Bekijk het origineel

Bekering geeft uitzicht tot oplossing van het sociale vraagstuk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bekering geeft uitzicht tot oplossing van het sociale vraagstuk

Ds. C. den Boer bij IZB-conferentie

11 minuten leestijd

Wij zeggen, géén politiek op de kansel, maar wat is ons alternatief? Aldus ds. C. den Boer uit Wageningen vrijdagavond tijdens de jaarlijkse evangelisatieconferentie van de Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Geref. grondslag, die in het conferentiecentrum Woudschoten te Zeist gehouden werd. Ds. Den Boer refereerde over „Sociaal besef in het licht van het evangelie".

(Van onze kerknieuwsredactie)

Zaterdag sprak drs. B. J. Wiegeraad over „Huidige visies op mens en maatschappij". De beide referaten kwamen ten slotte zaterdagmiddag in forumbespreking. Daaraan werkten mee behalve de beide genoemde predikanten ds. C. Snoei, predikant-directeur van de IZB, en drs. C. Verhoeff, directeur'van de Geref. Sociale Academie in Ede. De conferentie werd geopend door prof. dr. C. Graafland uit Gouda.

Een christenmens behoort zich af te vragen op welke manier hij in de maatschappij staat, op welke manier hij naaste kan zijn, aldus ds. Den Boer. De kerk is vaak in de schoenen geschoven te weinig geëngageerd te zijn, maar komt — hoewel in de kerkgeschie denis diverse antwoorden gegeven zijn — de laatste tien jaar in de greep van moderne theologieën. Zo vormt in 't bedenkelijk geschrift de „kerk in de sociaal-politieke spanningen" dat door de Hervormde synode besproken werd, aldus de Wageningse pastor, humaniteit de boventoon en treft men er — terwijl met de Bijbel weinig rekening wordt gehouden — symptomen van de neo-marxistische ideologie in aan.

Geloof en leven

 Vanuit de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, is duidelijk dat het geloof in de levende God niet kan worden losgemaakt van het dagelijkse leven, van de taak in de samenlevingsverbanden waarin we staan, van cultuur en natuur. De aarde is van de Meere, al heeft de zonde Gods voornemen met de schepping verduisterd. God schrijft de schepping echter niet af, houdt vast aan Zijn oorspronkelijke bedoeling. Alle machten moeten het verliezen voor de kosmische betekenis van Christus, hoewel dat niet betekent de verzoening van alle mensen. Dat loopt uit op een nieuwe bedeling waarin vrede en gerechtigheid elkaar zullen kussen.

De komst van het rijk Gods gaat door de crisis van de eindtijd. De christelijke gemeente moet Zijn rijk voorlopig in de tekenen realiseren. Geen terrein, geen duimbreed, aldus ds. Den Boer, op het hele erf van het sociale en het politieke leven, dat aan Christus' heerschappij mag worden onttrokken.

 Arm door Godsgemis

 De mens doorbrak in de zonde de ordening en sociale wetgeving die God aan Israël in het Oude Testament gaf. Toen verstoorde God de vrede, denk aan de ballingschap. God was niet — 'zoals men vandaag wil doen geloven — de onvoorwaardelijke partijganger der armen, aldus ds. Den Boer. Neen, de waarlijk armen waren de mensen die het Godsgemis ervoeren in het verlies van hun erfdeel in Israël. In het Nieuwe Testament komen déze armen aan hun recht door Christus.

Het dagelijks leven wordt vanuit deze begenadiging van de armen in het heilig gericht van God gerelativeerd. De gemeente wordt de plaats waar door leven uit de Gerechtigheid, gerechtigheid gedaan wordt. Van politieke en sociale geëngageerdheid zoals we die vandaag in allerlei toonaarden zien, merken we niets. Wél staat de christen kritisch, zij het hoopvol, in de wereld ten opzichte van de machten en het beest uit Openbaringen 13.

 Blijven steken?

Is nu het sociale vraagstuk alleen op te lossen door het evangelie uit te dragen, óf moeten wij aan de macrostructuren beginnen? Faalde de kerk niet omdat zij de sociale problemen niet bij de wortel heeft aangepakt, terwijl men dan om toch wat te doen in de personele ethiek, door de sociaal gederailleerden te bemoedigen, bleef steken? Kuitert onderkent immers hier een boodschap bij het marxisme? Moet de kerk niet meedenken en werken aan vernieuwing van de maatschappij-inrichting? Waar ligt de grens van vrijheidsberoving en democratisering, is inkomensnivellering sociale gerechtigheid?

 Twee redenen om niet diep in de sociale vragen te duiken zijn er. Men zegt: de kerk wil toch zielen winnen? De structuren zijn toch niet meer te redden. Laten we blij zijn ais we de toekomende toorn kunnen ontvlieden. Kritische gereserveerdheid is inderdaad geboden. Christenen kunnen onder communistisch bewind bijvoorbeeld alleen getuigen van de hoop die in hen is. Toch kan een christen zich niet defmitief op een afstand houden en dualist zijn: er is immers hoop voor de wereld.

 Uitdaging

 Velen zien, anderzijds, de ongelukken van hen die op de sociaal-politieke toer gaan. Diepere geloofsvragen komen niet meer aan de orde en bruggen worden gebouwd naar andere maatschappijvisies. Zo komt Kuitert er toe om het maatschappelijk leven te baseren op het grootste geluk voor het grootste aantal mensen. Dit is voor ons echter juist een uitdaging. Waar is echter ons alternatief, indien we ons door mislukkingen van modernistische synthesetheorieën niet laten afschrikken, aldus ds. Den Boer?

Ds. Den Boer noemde drie kernwoorden — liefde, gerechtigheid en vrijheid — en pleitte met het oog daarop voor bundeling van krachten. Christelijke liefde is iets anders als medemenselijkheid. De kerk die op' basis van humaniteit samenwerking zoekt met anderen doet tekort aan haar boodschap. Wij moeten er achter komen dat we goddeloos zijn. Er is niemand die goed doet, wij liggen dood in zonden en misdaden en daar is onwederstandelijke genade nodig voor wedergeboorte. Dan komt er pas plaats voor een werkelijke oplossing voor het sociale vraagstuk. Dan blijft liefde niet ,,delen" met de ander, wordt het opofferen.

 Het Bijbelse woord gerechtigheid heeft andere wortels dan dat uit de Franse revolutie. Het is het recht van Gód. De mens dient zich radicaal uit te leveren aan Hém. Waaraan wordt dan de totale inkomensnivellering genormeerd? Heeft de mens niet meer het recht om met de eigen, van God gegeven talenten te woekeren? Mag de gemeenschap het persoonlijke op-' slorpen?

 Is vrijheid hetzelfde als dat de mens zichzelf kan zijn? Baas in eigen buik, vrij om zich van het leven te beroven? Christelijke vrijheid is zich verlost te weten van zichzelf. De christen kan ook geen onvoorwaardelijke voorstander zijn van het democratisch beginsel, de zonde deed immers intrede in alle geledingen van het leven. Daarom zal hij zich graag laten inperken.

 Catechismus

Géén politiek op de kansel, géén kringwerk dat verzandt in pressiegroepen, géén vormingswerk dat alles omturnt, wat dan? Voortgaande bezinning. Daarvoor is er de GSA. Ik hoop niet alleen op mensen, aldus ds. Den Boer, maar ook op een maatschappijmodel waar we ons voordeel mee kunnen doen. Dan is er de IZB. Het is fijn dat er evangelisten zijn. Maar er is zoveel ander werk.

Ook de prediking mag verruimd worden. Ten diepste gaat het om de rechtvaardiging door het geloof om niet. Dat mag echter uitwaaieren naar ethische vragen. Laat vooral toch het derde stuk van de Heidelberger Catechismus grondig bestudeerd wordenen-op de kansel gebracht worden. Want ook de kerk heeft iets te zeggen over de komende schone dag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

Bekering geeft uitzicht tot oplossing van het sociale vraagstuk

Bekijk de hele uitgave van maandag 14 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 7 Pagina's

PDF Bekijken