Bekijk het origineel

Grote schoonmaak in veel kleine kernen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Grote schoonmaak in veel kleine kernen

Schaefer wil krotten opruimen

5 minuten leestijd

De aanwezigheid van de vele krotten in Nederland is van grote invloed op de leefbaarheid van een woongebied. Vanuit dit oogpunt is een snelle actie van belang. De krotten worden vervangen door nieuwbouw vervangen en de opengevallen plekken met nieuwe woningen worden opgevuld. Het „Krottenplan voor de kleine kernen" wil aan het oplossen van deze problemen bijdragen. Dit plan, dat maandag 21 juni door de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is gepresenteerd, heeft tot doel in de dorpen plannen tot uitvoering te doen komen tot de oplossing van dit probleem. <br />

Het krottenplan richt zich vooral op de kleinere gemeenten, waar de omvang van het ambtelijk apparaat meestal beperkt is en de ervaring met dit soort werken gering. In eerste instantie denkt men aan die gemeenten waarvan de hoofdkern minder dan 20.000 inwoners heeft. (Ongeveer 400 gemeenten in Nederland). Hierdoor kan het plan een waardevolle bijdrage leveren tot het behoud van historisch gegroeide dorpskernen, met een eigen identiteit die behouden moet blijven.

In het krottenplan staat voorop dat de vervanging van de onbewoonbaar verklaarde woning zoveel mogelijk ten goede komt aan de ingezetenen van de kern, vooral aan degenen onder hen met een laag inkomen. Bebouwing van terreinen in de bebouwde kom van het dorp verkrijgt de voorrang boven uitbreiding van de kern. Met deze factoren wordt al rekening gehouden bij toewijzing van de rijkssteun. Het is de bedoeling dat de gemeenten het tweede-woningbezit zoveel mogelijk tegengaan.

Streekplannen

Wanneer vervanging van niet-bewoonde krotten en vullen van opengevallen plekken aan de orde zijn, zal men deze plannen toetsen aan de bestaande streekplannen. Het krottenplan wijst erop dat in de Verstedelijkingsnota een aantal gebieden is aangegeven waar grote voorzichtigheid moet worden betracht ten aanzien van woningbouw in kleinere kernen (open ruimten of bijvoorbeeld landschapsparken). Afgezien van het voorafgaande dat verband houdt met het landelijk beleid moet natuurlijk ook rekening worden gehouden met de verschillende reeds bestaande plannen en inzichten in de gemeenten.

Door de samenstellers van het krottenplan wordt gesteld dat de krotplekken samenvallen met maatschappelijke achterstanden. Als kenmerken in deze gebieden noemen zij onder meer de lage inkomens, vertrek van gezinnen in de groeifase en daardoor vergrijzing, ondervertegenwoordiging van de middengroepen en geringe kennis van de besluitvorming.

Karakter

Bij de veranderingen van de dorpen en de steden heeft jarenlang de nadruk gelegen op de uitbreiding, met als aanvulling daarop de zogenaamde versterking van de centra. Deze eenzijdige aandacht voor de kern en de nieuwbouw heeft geleid tot een verwaarlozing van de oude woningen. Door andere inzichten staan de laatste jaren de handhaving van het karakter en het op de situatie en de bewoners aangepast bouwen voorop.

Voor iedere krotplek in Nederland liggen de problemen verschillend. De krotplekwoning bestaat niet. Voor iedere krotplek zullen dan ook de oplossingen per geval uiteenlopen. Om toch tot een oplossing te komen zijn in het,,Krottenplan voor de kleine kernen" uit veertig denkbeeldige krotplekken zeven gevallen in een bestaande toestand uitgedacht. Er worden voorbeelden met illustraties gegeven van krotplekken in een rij, op de hoek en van vrijstaande krotplekken. In elk geval wordt een oplossing genoemd. Ten slotte is een situatie getoond waar niet tot invulling met een woning is overgegaan.

Het belangrijkste doel van het krottenplan is een versnelde aanpak van de krotplekken te bewerkstelligen. Niet alle krotplekken hoeven door nieuwe woningen te worden vervangen. Als mogelijke bestemmingen noemt men groen, spel, winkel, dienstverlening, al dan niet samen met wonen. Om een snelle vervanging of andere bestemming te bewerkstelligen is een zogenaamde ,,zeven stappen procedure" ontwikkeld. In zeven punten geven de samenstellers precies aan hoe men snel zijn krotwoning kan laten afbreken en vervangen door een andere woning.

Zoals staatssecretaris Schaefer reeds zei in zijn inleiding tijdens de presentatie van het nieuwe plan be» Vooral de kleine kernen moeten de mogelijkheid hebben om de krotten uit hun samenleving te doen verdwijnen. Staatssecretaris J. L. N. Schaefer ...gaten opvullen... staan er vele moeilijkheden om te komen tot de uitvoering van het plan. In de praktijk blijken de financiën toch wel vaak het breekpunt te zijn. Daarom wordt in het krottenboek veel aandacht geschonken aan de financiële zijde van het plan. Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf heeft daartoe een lijst met aanbevelingen opgesteld, die betrekking hebben op de verschillende fasen van het bouwproces. Genoemd worden onder meer de wenselijkheid een kombinatie van vijf woningen minimaal tegelijk te bouwen, het aanstellen van een buitendienstman tijdens het bouwen en een snelle opdracht na de aanbesteding.

Subsidies

Voor het krottenplan kürmen vele mogelijkheden van subsidiëring door het ministerie van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in aanmerking komen. Subsidies voor verwerving van de grond (daarin begrepen de afbraak van wat er nog staat), voor de afbraak van zichzelf en voor de nieuwbouw (objektsubsidies.). Maar ook bijdragen voor de bewoners, de zogeheten subjektsubsidies.

De woningen die in het kader van het krottenplan tot stand komen, zijn óf huurwoningen, te bouwen | door een woningstichting, de gemeente of een particulier belegger, óf eigen woningen. De eigen woning kan ter vervanging van een krot worden gebouwd door de eigenaar bewoner van dat krot — in welk geval een hogere subsidie mogelijk is — dan wel door een andere gegadigde voor een nieuwe woning.

Medewerking aan het anti-krottenplan van staatssecretaris Schaefer hebben toegezegd de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nationale Woningraad, Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en Bouwfonds Zuid-Nederland N.V.

Dat de krotten een levensgroot probleem vormen is duidelijk. Het krottenplan van staatssecretaris Schaefer lijkt een aardige poging dit probleem uit de wereld te helpen. Het socialistische beleid blijkt echter ook uit dit plan: er wordt nogal eens gesproken over de lagere inkomens waarvoor erg veel gedaan moet worden. Of het plan uitvoerbaar is in deze tijd van economische achteruitgang is nog de grote vraag. De uitvoering is namelijk grotendeels afhankelijk van een stroom van subsidies van de centrale en lagere overheden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

Grote schoonmaak in veel kleine kernen

Bekijk de hele uitgave van maandag 5 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken