Bekijk het origineel

Alternatief bieden aan moderne goddeloosheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Alternatief bieden aan moderne goddeloosheid

PROT. CHR. AUTEURS BIJEEN

8 minuten leestijd

Steeds weer ontbrandde zaterdag tijdens de vierde ontmoetingsdag van schrijvers en schrijfsters uit de Geref. Gezindte in Amersfoort de discussie over de vraag in hoeverre in een christelijke roman het sexuele leven mag en moet worden beschreven. Immers, moet de christelijke auteur daarin met de moderne literatuur meegaan? Is het ook niet beter als christelijke ouders de produkten van de moderne literatuur die hun schoolgaande kinderen verplicht zijn te lezen, maar verre van zich laten? Trouwens, is het woord ,,roman" niet een woord dat de inhoud al voldoende afkeurt? Kan dat wel: een roman die christelijk is?

De Bunschotense auteur W. P. Balkenende (48) spitste in zijn causerie 's ochtends de vraag over het sexuele element in christelijke romans vooral toe op het boek „Het scharlaken koord" van de in Amerika levende auteur Cornells Lambregtse. De heer Balkenende vergeleek Lambregtse's tweede boek met zijn christelijke romans en kwam daarbij tot de conclusie dat Lambregtse over de schreef was gegaan; hij oordeelde het juister en meer in overeenstemming met de H.Schrift en de dogma's der kerk als bij het beschrijven van sexuele relaties der romanfiguren bijtijds een discreet stilzwijgen in acht wordt genomen.

Structuur

Het comité ontmoetingsdagen voor prot.-chr. auteurs en belangstellenden (correspondentie-adres: De Graaff 17 te Werkendam) organiseert sinds de op initiatief van Jac. Overeem in zijn boerderij te Voorthuizen belegde eerste vergadering geregeld bijeenkomsten waar steeds een dertig tot veertig auteurs en dichters komen. Het comité (geleid door Jac. Overeem, Rik Valkenburg, Evert Kuijt Jr. en W. J. Reijnders) verstuurt aan zo'n 150 publicisten in de kring van de Geref. Gezindte steeds uitnodigingen.

Dit comité is geen vereniging of hoe dan ook georganiseerd. Wel werd tijdens de eerste initiatiefvergadering uitdrukkelijk vastgesteld dat men in deze kring wenst uit te gaan van de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en de drie formulieren van enigheid, als richtsnoer ook voor de arbeid van christelijke auteurs. Tijdens vergaderingen van dit comité worden onderwerpen als „het christelijk kinderboek" en diverse actuele problemen van christelijke auteurs breedvoerig besproken. Vooral het informele contact in de (gelukkig lange) pauzes wordt als zeer belangrijk ervaren.

Wel gaat men er nu over denken wat meer organisatie aan deze bijeenkomsten te geven. Men heeft in studie of men ooit tot een eigen tijdschriftje zou moeten komen en of men er een vereniging van zal maken. Wat meer vergevorderd is het plan omstreeks februari 1977 een bundel ,,Verhalen en gedichten om Pasen" te doen uitgeven met bijdragen uit de eigen kring. Deze bundel, bestemd voor het hele gezin, wordt uitgegeven ,,door een onzer uitgevers".

Eindtijd

Balkenende sprak over „Schrijvers in de eindtijd". Hij signaleerde de toenemende invloed van de audio-visuele middelen, de combinatie van grote leesen kijkindustrieën en hoe de christen in de eindtijd heeft te staan: geen medemenselijkheid, maar een duidelijke anti-these.

Alleen het eeuwig evangelie, aldus de heer Balkenende, zal de moderne mens kunnen raken en redden. Ook in dit na-christelijke tijdperk waarin de vierde mens door het nieuwe wereldbeeld van de moderne wetenschap volledig van de Bijbel is vervreemd. Ook naar de andere kant maakte Balkenende (Vrijgemaakt) een markering, namelijk ten aanzien van „hen die een doperse, spiritualistische en mystieke ondergrond hebben". Bij beiden, zowel de moderne als de doperse mens, kan de Geest niet meer werken omdat de geest (met kleine letter) de leiding heeft genomen.

In zijn betoog citeerde Balkenende een groot aantal scribenten op literair terrein en ging hij uitvoerig enkele recensies op zijn eigen romans na. „De wereld leest", zo citeerde hij ,,en verslindt het zieisverleidend boek". Daar stelde hij een christelijk auteurschap tegenover dat uitgaat van Bijbel, kerk en dogmata. Daarom veroordeelde hij de veel voorkomende driehoeksverhoudingen ook in christelijke romans waarbij voorts het kerkgaan en het bioscoopen dancingbezoek gelijk op gaan.

Christelijke romans dienen zich duidelijk binnen kerk en verbond af te spelen. „Wie zo wil schrijven, biedt een goed alternatief tegen de goddeloosheid, de decadentie van deze tijd. Die beziet de moderne literatuur als een teken des tijds. De Christen-auteur is evenwel geheel anders, in een Schriftuurlijke these en anti-these".

Discussie

In de discussie 's middags ging men in discussiegroepen onder leiding van Evert Kuijt Jr. dieper op het thema „de christelijke roman" in. Wij noemden reeds dat in de kring van de Geref. Gezindte het woord ,,roman" als een vloek werd beschouwd. Tamelijk algemeen kwam men tot de conclusie van een zekere terughoudendheid bij het beschrijven van sexuele relaties. Daarbij kwam tevens de opmerking dat bij het beschrijven van onderscheidene zonden tegen alle tien de geboden Gods, het gebod tegen overspel niet zomaar er uit gelicht mag worden maar dat terughoudendheid ook geldt bij de beschrijving van andere ontsporingen. Ook kwam het probleem van „boodschap en verpakking" ter sprake.

De ouders zijn verplicht om te weten wat hun kinderen allemaal moeten lezen en het is de vraag of je je kinderen niet zo moet opvoeden dat ze de scherpe tanden van de leeuw kennen. Je bent er niet mee klaar de moderne literatuur buiten de deur te houden. Een isolement met behulp van onkunde doet ontsporen.

Zeer duidelijk vonden de aanwezigen dat in christelijke werken het evangeliseren en het getuigen mee moet spelen. Gaat het ten diepste immers niet om Gods eer?

De bijeenkomst zette duidelijk het karakter voort van eerdere vergaderingen, in een zeer hartelijke sfeer kon ontspannen worden g:epraat. In zijn openingswoord had Rik Valkenburg daarop ook gezinspeeld toen hij vanuit de brief aan de Efeziërs wees op de verscheidenheid aan gaven. Het gaat er niet om elkaar de hoogste gaven te laten zien, maar dat, welks gave men ook heeft ontvangen, die met rente wordt teruggegeven aan de Hemelse eigenaar. Valkenburg sprak daarom over een Christelijk dienstbetoon aan elkaar waarin men zich vooral aan de waarheid diende te houden.

In de herfst van dit jaar denkt men een vijfde bijeenkomst te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Alternatief bieden aan moderne goddeloosheid

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken