Bekijk het origineel

CDA niet eens over één verkiezingslijst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

CDA niet eens over één verkiezingslijst

Ondanks tien uur vergaderen

5 minuten leestijd

HAAFTEN — De kans dat het CDA bij de eerstkomende Tweede-Kamerverkiezingen (voorjaar 1977) met één lijst zal uitkomen is nu wel uiterst miniem geworden. Het dagelijks bestuur van het CDA, dat zaterdag in een besloten vergadering bijeen kwam, is het na een tien uur durend overleg niet eens geworden over de uitspraak dat één lijst bij de komende verkiezingen onmisbaar is voor de geloofwaardigheid van de CDA in de nationale politiek en de verdere ontwikkeling daarvan.

Voor deze opvatting sprak zich uit de KVP-delegatie op het zaterdag in Haaften gehouden CDA-beraad en daartegen was de CHU-delegatie. Een tussen-standpunt werd ingenomen door de AEP-delegatie, waarvan twee leden te bennen gaven de uitspraak te kunnen onderschrijven, een lid zich van stemming onthield en een vierde lid zich daartegen verklaarde.
De reactie van in het bijzonder KVP-zijde op het ontbreken van volledige overeenstemming op dit punt was er een van grote teleurstelling.

CDA-voorzitter Steenkamp noemde de ontwikkeling „bijzonder jammer". 
De — omstreden — opvatting is neergelegd in een verklaring, die na afloop van het bijna tien uren durende beraad werd uitgegeven. Dit (besloten) overleg had in het bijzonder betrekking op de politieke situatie en de politieke verhoudingen, waarbij centraal stond het vraagstuk van de politiek inhoudelijke verschillen van opvatting tussen de drie betrokken partijen (KW, ARP en CHU) ten opzichte van het kabinetsbeleid. 
In de zaterdag uitgegeven verklaring 
wordt gesteld, dat tussen de Christen-democratische fracties in de Tweede kamer „op tal van punten" overeenstemming bestaat over het gevoerde beleid. De gebleken verschillen maken het — volgens het CDA-bestuur — wenselijk te blijven streven naar eenheid van optreden in het parlement en daarbuiten.

In de verklaring wordt meegedeeld, dat de betrokken fractievoorzitters Andriessen (KVP), Aantjes (ARP) en Kruisinga (CHU) in hun fracties overleg zullen plegen over een zodanige besluitvorming, dat daardoor een gezamenlijke standpuntbepaling wordt bereikt. 

JAMMER

KVP-fractievoorzitter Andriessen zei „erg blij" te zijn met de uitspraak in die verklaring over de „onmisbaarheid" van een, gezamenlijke lijst bij de eerstkomende verkiezingen. Dat die clausule niet eenstemmig kon worden onderschreven noemde hij „jammer".

Zijn CH-collega Kruisinga toonde zich nogal teleurgesteld over de uitspraak 
over de „onmisbaarheid" van de ene lijst voor de geloofwaardigheid 
van het CDA. Die uitspraak legt — maar zijn mening — een te grote hypotheek op de beslissing van de AR-partijraad, die op 13 december in Hoogeveen bijeenkomt om te beslissen over de grondslag van het CDA.
De heer Kruisinga noemde het „niet uitgesloten" dat de (op 31 oktober) in Berg en Dal getrokken conclusies terzake niet door de AR-partijraad zullen worden aangenomen. 
Dat zou — 
naar zijn mening — het einde van het CDA kunnen betekenen, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau en in Europees verband. Zelf — zo zette hij uiten — hecht hij grote waarde aan de instandhouding van het CDA.

AR-fractievoorzitter Aantjes wees er op, de totstandkoming van een lijst „van uitermate groot belang" te achten, maar belangrijker nog noemde hij de eenheid van politiek beleid, waaruit de ene lijst voortvloeit. Hij deelde mee, dat de AR-delegatie in het CDA-beraad verdeeld had gestemd over de omstreden clausule in de verklaring. Tot de voorstemmers behoorden de vicevoorzitter van het CDA, R. Zijlstra (burgemeester van Smallingerland) en de vice-voorzitter van de AR-partij, dr. D. Th. Kuiper.

De secretaris van deze partij, de heer D. Corporaal had zich tegen de uitspraak verklaard, terwijl de huidige AR-partijvoorzitter drs. J. de Koning zich van stemming had onthouden, adviserend lid van het CDA-bestuur had mr. Aantjes niet aan de stemming deelgenomen.

De nieuw gekozen AR-voorzitter, de heer H.A. de Boer — als waarnemer bij het beraad in Haaften aanwezig — verklaarde zich tijdens dit overleg een tegenstander van de uitspraak. De KVP-fractievoorzitter Andriessen merkte nog op, dat het eventueel uitblijven van een' lijst „heel vervelende" gevolgen kan hebben, waardoor een geloofwaardige presentatie van het CDA ,4n de knoei" komt. In dat geval zal de KVP zich, naar zijn mening, diepgaand moeten beraden over de gevolgen van dat uitblijven.

BELANGRIJKE ZAKEN

In de CDA-verklaring zegt het bestuur zich er rekenschap van te hebben gegeven, dat in de lopende parlementaire periode een aantal zeer belangrijke politieke vraagstukken aan de orde zullen komen. „Daarbij zal kunnen blijken, dat de christendemocraten in belangrijke mate tot politieke overeenstemming komen", aldus de verklaring.

Tot deze belangrijke vraagstukken worden — blijkens een eerder gepubliceerd discussiestuk van CDA-voorzitter Steenkamp — gerekend: de nota-Lubbers over de economische structuur, de personeelsraad, de grondpolitiek. de abortus, de vermogensaanwasdeling, het defensiebudget, de vrijheid van onderwijs en de uitvoering van de motie-Andriessen over bezuinigingen in de overheidsuitgaven.

Volgens AR-fractievoorzitter Aantjes zijn er mogelijkheden tot een gezamenlijke standpuntbepaling. Zijn KVP-collega Andriessen meent, dat nagegaan moet worden hoe in de toekomst de eenheid van optreden kan worden verbeterd. Hij gaf te kennen dit vraagstuk op korte termijn in de KVP-fractie aan de orde te zullen stellen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 17 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

CDA niet eens over één verkiezingslijst

Bekijk de hele uitgave van maandag 17 november 1975

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken