Bekijk het origineel

CHU duidelijk ,ja' voor CDA-lijst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

CHU duidelijk ,ja' voor CDA-lijst

Eigen inbreng in CDA sterk maken

9 minuten leestijd

Fractievoorzitter dr. Kruisihga van de CHU heeft zaterdag een dringend beroep gedaan op de CHU'ers, die het niet eens zijn met het besluit om met de ene CDA-lijst in zee te gaan, de partij toch te blijven steunen. Hij heeft dit gedaan nadat de algemene vergadering van de CHU zaterdag met meer dan negentig procent van de uitgebrachte stemmen zich voor een CDA-kandidatenlijst had uitgesproken.

UTRECHT — Het was een zeer druk bezochte vergadering in de grote zaal in het Jaarbeurscentrum, waar o.a. als gasten aanwezig waren KVP-voorzitter Vergeer, dr. Kuiper, vice-voorzitter van de ARP en SGP-secretaris Boender, alsmede afgevaardigden van de VVD.

In zijn openingsrede heeft baron Van Verschuer behalve zijn oproep om „ja" tegen het CDA te zeggen, duidelijk gezegd, dat de CHU genoeg heeft van de aantijgingen het rechtse en onhandelbare jongetje van de CDA-klas te zijn, dat in de hoek en dan naar buiten wordt gewerkt. Het CDA zal zich niet een tweede keer het spelletje, zoals dat bij de vorige kabinetsformatie is gespeeld laten opdringen.

De CHU-voorzitter bleek niet zo enthousiast over het CDA-program. Het had voor hem iets teveel van de grootste gemene deler van opvattingen van KVP, ARP en CHU. De algemene vergadering besloot ook geen uitspraak te doen over het CDA-program en de plaatselijke afdelingen mogen nog wijzigingsvoorstellen indienen. Zoals be- , kend, moet het in december te houden CDA-congres het program, opgesteld door de commissie-Goudswaard, definitief vaststellen.

 Kritiek

In de discussie over de motie van de Unieraad om uit te spreken dat aan de voorwaarden voor een gemeenschappelijke lijst wordt voldaan, kregen vooren tegenstanders van de ene lijst ruim gelegenheid hun mening te geven.

Er werd nogal kritiek geleverd op de houding van ARP en KVP, welke partijen aan de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl ,,hun verregaande medewerking hebben verleend". ,,Hebben deze partijen dan niet begrepen, dat zij gebruikt en misbruikt zijn?" zo werd opgemerkt.

Ook werd zorg uitgesproken, dat het CDA afglijdt naar een open partij, waarin het Woord Gods niet meer centraal staat. Dit geluid werd o.m. vertolkt door de heer Snaaijer (Vlaardingen) van de ,,gespreksgroep", welke groep van oordeel is, dat het CDA leidt tot opheffing van de drie confessionele partijen. Hij en andere sprekers, bijv. van de afdelingen Ermelo en Putten, wezen de ene lijst als onaanvaardbaar af.

Inbreng CHU

Ds. K. A.. Abelsma (Wateringen) was pijnlijk getroffen door een opmerking van prof. dr. J. W. Hulst, voorzitter van de Eerste Kamerfractie. Deze had nl. de „bezwaarden in de CHU" erop gewezen, dat wanneer zij de CHU verlaten, de inbreng van de partij aan het CDA in kracht inboet. Spreker wees dit van de hand en vroeg zich af wat er van de image van de CHU tegenover ons volk terecht komt, terwijl deze juist de laat-" ste jaren weer beter was geworden. Hij had het idee aanwezig te zijn bij de rouwdienst voor de CHU (anderen spraken van een begrafenis, hetgeen door voorzitter Van Verschuer werd bestreden).

Een andere spreker was van oordeel, dat mr. Aantjes wel garant staat, dat het CDA achter de PvdA aanloopt.

Verscheidene afgevaardigden drongen sterk op aanvaarding van CDA en de ene lijst aan, omdat volgens hen het CDA in het belang van het gehele volk is. De CHU moet in het CDA haar eigen geluid laten horen en zich zo sterk maken. „Wij moeten samenwerken met ieder, die het belang van land en volk op het oog heeft", zo werd betoogd.

Het beroep, dat CHU-voorzitter en de beide fractievoorzitters, dr. Kruisinga en prof. Hulst op de stemgerechtigden ter vergadering zowel in hun redevoeringen als bij de beantwoording in de discussie hebben gedaan om de Unieraad te machtigen de desbetreffende beslissing terzake van de ene kandidatenlijst in september te nemen, werd dan ook met overgrote meerderheid positief beantwoord.

Als voor september evenwel de politieke situatie zich wijzigt wat betreft de opstelling van ARP en KVP enerzijds en CHU anderzijds dient de beslissing te worden heroverwogen door een nieuwe algemene vergadering.

De vergadering sprak tevens unaniem uit, dat een duidelijk geprofileerd CDA-program uitgangspunt dient te zijn bij de verdere CDA-besprekingen vooral t.a.v. het toekomstig regeringsbeleid. „Het CDA mag zich niet laten inpakken door PvdA of VVD."

Gezamenlijk

Fractievoorzitter Kruisinga verklaarde overtuigd te zijn, dat na de vorming van een CDA-fractie, er grote ruimte zal zijn voor de persoonlijke overtuiging van ieder fractielid. Hij was optimistisch gestemd met betrekking tot het in de laatste weken gevoerde gemeenschappelijke fractieberaad. Zonder dit gezamenlijke beraad over de anti-kraakwetten bijvoorbeeld waren deze wetten er nooit gekomen, aldus dr. Kruisinga, die verder als zijn mening uitsprak, dat de vorming van het CDA de aantasting van de grondwettelijke vrijheden van richting en inrichting van het bijzonder onderwijs tegengaat.

In een motie werd voorts kenbaar gemaakt, dat voor de verkiezingen geen afspraken met andere partijen dienen te worden gemaakt en dat het kabinet-Den Uyl geen inzet van de verkiezingen mag zijn.

Steun voor Van Agt

Op voorstel van mevrouw H. Punt (Vlissingen) nam de algemene vergadering een resolutie aan, waarin de steun voor minister Van Agt (justitie) wat zijn abortusbeleid betreft, werd toegezegd.

„De algemene vergadering van de CHU heeft de grootste waardering voor de opstelling van minister Van Agt inzake het abortusbeleid. Zij wenst hem sterkte toe bij zijn moeizame arbeid en dringt er bij hem op aan zijn opstelling niet te wijzigen", aldus de resolutie. Deze is niet alleen toegezonden aan de bewindsman, maar ook ter kennis gebracht van de fracties van KVP, ARP en CHU in de Tweede Kamer.

Zoals gebruikelijk zond de algemene vergadering een telegram van trouwbetuiging aan H. M. de Koningin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

CHU duidelijk ,ja' voor CDA-lijst

Bekijk de hele uitgave van maandag 24 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken