Bekijk het origineel

Jeruzalem een teken en een vraag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jeruzalem een teken en een vraag

Bondsdag Herv. Geref. Jèugdbond

12 minuten leestijd

ROTTERDAM — „Met het oog op Jeruzalem". Dit was het thema van de gisteren in de Doelen te Rotterdam gehouden bondsdag van de Hervormd-Gereformeerde Jèugdbond. Het door de bondsdagcommissie samengesteldeprogramma vermeldde een tweetal toespraken en een klankbeeld, waarin het thema werd uitgediept. Het jèugdkoor „Lechayim" uit Huizen o.I.v. Jan van de Heuvel, dat een aantal Joodse liederen ten gehore bracht en de bekende Doelenorganist Arie J. Keizer zorgden voor de muzikale omlijsting van het geheel. Ook vond de afsluiting plaats van het „Windroos"-project

De bondsdag werd geopend door ds. P. J. Bos, voorzitter van het centraal bestuur van de HGJB. Hij sprak zijn grote dankbaarheid en vreugde uit over het feit, dat de belangstelling voor deze dag zo enorm toeneemt. Was enkele jaren geleden de grote Doelenzaal in feite veel te groot voor deze bijeenkomst, donderdag was hij veel te klein. Veel jongeren moesten dan ook genoegen nemen met een plaatsje in de zgn. kleine zaal, waar de nodige geluidsvoorzieningen waren getroffen, zodat men in ieder geval het in de grote zaal gesprokene kon volgen. Ruw geschat waren er in totaal een kleine 2700 personen, die deze bondsdag bezochten.

De Hemelvaartsmeditatie werd uitgesproken door ds. C. A. Korevaar, predikant te Rotterdam. De kern van zijn toespraak was „Jeruzalem, een teken!"

Verkiezing

Jeruzalem is allereerst een teken van Gods verkiezing, aldus ds. Korevaar. Het waarom van deze verkiezing is voor ons mensen niet te doorgronden. Dat David Jeruzalem tot woonplaats verkoos is uit militair oogpunt begrijpelijk, maar dat God Jeruzalem verkoos is onbegrijpelijk. De ouden zeiden: God neemt redenen uit Zichzelf! Het is vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog! Deze verkiezing maakt nu ook de heerlijkheid van Jeruzalem uit, zo sprak de Rotterdamse predikant. Hij miste echter iets van deze verkiezing van Jeruzalem in de belijdenisgeschriften en wees erop dat Gods gaven en roeping onberouwelijk zijn. In dit verband citeerde hij ook Calvijn, die eveneens stelde ,,Gods belofte blijft voor hen (d.i. het volk Israël) over". Ook haalde hij Wilhelmus a Brakel aan, die maande dat Israël niet veracht moest worden om zijn val, maar dat er gebeden moest worden om zijn bekering en dat de christenen hen in een heiig leven moesten voorgaan in de voetstappen van Abraham.

In de tweede plaats zag ds. Korevaar Jeruzalem ook als een teken van verspeelde voorrechten. In Jeremia lezen we dat God zocht naar één rechtvaardige in Jeruzalem, maar er was er geen. Het is de Godsstad, die de profeten doodt en Jezus weent over Jeruzalem. Dit alles geldt echter ook tot waarschuwing van ons, aldus de predikant, want, indien wij ons niet bekeren, zo zal ons desgelijks vergaan! En hij legde de aanwezigen de vraag voor: Ben jij rechtvaardig voor God?

 In de derde plaats tenslotte zag de spreker Jeruzalem ook als teken van Gods trouw, die genade is. God handhaaft Zijn verkiezing. Zijn werk zet door. In 1948 is er weer een vrij Jeruzalem. Gods werk gaat door. Een nieuw Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel en daarin zullen wonen, zij, die de naam van Sions kinderen dragen. „Zo is Jeruzalem een teken voor Israël en de volken, voor Israël en voor ons. Een teken van eeuwige ontferming. En daarom: Bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het gaat u wel, die haar beminnen", zo besloot ds. Korevaar.

Hierna vond de afsluiting plaats van het Windroos-projekt. De Windroos is een centrum, ontstaan door nauwe samenwerking van IZB en HGJB, van waaruit het evangelisatiewerk dat door deze beide bonden verricht wordt, wordt gestimuleerd en gereguleerd. Men streefde ernaar, dat de aangesloten verenigingen een bedrag van ongeveer 25.000 gulden bijeen zouden brengen, bestemd voor bewerktuiging van het centrum, het openen van een fonds voor evangelisaie-lektuur en het opzetten van vakantiekampen voor stadskinderen. De voorlopige opbrengst echter overtrof verre het streefbedrag. Uit een grote kubus, waarop het Windroosvignet (gelijkend op de Lutherroos) was afgebeeld, kregen een zestiental mensen uit de zaal een stuk karton aangereikt. Op ieder stuk was een letter geschilderd en met die letters kon tweemaal het woord Windroos worden gevormd. Nadat de stukken karton waren opeifgevouwen kon men op de opengevouwen zijden de voorlopige opbrengst lezen: ƒ41.296,04. Gert van de Bos, jeugdevangelist van de HGJB bracht de dank over „namens al die jongeren die we hopen te bereiken met evangelisatiewerk".

Groeten

Aan het slot van de morgenvergadering bracht allereerst ds. J. de Liefde, assessor van het moderamen van de Hervormde synode, de groeten van deze synode aan de HGJB over. Hij zegde o.a. een gesprek toe van de vaste synodecommissie „voor pastoraat, toerusting en jeugdzaken" met de jèugdbond. Hij hoopte verder, dat de bond mocht blijven werken onder de regering en zegen van Jezus Christus.

Namens de bevriende Herv. bonden op Gereformeerde Grondslag sprak - traditiegetrouw - ds. Jac Vermaas. Hij was verheugd over het feit, dat men binnen de HGJB het Woord centraal wil stellen en hij sprak de wens uit dat dat Woord ook mocht worden ervaren als een kracht Gods tot zaligheid.

 Een vraag

In de middagvergadering refereerde ds. C. Trouwborst uit Benschop over „Jeruzalem, een vraag?". Hij nam zijn uitgangspunt in Hand. 1:16: „Heere, zult Gij in deze tijd het Koninkrijk aan Israël wederoprichten?". Wij lezen daar met verwondering, aldus ds. Trouwborst, dat de Heere het Koninkrijk aan Israël wederoprichten zal: De Heere Jezus verwerpt deze vraag namelijk niet, maar Hij zegt alleen dat het aan de discipelen niet gegeven is de tijden of gelegenheden te weten. Vele commentatoren vinden de vraag van de discipelen verkeerd en verwijten hen, dat ze weer aards bezig zijn. Het onverstand ligt echter niet bij de discipelen, maar bij ons, aldus de spreker.

 Er staan immers vele beloften in de Bijbel t.a.v. de koningsheerschappij van de Messias over Zijn volk Israël. Die beloften zijn echter nog niet in .vervulling gegaan en daarom de bede: „Heere, zult gij in deze tijd het Koninkrijk aan Israël weder-oprichten?", zo sprak ds. Trouwborst, die zich nogal keerde tegen het vergeestelijken van deze beloften aan Israël. Hij meende verder, dat we in een unieke tijdsperiode leven, in een tijd van „stroomversnelling van.

 Gods beloften".

 God gaat Zijn beloften aan Israël vervullen. Let op de tekenen der tijden. Er is beweging in de dorre doodsbeenderen, zo sprak hij. De Jom Kippoer-oorlog heeft een grote schok te weeg gebracht bij de Joden. Op de grote Verzoendag liet God hen in de steek... De vraag naar de Messias is daardoor springlevend geworden. Ook de huidige soldatenliedjes in Israël getuigen daarvan. Geheel Israël De beloften aangaande Israël zullen in vervulling gaan, maar op geen andere wijze dan door de diepte. „Israël zal niets over houden dan Christus en zij zullen zien, wie zij doorstoken hebben". Maar het loopt uit op het alsdan zal geheel Israël zalig worden", aldus ds. Trouwborst, die ook een hoofdstuk als Zach. 14 letterlijk interpreteerde.

's Middags werd ook een klankbeeld getoond onder de titel van het thema „Met het oog op Jeruzalem". Dia's, declamatie en zang, aangevuld met een aantal historische gegevens over Jeruzalem wisselden elkaar hierin af. De sluiting van de bondsdag werd verricht door ds. T. van 't Veld, voorzitter van de bondsdagcommissie.

 De collecte, gehouden tijdens de morgenvergadering, bracht op ƒ5.729,35, waarvan 3000 gulden bestemd werd voor het synodale projekt „Kerk voor Israël" en de rest voor de bestrijding van de kosten van deze dag.

Aan koningin Juliana en prins Bemhard, alsook aan prinses Beatrix en prins Claus werden aanhankelijkheidstelegrammen gestuurd. Als speciale gasten waren behalve ds. De Liefde en ds. Vermaas aanwezig, afgevaardigden van de Chr. Geref. Jeugdbonden en de Geref. Gem. Jèugdbond, alsook ds. Brok van de Herv. Jeugdraad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Jeruzalem een teken en een vraag

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 mei 1976

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken