Bekijk het origineel

Groei Velulwe verder beperken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Groei Velulwe verder beperken

Nieuw beleid GS Gelderland

4 minuten leestijd

ARNHEM — In de vrijdag openbaar gemaakte concept-keuzenota voor het streekplan Veluwe blijkt, dat GS van Gelderland met alle hen ten dienste staande middelen blijven proberen om de Veluwe te beschermen tegen verdere volloop vanuit het westen van het land. Zij hebben daarmee gekozen voor de visie van de gezamenlijke rijksdiensten, die een strenge bescherming willen van het natuurlijk milieu op de Veluwe. Ze voegen hieraan toe, dat eventuele uitbreidingen bij een aantal kernen bezwaren zullen oproepen.

De meeste gemeenten op de Veluwe daarentegen hebben meer gekozen voor alternatief 2 van het keuzenota, deze behelst in ieder geval een minimaal toestaan van de natuurlijke groei van de kleine kernen op de Veluwe. GS echter spreken hun voorkeur uit voor het alternatief dat in beginsel de beste bescherming van natuur en landschap oplevert.

Alternatief 1 biedt volgens GS hiervoor de jbeste mogelijkheden, omdat daarin uitgegaan is van de laatste bevolkingstoeneming en de sterkste concentratie van de bebouwing. Om deze geconcentreerde aanwas op te vangen, stellen GS voor om Apeldoorn, Ede en Harderwijk aan te wijzen als groeikernen voor de Veluwe. In deze kernen zal het draagvlak van de aanwezige voorzieningen vergroot worden, waarmee de regionale verzorgingsfunctie verstrekt kan worden. Maar GS voegen hier direkt aan toe, dat zij midden-Gelderland (Arnhem-Nijmegen) blijven beschouwen als het gebied in Gelderland, waar verstedelijking kan plaatsvinden. Deze taak is mede aan midden-Gelderland toegedacht om een deel van de bevolkingsdruk op te vangen, die thans op de Veluwe is gericht. De groei van de woningvoorraad in midden-Gelderland is hiervoor voldoende.

Landbouw

Aan uitoefening van de landbouw binnen het centraal Veluws natuurgebied zullen strengere eisen gesteld worden. Er zal geen nieuwvestiging van agrarische bedrijven worden toegestaan, behoudens vervanging; geen uitbreiding van bedrijven van hen, die hun hoofdberoep buiten de landbouw hebben. Er zal ook geen uitbreiding wordep toegestaan aan.-MdwJJfeSi'-.^fer:,".?^!?'"^**'-'*^ ^^" ook na het treffen van voorzieningen;' ernstige landschappelijke of natuurwetenschappelijke bezwaren oproepen. Voor deze groep agrariërs, die niet in staat zijn afdoende maatregelen te treffen, wordt een start gemaakt met een programma tot afvloeiing, verplaatsing, uitkoop en omscholing.

Problemen zijn er ook volgens de nota in de landbouwenclaves van Uddel, Elspeet en Garderen. Het centrale probleem is hier de intensieve veehouderij, vooral de kalvermesterij en in wat mindere mate de varkensmesterij. Om te bereiken dat in de kleinere landbouwgebieden elders vespreid over de Veluwe een aangepast beheer wordt gevoerd, zal daar een aankoopprogramma met prioriteiten worden opgesteld voor agrariërs die niet aan deze eisen zullen kunnen voldoen. Dit alles is volgens GS nodig teneinde voldoende inhoud te geven aan de uitwerking van de hoofddoelstelling (stringente bescherming van natuur en landschap) in het betreffende gebied.

Recreatie
Over de recreatie en in het bijzonder de verblijfsrecreatie op parkeerterreinen merken GS in de nota op, dat er in overleg met het rijkeen onderzoek moet worden ingesteld naar voorzieningen die strijdig zijn met de hoofddoelstellingen en derhalve voor sanering in aanmerking komen. Dit zal moeten geschieden in het kader van het proefgebied nationaal landschapspark. Op basis hiervan zal het ontwerp-streekplan gegevens bevatten omtrent de meest dringende gevallen, evenals dat voor de landbouwbedrijven is voorgesteld. Onder sanering verstaan GS zowel uitkoop en/of verplaatsing als het aanbrengen van beplanting, milieuhygiënische voorzieningen of andere maatregelen. pleft. Men heeft daarbij veigetéa dezin: ,,..,waarin een algehele sluiting van cafés te Elspeet werd bepleit". Wij bieden onze lezers excuses aan voor de gemaakte fouten. (Van onze streekredactie) waardoor een kampeerterrein aanvaardbaar kan worden ingepast in zijn omgeving.

Defensie

Op de meest intensief gebruikte en kwetsbare terreinen op de Veluwe moet het gebruik met militaire voertuigen worden beperkt. Dit betreft het rijden met voertuigen op de Edese en Ginkelse heide, het Houtdorperveld, en de heidegebieden rond Elspeet. Over de schietterreinen wordt verder overleg met het ministerie van Defensie gevoerd, evenals over het afstoten van oefenterreinen. Met betrekking tot deze laatste groep zullen GS streven naar het afstoten van tenminste één of twee van de grotere objecten. Het huidige gebruik van het luchtruim is niet met behulp van planologisch instrumentarium geregeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Groei Velulwe verder beperken

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 juni 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken