Bekijk het origineel

Rampenplannen voor Gelderse gemeenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rampenplannen voor Gelderse gemeenten

Mr. Geertsema wil per 1 januari 1977

4 minuten leestijd

ARNHEM — De gemeenten in Gelderland moeten voor 1 januari 1977 over een rampenplan beschikken. Dit is de wens van de Gelderse commissaris van de koningin mr. W. J. Geertsema, die aan alle gemeentebesturen een raamwerk voor een gemeentelijk rampenplan heeft gestuurd. In het raamwerk zijn tal van richtlijnen en praktische wenken opgenomen voor een dergelijk plan. Momenteel hebben tachtig van de 104 Gelderse gemeenten regelingen of plannen voor de bestrijding van rampen. Deze variëren van een eenvoudig lijstje telefoonnummers tot een uitgewerkt plan.

Mr. Geertsema wijst er in een circulaire aan de gemeentebesturen op, dat een rampenbestrijdingsplan niet kan dienen om te worden bijgezet in de bibliotheek of het archief. Het kan zijn waarde slechts bewijzen door een regelmatige oefening. De commissaris schrijft over de aanleiding tot deze circulaire:

,,Nu de materie van de rampbestrijding onder invloed van steeds duidelijker gebleken gevarenrisico's in het afgelopen jaar sterk in de aandacht van de publieke belangstelling is komen te staan, heb ik mij afgevraagd of ik nog wel in voldoende mate uitvoering zal kunnen geven aan de mij in artikel 2 van mijn instructie opgedragen taak ten aanzien van de rampbestrijding bij een zo grote diversiteit van gemeentelijke rampbestrijdingsplannen als thans het geval is.

Verschillen

Ik heb overwogen of het niet zinvol zou zijn, gezien ook de vele daartoe strekkende vragen van de zijde van de Gelderse gemeenten, een gemeentelijk rampbestrijdingsplan te doen ontwerpen, dat in alle gemeenten zou zijn te hanteren. Gelet echter op de onderling sterk verschillende grootten van de gemeenten in deze provincie en eveneens zeer verschillende, specifieke gevarenrisico's in deze gemeenten, lijkt dit nauwelijks uitvoerbaar.

Niettemin achtte ik het uitblijven van enige stimulerende en coördinerende activiteit mijnerzijds niet langer verantwoord. Het is met het oog daarop dat ik gemeend heb een raamwerk te moeten doen ontwerpen, dat enerzijds de mogelijkheid heeft meer uniformiteit in de opzet van gemeentelijke rampbestrijdingsplannen te brengen, anderzijds voor u tevens een hulpmiddel kan zijn bij het opstellen van een plan, als u dat nog niet hebt of, indien u dat wel hebt, voor u aanleiding kan zijn het nog eens kritisch te bezien.

Uiteraard pretendeert dit raamwerk niet de hoogste wijsheid noch 100% volledigheid. Waarschijnlijk moet men dat echter in de onderhavige materie ook niet nastreven. Bij daadwerkelijke rampbestrijding zal veel blijven afhangen van improvisatie in de gegeven situatie. Daarbij is mij uit de inventarisatie gebleken dat het streven naar volledigheid en perfectie niet zelden ten koste gaat van onoverzichtelijkheid en practische hanteerbaarheid van de opgestelde plannen.

Het ligt in mijn bedoeling het raamwerk in de tweede helft van dit jaar toe te lichten, voor zover u daar prijs op stelt, in bijeenkomsten van burgemeesterskringen", aldus mr. Geertsema.

Regionaal

„In het afgelopen jaar is verschillende malen de vraag aan mij voorgelegd, vooral door de kleinere gemeenten of het in plaats van gemeentelijke rampbestrijdingsplannen te ontwerpen niet wenselijker zou zijn regionale plannen op te stellen.

Ik heb daar steeds negatief op geantwoord. Naar mijn oordeel dient in de plannen duidelijk tot uitdrukking: te blijven komen, waar de primaire verantwoordelijkheid voor rampbestrijding ligt. Indien een rampzalige situatie meer dan één gemeente treft of de kracht van het gemeentelijk potentieel te boven gaat, zie ik een onmiddellijke taak voor mijzelf op basis van de mij in mijn instructie gegeven verantwoordelijkheid. Een en ander neemt uiteraard niet weg dat de gemeentelijke plannen in een bepaalde regio wel op elkaar afgestemd dienen te zijn.

Om dezelfde reden acht ik provinciale rampbestrijdingsplannen minder zinvol. De taken van gemeenten en commissaris der koningin verschillen wezenlijk van elkaar, vooral daarin dat provinciaal slechts een taak is weggelegd in stimulerende en coördinerende zin alsmede, waar dit gewenst wordt, in assisterend opzicht voor wat betreft de gemeentelijke voorbereiding terzake", zo meent de commissaris.

Burgemeester

Volgens het woensdag gepubliceerde raamwerk moet de leiding van de rampbestrijding bij de burgemeester liggen. Deze zal er voor moeten zorgen dat hij ten allen tijde bereikbaar is. Hij moet zich zo min mogelijk op het rampterrein bewegen. Het ontbreken van leiding dan wel coördinatie, is bij rampbestrijdingen er meer dan eens de oorzaak van geweest, dat het aantal slachtoffers niet tot het minimum kon worden beperkt. „Competentiegeschillen waren op te lossen voordat de rampbestrijding een aanvang moet nemen", aldus een van de richtlijnen van het raamwerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Rampenplannen voor Gelderse gemeenten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 juli 1976

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken