Bekijk het origineel

Boersma: looningreep kan noodzakelijk zijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boersma: looningreep kan noodzakelijk zijn

Socialisten stellen voorwaarden

7 minuten leestijd

DEN HAAG — Met afspraken tussen de sociale partners enerzijds en de regering anderzijds is iedereen het meest gediend, maar de regering moet toch rekening houden met een situatie waarin zij moet ingrijpen.

Minister Boersma zei dit donderdagavond in de Tweede kamer tijdens het debat over de wijziging van de Wet op de loonvorming en de herziening van het minimumloon. Eerstgenoemd wetsontwerp verleent de regering de bevoegdheid om, als het cntraal overleg met het bedrijfsleven mislukt, een loonmaatregel af te kondigen voor de tweede helft van 1976.

 Dit verzoek om bevoegdheden betekent niet dat de regering is afgestapt van de gedachte dat het overleg met de spcfale partners geen nuttige zaak zou zijn. Het gaat er hier om louter technische voorzieningen voor de regering te scheppen.

Boersma kon de bezwaren tegen een ingreep van de regering wel begrijpen. Maar als de partners niet bereid zijn mee te werken aan matiging zullen verstrekkende gevolgen, ook voor de niet-actieven, ontstaan. Het beleid is gericht op behoud van de werkgelegenheid en op doorbreken van de inflatiespiraal. Aanmerkelijke verbetering van de lonen op dit ogenblik betekent slechts een keuze voor de korte termijn. In het komend overleg met het bedrijfsleven, dat vandaag begint, zal de regering niet uitsluitend het oog richten op de tweede helft van 1976, maar ook op 1977.

Prijscompensatie

Volledige prijscompensatie per 1 juli a.s. — wens van de vakbeweging en door de CPN-fractie in een motie gevraagd — zou volgens de minister een loonsomstijging van ruim 11 procent tot gevolg hebben, terwijl het reële effect op bijv. het minimumloon plus 2,4 procent zal zijn. Wordt de becijfering van het Centraal planbureau aangehouden — ƒ 100 prijscompensatie per 1 juli en verhoging van het minimumloon met 5,4 procent — dan zal het minimumloon met 2,2 procent stijgen, maar de loonsomstijging zal onder de 9 procent blijven.

Voor het plan van de socialisten en de minimumloontrekkers per 1 januari 1977 volledig schadeloos te stellen voor hun bijdrage aan de matiging in 1976 zei Boersma niets te voelen. Het uitstralingseffect hiervan zou in bepaalde bedrijfstakken niet gering zijn.

Bezwaar tekende de minister ook aan tegen het voorstel-Rietkerk (VVD) om de bevoegdheid van de minister te schrappen zelf tot het vaststellen van loonsverhogingen over te gaan. Als er een loonmaatregel getroffen moet worden zal de werknemer de garantie moeten hebben dat de kostenstijgingen enigermate zullen worden gecompenseerd.

De progressieve kamerfracties hebben er bij minister Boersma op aangedrongen een eventueel te treffen loonmaatregel vooraf in de vaste kamercommissie voor Sociale zaken te bespreken. In dat overleg zou dan beslist kunnen worden of de kamer een debat aan de looningreep moet wijden.

De socialist Van der Doef vroeg de minister van Sociale zaken donderdag, tijdens het debat over de loonvorming, hierover een duidelijke uitspraak te doen. Minister Boersma had meegedeeld bereid te zijn een loonmaatregel in de Kamer te bespreken, maar hij had in het midden gelaten of dat vooraf, dan wel achteraf zou moeten gebeuren.

KVP-woordvoerder Van der Gun vond het voorstel-Van der Doef geen gelukkige zaak. Als de commissie niet akkoord gaat met de loonmaatregel wordt de minister gedwongen naar het centraal overleg terug t e gaan, meende hij.

PPR-woordvoerster Van der Heem-Wagenmakers zei het met de PvdA eens te zjn. Los daarvan zal zij haar stemgedrag t.a.v. de regeringsvoorstellen mede laten afhangen van het verloop van de onderhandelingen in het centraal overleg.

Rietkerk (VVD) liet in tweede instantie weten moeilijkheden met het wetsontwerp te hebben nu minister Boersma een amendement van de VVD meent te moeten ontraden. Hierin wordt voorgesteld de bevoegdheid van de minister te schrappen om zelf loonsverhogingen vast te stellen. Staneke (DS'70) kondigde aan tegen de wijziging van de Wet op de loonvorming te zullen stemmen.

 Toch overleg

Tijdens de voortgezette debatten zei minister Boersma dat toch wellicht tijdig met de Kamer kan worden overlegd over een ingreep in de lonen. Als tijdens het vandaag beginnende overleg met de sociale partners blijkt dat deze tegen het ingrijpen van de regering in de loonvorming zijn, wil de minister het debat over de bezuinigingsoperatie op 22 juni aangrijpen omhierover met de Kamer van gedachten te wisselen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Boersma: looningreep kan noodzakelijk zijn

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken