Bekijk het origineel

UIT DE KERKELIJKE PERS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UIT DE KERKELIJKE PERS

8 minuten leestijd

 Overspannen Dr. W. Aalders schrijft in bet „Kerkblaadje" van de kring van vrienden van Kohlbrugge over „De spankracht van de Heilige Geest."

 ,,Het is opnieuw de apostel Paulus, die waarschuwt voor het overspannen van de Geest. „Koestert geen gedachten, hoger dan die u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God een ieder in het bijzonder heeft toebedeeld" (Rom. 12 : 3). Met dit woord keert hij zich tegen die ongeremde en onbegrensde zendingsijver, die de gehele wereld tot zijn wereldterrein maakt. Hij wil niets weten van getuigen, die geen zelfbeperking kennen en geen maat houden. Wanneer de gelovige boven de maat van het hem geschonken geloof uitgrijpt, verzelfstandigt hij zich tegenover de Heilige Geest en gaat eigenwillige wegen. Hij neemt dan de zaak van de heiliging der wereld in eigen hand. (...)

Toch zijn er telkens profetische stemmen geweest, die de Kerk in haar driftige aanpak van de verlossing der wereld tot dit paulinische woord terug hebben geroepen. Zo in het midden van de Gouden Eeuw van ons calvinistische vaderland de vrome, mystieke godgeleerde Gijsbertus Voetius. Nadrukkelijk stelde hij de vraag aan de orde: „Hoe ver reikt het gezag van Gods Woord?" Hij bedoelde daarmee, of de spankracht van de Heilige Geest onbeperkt is. Kan het getuigenis van Jezus Christus ingedragen worden in alle praktische, sociale, politieke en culturele vragen? Kan de reikwijdte te groot worden? Kan men de werking van de Geest overspannen? Kan men zich met het geloof te ver de wereld in wagen?

 Wie enigszins op de hoogte is van de expansie van het Nederlandse leven in de Gouden Eeuw, kan het probleem, dat Voetius hiermee aan de orde stelde, zeker aanvoelen. Waarheen voerde toen de commercie al niet! En hoeveel zware en ingewikkelde problemen hingen daar niet mee samen! Ik noem slechts de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en denk daarbij in het bijzonder aan een figuur als Jan Pieterszoon Coen en zijn optreden in Batavia, op Java, op Banda. Maar ook aan onze grote vlootvoogd De Ruyter. (...)

Een soortgelijke profetische stem heeft ooit geklonken in de 19e eeuw. Ik doel op Hermann Friedrich Kohlbrugge. Te midden van de Reveil-mensenmet hun grote en sterke geloof, met hun diepe verantwoordelijkheidsbewustzijn voor de wereld, met hun krachtig verlangen naar heiligmaking, stelde hij opnieuw de belangrijke vraag aan de orde: Hoe ver reikt het geloof? Het is die vraag, die de wortel is vtüa het sterke meningsverschil tussen de vrome en bevindelijke Kohlbrugge en de hartstochtelijke, vurige Da Costa. Het is ook die vraag, die het diepste verschilpunt is geweest tussen Kohlbrugge en de lieden van de Afscheiding, die de reformatie van de diep gezonlcen Kerk ter hand wilden nemen. De briefwisseling tussen Kohlbrugge en Brummelkamp is daar het bewijs van.

Maar ook de steeds stroever verhouding tussen Kohlbrugge en Abraham Kuyper is op die vraag stuk gelopen. Kuyper dacht in de lijn van Da Costa en sprak daarom met een meeslepende bewogenheid over het koningschap van Christus. De rede, die hij uitsprak in 1880 bij de opening van de Vrije Universiteit, is daar\-an het beroemde document. „Geen duimbreed is er op heel het erf van ons menselijk leven, waarvan de Christus, die aller Souverein is, niet roept: Mijn!" Kuyper heeft de gereformeerde christenen, de „kleine luyden", uitgezonden op alle terreinen des levens als getuigen van Christus-Koning.

Kohlbrugge heeft dat in al zijn gevolgen niet meer meegemaakt, maar wel heeft hij voorvoeld, dat hier het grote gevaar dreigde van overspanning van de kracht van de Geest. Daartegenover heeft hij als een profetisch Godsgezant het apostolische woordt vertolkt: ,,Koestert geen gedachten, hoger dan die u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God een ieder in het bijzonder heeft toebedeeld."

Vakantie

De kerkbode van de Gereformeerde (Gemeenten te Rotterdam en omstreken over vakantie vieren.

„Naast het goed dat de vakantie ons brengen kan, zijn er ook de gevaren. Want wat we ook thuis achter laten, ons zondige hart niet. Dat geldt voor ons allemaal, en voor allé plaatsen, of we nu naar Rijssen gaan of naar Renesse, of we in binnen- of buitenland vertoeven. Ons zondige hart nemen we overal mee naar toe. De zonde ligt aan de deur. Ja ze woont in ons. Laten we daarom dan ook op ons vakantieverblijf bedenken dat wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik staande kunnen blijven om onze doodsvijanden, de duivel, wereld, en eigen vlees te overwinnen. Ze houden niet op ons aan te vechten.

Vooral ook onze jonge mensen die „zelfstandig" met vakantie gaan. Alle raadgevingen en vermaningen worden vaak weggewuifd met het: „Ik kijk wel yit, maak je maar geen zorgen". O zo gemakkelijk wordt beloofd: dat we goed zullen oppassen. Laten we toch bedenken, dat we onszelf niet zijn toebetrouwd.

Laat het gebed voor en met elkander maar zijn: Heere wilt U ons staande houden door de kracht des Heiligen Geestes en leer ons sterke tegenstand bieden aan alle verzoekingen die op ons af komen. Dan zullen we geen behoefte hebben aan allerlei uitspattingen, losbandigheid en drankmisbruik".

Onbekend?
Prof. C. Veenhof in „Opbouw",

MARCUS BAKKER ...spreken zonder toestemming... een blad van Gereformeerd Vrijgemaakt buitenverbandse signatuur over de problemen rond de VU.

„Er zijn onder de 12000 studenten van de VU volgens een artikel in Elseviers-Magazine niet meer dan 135 die ais actieve CPN-leden worden beschouwd. Maar deze zijn dan ook ongelofelijk actief!

De „Studentenraad van de VU" (de SRVU) die zeventig procent van de VU-studenten vertegenwoordigt heeft een bestuur van negen leden. Daarvan zijn er maar liefst zes kommunist! Sinds de invoering van de „Wet Universitaire Bestuursvorming", als gevolg waarvan die Studentenraad werd gevormd, fungeerden daarin successief vier voorzitters. Deze spelen nu alle vier een vooraanstaande rol in het CPN-district Amsterdam. Het zijn Karel Drexhage, Victor Rutgers, Jeroen Saris, Frans Beckers.

Via de Progressieve Kiesvereniging (PKV) is deze Studentenraad van de VU met acht zetels in de bovengenoemde Universiteitsraad vertegenwoordigd, zes ervan worden bezet door kommunisten!

De Raad voor Studentenaangelegenheden heeft voorts een studentenfractie van zeven leden, daarvan zijn er vier kommunist!

Volgens Elsevier-Magazine organiseerden drie kaderleden van de Studentenraad op 29 november van het vorige jaar in het Combinatiegebouw van de Uilenstede (behorend aan de VU) een openbare discussieavond met als spreker Marcus Bakker, Dank zij de medewerking van leden van de Studentenraad van de VU hield de CPN, district Amsterdam, een openbare vergadering in het gebouw aan de Prins Hendriklaan. Voor deze bijeenkomst was niet de vereiste toestemming van het College van Bestuur gevraagd.

Men kan alleen maar grote bewondering hebben voor de ongelofelijk knappe strategie, tactiek en energie van zo'n klein groepje kommunisten die het hun mogelijk heeft gemaakt een zo exorbitante invloed binnen de VU te veroveren.

Maar tegelijk krijgt men een gevoel van onbehagen — om geen scherper woord te gebruiken — voor de indolente massa die zich zo door kommunisten laten manipuleren. Men spreekt in de gereformeerde wereld in verband met allerlei „linkse" activiteiten vaak van de „zwijgende meerderheid". Het was misschien beter te spreken van de „onverschillige meerderheid!"

Moet in deze gang van zaken het gevolg worden gezien van het ontbreken van het allesbeheersende in het leven van een christen, dat in huis en op de middelbare scholen niet (meer) wordt gekend en geleerd?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

UIT DE KERKELIJKE PERS

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken