Bekijk het origineel

Thembiso in Rhodesië officieel geopend

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Thembiso in Rhodesië officieel geopend

GROTE NOOD VRAAGT EXTRA INZET

7 minuten leestijd

Op vrijdag 28 mei heeft minister Cronjé van Gezondheid, Arbeid en Sociale Zaleen uit Rhodesië de officiële opening verricht van het Thembiso kindertehuis in Bulawayo. Behalve zendeling J. D. van Woerden die de leiding heeft van het project was onder andere als afvaardiging aanwezig ds. T. de Jong, Ned. Herv. predikant te Garderen en de heer P. van Bergeijk.

i Van onze kerknieuwsredactie)

De reis van de afgevaardigden van de stichting die op 17 mei uit ons land vertrokken en op 2 juni weer terug waren had in de eerste plaats het karakter van een visitatiebezoek. Combinatie met de officiële opening van Thembiso bleek niet moeilijk. Tijdens een woensdag gehouden bestuursvergadering heeft de deputatie verslag uitgebracht.

Tevens is tijdens die vergadering de datum vastgesteld van de eerstvolgende landelijke Rhodesiazendingsdag. Behalve de opening, die gewoontegetrouw door voorzitter De Boer zal worden verricht, spreken niet alleen ds. T. de Jong en ds. A. Uitslag van de Vrije Oud Geref. Gemeente te Oldebroek, maar ook ds. J. Catsburg, Ned. Herv. predikant te Katwijk aan Zee en ds. M. Pronk, Chr. Geref. predikant te Dordrecht-C. Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar de zendingsdag gehouden in de Jachin en Boazkerk van de Oud Geref. Gemeente te Urk.

Grote nood

Tijdens het twee weken durende bezoek zijn de afgevaardigden bijzonder geconfronteerd met de nood van de zwarte bevolking, zowel in godsdienstig als in zedelijk opzicht (drinken en huwelijksmoraal). Ds. De Jong betitelde dit bevolkingsdeel als „een braakland" met „ontstellende armoede op geestelijk terrein". Velen leven in de ban van de angst voor de geesten. Het gaat daarbij in een stad als Bulawayo met ongeveer 300.000 inwoners om 200 tot 250 duizend mensen.

Zendeling Van Woerden was naast zijn werk voor het kindertehuis druk met het geven van godsdienstonderwijs aan scholen. Bovendien houdt hij zich bezig met de boekhandel van waaruit een stuk zending bedreven wordt via tractaten, die bijvoorbeeld uitgereikt worden op de markt en door het gesprek met mensen die er binnenlopen. Verder houdt Van Woerden Bijbelkringen, onder andere in zieken- en bejaardentehuizen, een tbc-kolonie, etc.

Het onderwijswerk van Van Woerden wordt nu voor het overgrote deel overgenomen door mr, Z. Mazvabo. (Deze is samen met zendeling Van Woerden ouderling bij ds. Ross, die predikant is in de uit de zending van de Free Presbyterian Church of Schotland voortgekomen gemeente te Bulawayo. Het zendingswerk van de Free Presbyterian Church waaronder de arbeid van ds. Ross valt wordt gesteund door de Nederlandse Mbumazending.) Hierdoor krijgt Van Woerden meer tijd voor specifiek zendingswerk, zoals vanuit de boekhandel wordt bedreven.

Uitbreiding

De Rhodesiazending heeft niet te klagen over de financiële offers, die menigeen in Holland zich voor het werk getroost. Toch heeft het bestuur bij een iets groter financiële armslag — mocht die er komen — de hoogste prioriteit gegeven aan extra mankracht voor het zendingswerk. Tegen de achtergrond van de bestaande geestelijke nood onder de niet blanke bevolking wil men zending niet achterstellen bij het werk in Thembiso. Het liefste zou men voor dit werk een predikant in dienst krijgen. Concrete plannen maakte het bestuur evenwel tot heden niet.

In het Thembiso-kindertehuis zijn momenteel 23 kinderen die geen ouders meer hebben of wier ouders niet in staat zijn voor hen te zorgen, opgenomen. De maximale capaciteit is 55. Twee blanke zusters, Ringelenberg en Van der Smit, en het echtpaar Van Woerden worden bijgestaan door een elftal inwonende Afrikaanse meisjes, Daarnaast zijn nog een inheemse mannelijke werkkracht en een inwonenende conciërge aan Thembiso verbonden.

Het opnamebeleid krijgt gestalte in, samenwerking met sociale zaken van Bulawayo. Dat is mede de reden dat het tehuis nog niet geheel bezet is. Voor die samenwerking zijn twee voorname argumenten aan te voeren. Allereerst is er een aantal ouders dat graag kinderen kwijt is om samen te gaan werken. Daarnaast zou het ongehuwd moederschap door een al te gemakkelijke opname in een land als Rhodesië gestimuleerd worden. Sociale zaken bepaalt mede de reële urgentie van ieder geval.

Terrorisme

Tijdens hun bezoek werden de afgevaardigden niet in de praktijk geconfronteerd met terrorisme. Uit de gesprekken met minister Cronjé en met de burgemeester van Bulawayo bleek echter wel grote bezorgdheid over de politieke ontwikkelingen. De toon van een willekeurige blanke vrouw werd op slag vijandig toen zij vernam dat haar gesjjreksparlners Hollanders waren. Motief? U geeft geld aan de terroristen, die ons vermwirden. Zo moesten wij duidelijk maken dat niet ieder in Nederland achter de Wereldraad staat, aldus ds. De Jong.

De regeringsleiders kunnen zich in de onderhandeling door hun landgenoten toegevoegd krijgen: er is maar één weg, die van de geweerloop. De woensdag van aankomst van de deputatie was door de regering uitgeschreven als  biddag vanwege  de politieke toestand. Het zijn echter met name ook de kerkelijke leiders die zich opstellen tegenover de regering. Vandaar dat de biddag vooral het blanke deel van de bevolking aanging. Vanzelfsprekend namen de kinderen bij de opening van het tehuis een belangrijke plaats in. Zo had de Schriftlezing plaats (Psalm 44) door een van de kinderen, terwijl zij ook diverse liederen zongen. De heer Mazvabo verwelkomde de gasten en de heer Van Woerden, minister Cronjé en ds. De Jong hielden toespraken. De gebeurtenis haalde de voorpagina (met foto) van ,,The Chronicle", een in Bulawayo verschijnend dagblad (established 1894).

Verantwoordelijkheid

Door minister Cronjé werd naar voren gebracht dat door migratie naar de stedelijke gebieden een geweldige verwarring gekomen is in het traditionele Afrikaanse leefpatroon. Een aantal kinderen wordt blootgesteld aan veronachtzaming en achterlating, maar tevens is er — vanwege bijgeloof — een grote weerstand van de natuurlijke ouders om toe te geven aan adoptie voor kinderen van een ongehuwde moeder. Ik geloof, aldus Cronjé, dat teveel nadruk wordt gelegd op de individuele rechten en te weinig op de verantwoordelijkheid van het individu. Een nieuwe houding ten opzichte van adoptie achtte Cronjé dringend gewenst.

Zendeling Van Woerden dankte tal van overheidspersonen, sociale werkers en adviseurs op de achtergrond, alsmede de architecten Balfour, Chandler en Pridgeon en het aannemersbedrijf Chapman and Mudie. „Ik zou willen eindigen", aldus besloot Van Woerden zijn toespraak, „met ootmoedige dankerkenning aan de Heere, die in Zijn grote goedheid dit kinderthuis van honderdvijfligduizend dollar mogelijk heeft gemaakt. De toekomst is ons niet bekend, maar welk een troost dat die toekomst van alle eeuwigheid bekend is bij God en verordineerd door Hem."

Ds. De Jong — sprekend namens het Nederlands stichtingsbestuur — stelde het op prijs dat de regering de noodzaak van een tehuis als Thembiso zag en daardoor medewerking gaf. (20 pet. bouwsubsidie, red.). Hij hield minister Cronjé voor dat alleen de weg van het Woord van God ook in deze tijd de enige weg is waarin we Gods zegen kunnen verwachten voor regering en volk. Alle medewerkers die Thembiso dienen wenste hij toe in afhankelijkheid van de Heere het werk te verrichten ten voordele van. land en volk.

 Uheeft een verantwoordelijke en schone taak,,aldus ds. De Jong, de kinderen te vertellen dat zij zondaars zijn op weg naar de troon van God. De Heilige Geest moge hun door het Woord en de wet van God hun zonde bekend maken en hun zondige natuur doen kennen, aldus ds. De Jong, opdat zij mogen komen met berouw vanwege hun zonden en biddende tot God om genade en ontferming. En zulke zondaars zullen van God genade ontvangen in het bloed van Gods Zoon Jezus Christus die Zijn leven aan het kruis gegeven heeft tot behoud.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Thembiso in Rhodesië officieel geopend

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken