Bekijk het origineel

Vasthouden aan het Woord van God

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vasthouden aan het Woord van God

„En zij waren volhardende in de leer der apostelen" Handelingen 2 : 42

6 minuten leestijd

<br />

Wat hebben we te verstaan onder de leer der apostelen? Letterlijk betekent het: het onderwijs van de apostelen. We hebben hier niet te denken aan leerstelsels. Zulk een leerstelsel d.w.z. samenvatting van de Heilige Schrift bestond toen nog niet. De Heilige Schrift was nog niet In zijn geheel beschreven. De leer der apostelen is hun lering, hun onderwijzing, het Woord Gods dat zij spraken. Zoals" Petrus dat deed op de Pinksterdag, nl. de prediking van zonde en genade. Tot zulk een leren worden de apostelen geroepen. Gij zult mijn getuigen zijn. Daartoe hebben ze ook de Heilige Geest ontvangen. Ze zijn met kracht uit de hoogte aangedaan. Het Woord van Christus wordt van hen verbreid.

De gemeente wordt onderwezen in de weg der zaligheid. De leer der apostelen is het Woord Gods, daarom zei Jezus voorheen tegen de apostelen: Wie U verwerpt - die verwerpt Mij. Nu zijn wel die apostelen weggevallen, maar dezelfde opdracht, dezelfde Geest en hetzelfde Woord is er nog. Waar de leer der apostelen niet gebracht wordt, kan de gemeente er ook niet in volharden. Waar het Woord Gods gebracht wordt, zal het ook zijn uitwerking hebben. Het keert nimmer ledig weer. Zo was het ook in de gemeente te Jeruzalem. Ze waren volhardende. Zij strekten zich uit naar het Woord Gods. Zij waren er begerig naar. Ze zaten gaarne aan de voeten van de apostelen. Ze wisten het niet beter, maar tjeleden dat ze het in het geheel niet wisten. Diezelfde Geest die het Woord door de apostelen sprak, dreef de gemeente innerlijk aan om dat Woord met lust te horen.

Hoe eenvoudig treedt het leven der genade bij deze mensen naar buiten. Het leven des Geestes openbaart zich in een honger en dorst naar en volharden in het Woord Gods. Het is een behoeftig vragen naar het Brood des Levens. Een gedreven worden naar de Fontein des Heils. Welk een kostelijk geestelijk leven openbaart zich hier. Ze blijven bij het woord Gods.

Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het Woord van God. Het is een waarmerk en thermometer van het nieuwe leven. Onderzoek hoe of uw leven is t.o.v. het Woord Gods. Tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Een waarschuwing die ons wel ter harte mag gaan. Hoe vaak wordt wat men zegt gesteld boven wat de mond der Waarheid zegt. De eenvoud van het Woord zijn we dan ontgroeid. Soms vangt men aan met het Woord. We laten ons ontdekken door het Woord. En dalen af in de vuile bron van wanbedrijven van eigen hart en leven, maar laten ons niet verder leiden. We blijven staan bij de gebroken bakken van eigen ellende en willen van de springader des levens niets weten. De Heere noemt dat twee boosheden!!!

Indien het geestelijk leven zich echter recht ontwikkelt, dan zal er een toenemende behoefte zijn aan het Woord Gods. Zie het maar bij de kamerling. Hij zit op zijn wagen hardop uit Jesaja te lezen, Filippus hoorde hem lezen. Hoe lief heeft David de getuigenissen des Heeren. Ze zijn zijn vermakingen en raadslieden.

Het nieuwe leven wordt door het Woord gewekt en versterkt. Waar Gods Geest werkt tot zaligheid zal men gedurig behoeftig zich wenden tot het Woord Gods, als een licht dat we nodig hebben op het pad des levens. In droefheid zal het ons troosten, in zwakheid zal het ons sterken. Het Woord alleen zal ons wijs maken tot zaligheid. In de gemeenschap met en de onderwijzing door het Woord Gods ligt de bloei, de opwas van het geestelijk leven.

De leer der apostelen dat is de prediking van de wet die nodig is om de ellende te kennen, maar ook als een regel des levens. Wie daarin niet volhardt, voor die is de donkerheid.

De leer der apostelen is de prediking van de ene Naam die onder de hemel is gegeven tot zaligheid. Wie daarin niet volhardt die blijft in de duisternis en onder de toorn Gods. Wie niet buigt voor de leer der apostelen, zal door die leer veroordeeld worden. Wie die leer loslaat, of verzwakt, of verdraait, of omkeert door onverschilligheid - of door een eigenwillige godsdienst; die is schuldig aan het lichaam des Heeren. Die werkt mee aan het verval van de kerk, in het algemeen en het verval van het persoonlijk geloofsleven.

Zalig wie volhardt. Wiens hart open ging voor het Woord Gods, gevoed wordt door hetzelfde Woord. Zalig die in duisternis van zondeschuld en zondesmart erg kreeg voor de vrijmakende kracht van Gods Woord. Zalig, wiens voet wankelde ten leven, tastend, struikelend naar vastheid - de Rots vond in de leer der apostelen. Die mocht uitroepen: Hij heeft mij uit een ruisende kuil opgehaald - mijne voeten op de Rots gezet en mijn gangen vastgezet.

Zalig die radeloosheid het Woord vindt; ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Zalig die onder de schuld en armoede der ziel, de rijkdom der genade van het vleesgeworden Woord Jezus Christus mocht vinden zoals Hij zich in het Woord heeft geopenbaard, in Zijn namen, ambten, staten, en naturen. Zalig zijn ze die in dat Woord de vrede gevonden hebben dié alle verstand te boven gaat.

Laten we toezien, dat we volhardende zijn in de leer der apostelen. In alle omstandigheden, in geestelijke nood, in strijd, behoeftelopsheid, in voor- en tegenspoed, in gezins- en lichamelijke zorg, houdt vast aan het Woord Gods.

Jong en oud, Maria koos het goede deel uit. Zij zat aan Jezus voeten. Zij hoorde Zijn Woord. Het is de levenspraktijk van allen die volharden: Uw Woord kan mij ofschoon ik alles mis, door zijnen smaak en hart en zinnen strelen. De stroom van het genadeleven kan soms naar de bodem der ziel wegebben, maar toch, wanneer we zullen volharden in de leer der apostelen, zal het zuivere en klare water van het Woord Gods weer naar boven stuwen.

Wees dan als nieuw geboren kinderkens zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Des Heeren wet nochtans, verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is .Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, en slechten wijsheid ieert. Wat Gods bevel ons zegt vertoont ons het heilig recht en kan geen kwaad gedogen. Zijn wil die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd, verlicht de duistere ogen.

Rotterdam-Zuid      Ds. H. Hofman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Vasthouden aan het Woord van God

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken