Bekijk het origineel

Protestants-christelijke LOM school in Huizen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Protestants-christelijke LOM school in Huizen

B. en W, laten bedenkingen varen

4 minuten leestijd

HUIZEN — Het college van burgemeester en wethouders staat niet meer afwijzend tegenover de oprichting van een christelijke school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (een zogenaamde LOMschool) in Huizen. Aan de minister van onderwijs en Wetenschappen zal geadviseerd worden gunstig te beslissen op het verzoek om medewerking van de Vereniging voor Christelijk Buitengewoon Onderwijs In het Gooi te Hilversum.

B. en W. van Huizen komen hierbij terug op hun brief van 1 maart j.l. aan de minister, toen zij bedenkingen tegen dit verzoek naar voren brachten. Een en ander blijkt uit de stukken die ter inzage gelegd zijn voor de behandeling in de openbare vergadering van de raadscommissie voor onderwijs, cultuur en jeugdzaken op maandagavond 28" juni om 8 uur in het gemeentehuis.

Aan de indiening van het verzoek aan de minister om medewerking voor de oprichting van een christelijke LOMschool in Huizen was een lange (moeizame) periode van voorbereiding vooraf gegaan. Een belangrijke rol vervulde' hierbij een daarvoor gevormde werkgroep onder voorzitterschap van de heer L. Drooger te Huizen. Deze was in 1974 ingesteld door de besturen van de beide' protestants christelijke schoolverenigingen te Huizen, waarvan de 9 basis scholen door 1600 kinderen bezocht worden.

Samenwerkingsschool

Samen met deze werkgroep diende het bestuur van de Ver. voor Chr. Buitengewoon Onderwijs in het Gooi te Hilversum bij de minister van Onderwijs en Wetenschappen een verzoek in om medewerking voor de stichting van een christelijke LOMschool te Huizen. Deze vereniging heeft al LOMscholen in Bussum en Hilversum. De aanvraag betekende een spaak in het wiel van de voorbereidingen van de gemeente Huizen voor de stichting van een zogenaamde samenwerkingslomschool voor alle gezindten. Voor een vergadering op 20 januari 1976 waren alle betrokkenen Hoor de gemeente uitgenodigd om over een dergelijke school te overleggen. Voor dit overleg stonden voor de gemeente twee punten centraal: beduchtheid voor de noodzakelijkheid van een LOMschool in Huizen en, zo er al een LOMschool in Huizen wenselijk zou zijn dan diende deze een samenwerkingsschool voor alle gezindten te zijn.

Terughoudend

In een brief van 1 maart j.l. stelden B en W van Huizen toen de minister op de hoogte van hun standpunt, waarbij het college aandrong terughoudendheid te betrachten voor medewerking aan een prot. cht. lomschool in Huizen.

De Stichting van zowel een samenwerkingsschool als een prot. chr. school werd hierbij als een heilloze zaak omschreven. Men stelde voor om een bespreking van alle betrokkenen, waaronder een vertegenwoordiger van het ministerie te doen plaats vinden. Het verdere overleg heeft tot resultaat gehad dat b. en w. hun bedenkingen tegen een prot. chr. LOMschool hebben laten varen, en afzagen van een samenwerkingsschool. Een belangrijk punt hierbij was dat men van de Vereniging Christelijk Buitengewoon Onderwijs de verzekering had gekregen dat een prot. chr. LOMschool in Huizen open zou staan voor alle leerlingen uit Huizen, waarbij erkend werd dat dit voor het te benoemen hoofd wel bijzondere eisen zou inhouden.

Toezeggingen

Volgens de schriftelijke bevestiging van het bestuur zijn hierbij met b. en w. van Huizen de volgende toezeggingen gedaan: de door de vereniging te stichten school voor kinderen met leeren opvoedingsmoeilijkheden zal van protestants christelijke signatuur zijn en zij zal openstaan voor leerlingen van alle scholen in Huizen. Als gevolg hiervan zullen aan het te benoemen hoofd bijzondere eisen gesteld moeten worden.. Het bestuur gaat er mee akkoord dat de wethouder van onderwijs van de gemeente Huizen deel zal uitmaken van een benoemingscommissie voor wat betreft de technische aspekten van het onderwijs. Toegezegd wordt dat na de start van de school een oudercommissie ingesteld wordt.

Op grond van deze toezeggingen stellen b. en w. nu voor aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen mee te delen dat er niet langer aanleiding voor hen bestaat terughoudendheid te betrachten, maar dat geadviseerd wordt de gevraagde medewerking te verlenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Protestants-christelijke LOM school in Huizen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 26 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken