Bekijk het origineel

Zendingsopdracht houdt haar kracht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zendingsopdracht houdt haar kracht

CHR. GEREF. ZENDINGSDAG ELBURG

5 minuten leestijd

ELBURG — De zendingsopdracht geldt ook nu nog net zo goed als wanneer de Heere Jezus ze aan Zijn discipelen gaf. Aldus ds. H. C. van der Ent uit Katwijk aan Zee woensdagmiddag te Elburg tijdens de jaarlijkse regionale zendingsdag van de Chr. Geref. Kerken. Het kerkgebouw aan de Paterijstraat van de Geref. Kerken was geheel gevuld.

Ds. Van der Ent stond stil bij Marcus 16:15: „En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen". Dat is een koninklijke opdracht, aldus de Katwijkse predikant. Het woord Koning is in onze tijd gedevalueerd. Onze tijd is die van de democratie, wat het volk wil moet gebeuren. Hier in de Bijbel is de Koning echter de opperste soeverein, Jezus Christus bij wie David en Salomo in het niet verdwijnen.

Van de schoonheid van deze Koning is veel te zeggen, genade is op Zijn lippen uitgestort. Om groot van de Koning te denken moet Hij ons echter geopenbaard worden.

De Koning heeft ministers, dienaren. De discipelen — eenvoudige vissers — waren onderwezen in de geestelijke staatkunde. Ze werden bekwaam om in Zijn Koninkrijk dienst te doen. Zij gaven gehoor aan de gegeven opdracht en gingen uit in de wereld, beginnende bij Jeruzalem. De discipelen zijn nu gestorven, maar de Koning leeft nog. En toen het ene ministerie wegviel, formeerde Hij weer een ander.

Er zijn avonturiers, niet door de Koning geroepen. Waarin de geroepen dienaren ook verschillen, hun liefde tot de Heere, Zijn dienst en hun vermaak tot de uitbreiding van Zijn Koninkrijk hebben ze gemeen. In de uitbreiding van Zijn rijk is de heerlijkheid van de Koning.

Het Evangelie moet ambtelijk verkondigd worden onder de heidenen in buiten- en binnenland. Opdat ook wij, aldus ds. Van der Ent, heiden worden en ons leren kennen als een vreemdeling van de verbonden, geen hoop hebbende. Voor wie het omkomen wordt is er behoudenis.

Ds. J. Catsburg, Ned. Herv. predikant te Katwijk aan Zee, sprak voor de Spaanse Evangelische Zending. Hij had als uitgangspunt voor zijn toespraak gekozen Ezechiël 47, de verzen 10, 11 en 12, over de vissers die zullen staan van En-gedi tot En-eglaïm toe. De discipelen werden vissers van mensen. Zo zorgt ook God daarvoor. Bij het vissen worden netten gebruikt. De mens zoekt immers God niet.

Het werk des Heeren is nu niet alleen in het oosten en westen, maar ook in Spanje geplant, aldus ds. Catsburg. Engedi en Eneglaïm moeten we zoeken bij de Dode Zee. Zo raakte ook de mensheid die hiermee vergeleken wordt in Adams bondsbreuk de levende God kwijt. Geen visser haalt het in zijn hoofd om bij de Dode Zee te gaan staan. Daar is geen vis. Het Woord des levens gaat echter uit tot de dode zondaar en alles ligt in Gods handen onwrikbaar vast. Die het Woord van de Zone Gods hoort zal leven.

De vis zal verschillend zijn naar zijn aard, goede en kwade vis, aldus ds. Catsburg. De netten worden uitgespreid in Spanje, Nederland en Elburg. De lichte vis springt over het net heen. De zware duikt er onder door. Maar zijn wij al gevangen in het net van het evangelie? Het komt aan op waarheid. Er zijn immers ook modderige plaatsen die niet gezond worden. Zijn wij van dood levend gemaakt, aldus ds. Catsburg. Het zal erg zijn zendingsdag gehouden te hebben en onze eigen ogen gesloten te hebben.

Spijsbomen zullen aan de oevers der rivier staan. Of we in waarheid een kind van God zijn kunnen we weten. Hebben we het geleerd: uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid? Toch droegen de spijsbomen vrucht. Waar wij met onze eigen gerechtigheid aan het einde komen wordt een dierbare weg ontsloten voor vruchtelozen in zichzelf, opdat ze vruchten voortbrengen in Christus. En wanneer wij werkelijk spijsbomen zijn, aldus ds. Catsburg, dan gaat men dat in het noorden en zuiden en ook in Spanje bemerken. Want dan gaat de' opdracht en taak van de zending wegen.

Ds. A. Baars, predikant te Urk, bepaalde zijn gehoor bij Marcus 13, de verzen 10 en 37. „En het Evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken". „En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt".

Een van de tekenen der tijden die gegeven worden voor het einde is de evangelie-prediking. Dat valt wel wat uit de toon. Maar God, die toornt over de zonde, betoont in de verkondiging ook nog zijn barmhartigheid. Deze zending vindt ten diepste haar oorsprong in de raad van de drieënige God. Daar ligt de drangreden.

Gericht

De Heere gebruikt mensen, aldus ds. Baars. Prediken in de eindtijd kost niet minder dan het leven. De voetstappen des Heeren worden toch nu ook al gehoord daarin dat Zijn dienaars voor het gericht gebracht worden en de marteldood sterven. Het lijden tekent zich ook in het leven van Gods kinderen af. Ze worden voor de rechtbank der publieke opinie gesleept. Heeft het ons al strijd gekost om naar Gods bevelen te leven? Of is ons leven gelijk aan dat van de wereld?

In de verdrukking van de lijdende en verkondigende kerk mag zij echter weleens licht ontvangen dat alles meewerkt ten goede, dat het eigen ik moet worden afgebroken opdat Christus gestalte krijgt.

Zending is evangelie-prediking, óók tot ons. Gods Woord moet verkondigd worden aan mensen die onder het oordeel liggen. Waakt dan, en dat uw ogen geopend zouden worden door God zelf voor uzelf en voor Hem, vraagt ogenzalf, val de Koning te voet, aldus ds. Baars. Waakt ook dat de hoorders van het Woord — zover de blindste heidenen wonen — eerlijk behandld worden, waakt, dat het Woord zuiver gebracht wordt. De waakzaamheid van de levende kerk loopt hier op uit dat de bruid straks met de bruidegom voorgoed verenigd wordt, aldus de Urker predikant.

In de ochtendbijëenkomst hadden reeds gesproken ds. H. van Leeuwen uit Elburg, ds. A. van de Weerd uit Zeist en ds. M. C. Tanis van Sliedrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Zendingsopdracht houdt haar kracht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken