Bekijk het origineel

„Onschatbare waarde

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Onschatbare waarde" op Amphüex 77

6 minuten leestijd

Deze werd georganiseerd ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Nederlandse postzegel, welke op 1 januari 1852 in drie waarden was verschenen, nl. van 5, 10 en 15 cent. De derde was de Amphilex 67 en thans is de vierde in voorbereiding.

Financiering

De Amphilex 77 wordt een kostbare tentoonstelling en om deze te financieren zijn de bijzondere zegels uitgegeven. Zij zijn bijzonder ook daarom, waar het zegels betreft met een honderd-procent-toeslag. Zo'n hoge toeslag wordt door de FIP, de internationale federatie, alleen toegestaan ten bate van tentoonstellingen. Daarop is nu reeds in de kringen van de postzegelwereld kritiek uitgeoefend en men spreekt zelfs van „een roofserie", die postzegelhandelaren en de verzamelaars veel geld uit de zak zou kloppen.

Bij de presentatie van de zegels deze week verdedigde drs. De Jonge deze toeslag. Volgens hem wordt de PTT er echt niet „miljoenen" beter van, want er zijn tal van mensen voor aan het werk. Het is een gezonde financiering van een expositie en bovendien wil de PTT ook lüermee haar welwillende klanten — de filatelisten - bedienen.

Wat de serie duur maakt voor de verzamelaars is het feit, dat de drie zegels van 55 cent vzijn opgenomen in een vel van 90 stuks, 30 zegels per soort, in een verspringende wijze gerangschikt ten opzichte van elkaar. De twee zegels van 75 cent verschijnen in een vel van honderd stuks in wisselende volgorde. De filatelist, die volledig wenst te verzamelen, zou op deze manier ongeveer ƒ200 dienen neer te tellen.

Naar de mening van de hoofddirecteur heeft een „gewone" verzamelaar genoeg aan vier series van vijf zegels, welke dan ongeveer ƒ 25 kosten.

Van de verkoop van deze zegels, waarvan de oplage nog niet definitief is vastgesteld, hangt het af, welke vorm de tweede serie Amplülex-zegels zal hebben. Deze verschijnen in elk geval kort voor de opening van de tentoonstelling, dus in mei 1977.

„Onschatbaar**

De expositie zal een cloeroppervlakte van 24.000 m2 beslaan. De grote collectie van verzamelingen, welk er zal zijn te zien, wordt „onschatbaar" geacht, waarom extra veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. De zegels worden tentoongesteld in met glas afeedekte ramen, zgn. kaders, welke aantal op ongeveer 4200 zal liggen.

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Stichting Filatelie in samenwerking met de PTT. Er is een stuurgroep gevormd door de stichting, de Nederlandse bond van filatelistenverenigingen, de Nederlandsche vereeniging van postzegelhandelaren en de PTT, van welke groep drs. De Jonge voorzitter is. De stichting werd opgericht om de Amphilex 77 te organiseren en de mogelijke baten te beheren.

De tentoonstelling zal ,,elk wat wils" brengen en een kleurrijk, fascinerend schouwspel bieden, aangezien eï verzamelingen op allerlei gebied zullen zijn te bewonderen.

Doel expositie

Het doel van zo'n expositie is trouwens ook bekende verzamelingen te bekijken en nieuwe kennis op te doen omtrent de voortschrijding in verzamelingen in wereldwijdverband. Bovendien is zij cultureel van betekenis, aangezien postzegels ook cultuurdragers van een land zijn. Echte liefhebbers zullen meermalen een bezoek willen brengen aan een tentoonstelling als de Amphilex 77 en verzamelaars doen er zeker nieuwe kennis op vanwege de schaalvergroting in de filatelie.

De Nederlandse bond van filatelistenverenigingen telt in ons land meer dan honderd aangesloten verenigingen met totaal ruim 45.000 leden. Deze bond bezit een van de beste filatelistische bibliotheken ter wereld en onderhoudt een eigen keuringsdienst voor verzamelaars, die hun zegels op echtheid kurmen laten onderzoeken. De Nederlandsche vereeniging van postzegelhandelaren (NVPH), die ook in de stuurgroep zit, telt ongeveer 150 handelaren. De vereniging is aangesloten bij het internationale verbond, de International Federation of Stamp Dealers' Associations (IFSDA) en de huidige voorzitter van de NVPH is ook president van de IFSDA.

Populair

Het verzamelen van postzegels is blijkens een onderzoek, dat onlangs in opdracht van do PTT is uitgevoerd, even populair als het verzamelen van andere dingen (suikerzakjes, ansichten, posters enz.) bij elkaar. In negen procent van de Nederlandse huishoudens worden postzegels verzameld, hetgeen erop neerkomt, dat ongeveer 400.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder dit doet.

Van het totale aantal Nederlandse filatelisten verzamelt 38'/2 de „gehele wereld" of ,,alle landen" en leest zeker vijftig procent geregeld de postzegelrubrieken in dagbladen en tijdschriften. Van de Nederland-verzamelaars verzamelt 30 V2 postzegelboekjes, 54'/2 luchtpostzegels, 38'/2 eerstedag-enveloppen, 3'/2 alleen bijzondere zegels, 47^2 alleen ongestempelde en 42'/2 gebruikte zegels, terwijl 47 Vz van nieuw uitgekomen zegels een exemplaar koopt.

Het verzamelen van bijzondere zegels kan zich ook uitstrekken tot dat van postzegels, die een bepaalde voorstelling als beelddrager hebben of bij een bepaalde gelegenheid verschijnen. Zo is het feit, dat wij tijdens de Kerstdagen gedenken, in diverse landen aanleiding om speciale zegels te laten drukken. Verscheidene landen hebben dergelijke zegels voor dit jaar al aangekondigd.

Bijbelse zegels

Er bestaat zelfs een filatelistenvereniging, van welke de leden zich in het bijzonder bezighouden met het bijeenbrengen van postzegels verband houdende met Bijbel en Christendom. Ook ons land kent een afdeling, welke is aangesloten bij de wereldbond, die de naam draagt St. Gabriel, naar de naam van de aartsengel, die de Blijde boodschap bracht aan Zacherias en Maria.

Deze vereniging neemt onder de motief- en themaverzamelaars een eigen plaats in. De leden verzamelen zegels, die betrekking hebben op het Oude en Nieuwe Testament, zending en missie, kerkgeschiedenis of gedeelten daarvan, bijv. de Reformatie van 1517 enz. enz. Bij het 25-jarig bestaan van de Nederlandse vereniging in 1973 is een speciale catalogus uitgekomen, waarin een opsomming wordt gegeven van de landen, die zegels met een Bijbels motief hebben uitgegeven, met vermelding van de teksten uit de Bijbel, aaarop de zegelafbeelding betrekking heeft.

Men is thans bezig met een catalogus van zegels met portretten van personen uit de kerkgeschiedenis. Het doel van deze vereniging is ook, dat men door deze zinvolle vrijetijdsbesteding komt tot bestudering van de Bijbel, kerk en kerkgeschiedenis en van het Christendom in het algemeen „met alle rijkdommen, die het Christelijk geloof in 2000 jaar aan de mens heeft geschonken". Het secretariaat van deze vereniging is: Evertsenstraat 39, H. Ido Ambacht; dit voor verzamelaars, wier interesse in bedoelde richting gaat.

Er bestaan nog meer specialistenverenigingen, als bijv. „Nederland-Israël philatélie", Oost-Europa, Scandinavische landen enz. enz. Ons land telt twee filatelistische organen, nl. Philatélie, officieel orgaan van de Nederlandse bond van filatelistenverenigingen, en ,,Mijn stokpaardje", postzegelmaandblad voor Nederland, met daarnaast tijdschriften van specialistische verzamelaars, bijv. De Aero-philatelist en andere. P. VAN DER SANDEN (KVP) ...onbegrijpelijk voorstel... niet alleen ondemocratisch om zo te handelen maar bovenal het afnemen van een recht, waarop ieder aanspraak mag maken in ons vrije Nederland.

Zo liggen er tal van problemen welke om een oplossing vragen. Dat het kabinet het in het laatste jaar nog moeilijk genoeg zal krijgen is duidelijk. Niemand zou thans een kabinetscrisis wensen en het zal er dan ook wel op neerkomen, dat compromissen worden gesloten, met alle kwalijke gevolgen van dien, of zaken naar de ijskast worden verwezen om deze in het program van het volgende kabinet te stoppen.

Moge in de komende tijd ons gebed opgaan voor onze overheden niet alleen, maar bovenal voor hen, die in de beide Kamers der Staten-generaal nog willen spreken naar Gods Woord. Van hun getuigenis en van ons gebed kan, indien God beide werken wil zegenen, een kracht uitgaan, die alle verstand te boven gaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

„Onschatbare waarde

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 9 oktober 1976

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken