en wereld" bevat een zevental hoofidstukken. Het zijn gebundelde inleidingen. Deze wijze van schrijven heeft het nadeel dat er soms dubbele uitspraken in voorkomen. Wat eerder gezegd is wordt later nog eens gezegd,. Natuurlijk zijn er sterke en minder goede gedeelten in deze uitgave. Dat neemt niet weg .dat het geheel duidelijk is geschreven vamuit de achtergrond dat in 'deze geestellj'k decadente tij'd God juist aan de kerk ongekend rijke mogelijkheden gegeven heeft. De schrijver heeft de lezers dan ook heel wat te zeggen.

Wereld

Het meest bieden ons het hoofdstuk „In de wereld, niet van de wereld" en „Bijbelse oriëntatie op sociale gerechtigheid". Eerst zet ds. Den Boer het begrip „wereld" uiteen zoals dat in de Bijbel gebruikt wordt. Het doel van alle bestaan is: Gods roem en eer. De mens is echter in de machtsgreep van de zonde genaakt en daardoor verdoemelijk geworden. Ieder mens is daarvoor aanspreekbaar. Ondanks de afval blijft God de schepping trouw. Door de afbraak van alles heen redt Hij zielen en zal Hij Zijn schepping weer eens Zijn lof doen bezingen.

Vanuit deze Bijbelse gegevens is kritische reserve het eerste kernwoord voor een christelijke levenshouding, zo stelt ds. Den Boer. De politieke en maatschappelijke geëngageerdheid is in het Oude en Nieuwe Testament veel minder aanwezig dan men wel wil doen geloven. Onze kritische reserve bewaart dus voor een overspannen verwachting van de demonische roep om structuurvernieuwing en voor krampachtig wetticisme. 
Wel is christelijk leven lijden, dragen en verdragen, maar een gelovige kan zijn plaats niet als een boos lot waarderen, in dit leven, zodat hij zich er wanhopig doorheen slaat tot hij er gelukkig uit verlost wordt. De christenmens heeft het licht te laten schijnen. De verbinding tussen de kritische reserve en de levende hoop heet vreemdelingschap. De levende hoop immers, het tweede kernwoord, is de verwachting dat God de wereld door het oordeel heen zal louteren en herscheppen.

Hoe is de roeping als christen te vervullen? De uitdaging van horizontalisme en neo-marxisme kunnen wij niet naast ons neerleggen. Een echt christen behoeft niet overspannen te worden, de wereld hoeft niet door ons gered te worden. Maar de man die in de voorhoede .staat moet het niet laten afweten omdat hij geen medeverantwoordelijkheid wil dragen. Hij dient zich te bezinnen, te spreken, eigen antwoorden te geven en in het midden te leggen op de vragen van het revolutionair denken.

Gerechtigheid

Het in de aanhef van dit artikel gebruikte citaat is afkomstig uit het hoofdstuk „Bijbelse oriëntatie op sociale gerechtigheid". De Bijbelse betekenls van het woord gerechtigheid is er niet een van puur humanitaire aard. Het rechtsbegrip stelt de mens niet in het middelpunt. 
God verschaft om Christus wil recht aan armen, ellendigen en goddelozen. De norm voor wat recht is ligt in God. Hij heeft het laatste woord, zo heeft de levende God het gewild, en zo strekt het tot Zijn eer.

Armen en vromen, worden wel vaak in één adem genoemd in de Bijbel. Zij worden echter niet opgeroepen tot revolutie, door de profeten, maar tot ootmoedig buigen onder Gods kastijdende hand. Hoewel de Israëliet die zijn erfgoed kwijt raakt God niet begrijpt, heeft hij aan Hem vast te houden. God zal hem uiteindelijk recht verschaffen, niet alleen door het erfdeel terug te geven dat verloren gegaan was, maar ook door hem te doen delen in Zijn gunst en vergevende genade.

Dit betekent geen passiviteit. Eerst vanuit deze geborgenheid echter is er rechtmatig en geduldig te strijden voor sociale gerechtigheid, zoals de profeten dat deden. Vanuit deze achtergrond komt er een bewogen en hartstochtelijk beroep op Israels geweten om broederlijk samen te wonen. Zo wordt echter de Bijbel niet voor het karretje van de atheïstische en materialistische ideologie gespannen die het heil veraardst.

Privé-bezit

Er is geen sprake van opheffing van privé-bezit, juist van bescherming, door het jubeljaar. De verhouding werkgever-'werknemer wordt door broederliefde geheiligd. Er is geen doorbreking van de gezagsverhouding. Deze lijn trekt ds. Den Boer door naar de eerste christen-gemeenten: in de gemeente van Christus mag niemand gebrek hebben. Ongeloof en winstbejag spelen echter hun grote rol. Dat er dikwijls niets van terecht komt, wijst heen naar het grote jaar van het welbehagen des Heeren dat komt. De wereld kan niet nu reeds in een Godsrijk worden omgetoverd!

Nergens in de Bijbel dus, zegt de schrijver, is grond te vinden voor (economisch) geweld. Ook al zou de vraag naar gerechtigheid in de socialistische landen beter beantwoord zijn dan elders, dan nog is een zekere gerechtigheid onder de mensen géén teken van het nabij gekomen Rijk Gods. Sociale gerechtigheid in christelijke zin zal altijd iets van de priester moeten hebben — naar het profetische — die geen deel in Israël had, de Heere was zijn deel.

Geloven

Andere thema's die aan de orde komen zijn „Moeilijkheden en mogelijkheden voor de kerk in een ontkerstende situatie", „Buitenkerkelijk christendom", Het ambt aller gelovigen", „De praktijk van de Heilige Doop", en „Een geopende deur". Het is zaak voor ieder gemeentelid het Woord van God, 'de leer die onder ons volkomen zekerheid heeft, niet in dorre leerstelligheid, maar als doorleefde waarheid, over te dragen, zo komt uit diverse hoofdstukken ons tegemoet. Er zijn mensen nodig als Jakob bij de Jabbok, die God ontmoetten. Ook zij moeten pal staan op de post in de maatschappij die God hun gaf.

Den Boer gaat in op de mening van hen die in navolging van Kuitert en Sölle menen dat geloven buiten de kerk ook wel kan, anderzijds op die van het buitenkerkelijk conventikel. Verder wordt de aanval van pinkstergroepen en binnenkerkelijke ambtsuithollers op Schriftuurlijke wijze gepareerd. 
Ook hier blijkt weer: getuigen, buiten en binnen de kerk, mobilisatie, Gods eer bedoelen en géén kruit verschieten op fronten waar we beter verdraagzaam dan strijdlustig kunnen zijn. Daarentegen strijden tegen eigen hoogmoed. Maar ook tegen de geestelijke boosheden, dwaalleer en demoralisering.

„De praktijk van de heilige Doop" is misschien het zwakste gedeelte van het boekje. 
De schrijver dreigt hier terug te vallen op dogma's die niet voor ieder aanvaardbaar zijn. Dat hangt samen met het zonder meer opzij schuiven van verbondsopvattingen die in diverse kerken voor waar gehouden worden. Dat neemt niet weg dat dit hoofdstuk geschreven is vanuit de gedachte dat de doop om persoonlijk geloof roept, zonder hetwelk de doop maar niet een uitwendige zaak is, maar iets dat levenslang tégen ons getuigt. Die gedachte is het overdenken meer dan waard!

Het boekje is vlot geschreven en hoogst actueel voor ieder die maar enigermate geconfronteerd wordt met de vragen van deze tijd. Degenen die in christelijke gehoorzaamheid hun weg zoeken door dit leven kunnen aan ds. Den Boers beschouwingen een grote steun hebben.

N.a.v. „Op de grens van kerk en wereld", door ds. C. den Boer, uitgave „Echo", Amersfoort; 120 blz., prijs /6.25.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

„Op de grens van kerk en wereld

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 september 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken