Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ruilyerkaveling van De Stelle zorgt voor betere ontsluiting

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ruilyerkaveling van De Stelle zorgt voor betere ontsluiting

Totale kosten ruim 17,5 miljoen gulden

5 minuten leestijd

GOEREE-OVERFLAKKEE Een landschapsfoto van het voormalige eiland Goeree-Overflakkee.

Volgens het rapport zal de ruilverkaveling een verbetering aanbrengen in de ontsluiting, waterbeheersing en de verkaveling in het gebied. Daarnaast zal het mogelijk zijn eventuele landschappelijke, natuurwetenschappelijke en recreatieve voorzieningen te treffen.

GS van Zuid-Holland gaven op 9 juni 1971 hun goedkeuring aan de ruilverkavelingsaanvragen voor een oppervlakte van 5.250 hectare. Deze aanvragen waren ingediend door de toenmalige polderbesturen, de standsorganisaties en de gemeenten Ouddorp en Goedereede. Tijdens een enquête, nog in de voorbereidingsperiode, bleek dat het merendeel van de eigenaren voor een verkaveling was. Bij de verdere voorbereiding van de ruilverkaveling in het gebied van „De Stelle" Werd daarom besloten dat gebied buiten beschouwing te laten. Besloten werd toen die grens direct ten oosten van het dorp Ouddorp te leggen. Het overblijvende gebied heeft een oppervlakte van 3.670 hectare. De plannen rond de ruilverkaveling in het gebied „De Stelle" hebben al ter inzage gelegen en zullen binnenkort in stemming worden gebracht.

De ruilverkaveling ,,De Stelle" bestaat voor het merendeel uit kalkrijke klei- en zwavelgronden, die zeer geschikt zijn voor akkerbouw en tuin- bouw. Ruim een zesde deel bestaat uit zandgronden, die gebruikt worden voor zowel de akkerbouw als voor de veeteelt. Daarnaast kent men in ,,De Stelle" nog kalkarme kleigronden (ongeveer een zevende deel), die vanwege de slechte structuur van de bovengrond matig tot slecht geschikt zijn voor de akkerbouw en tevens maar matig geschikt zijn voor grasland. Een kwart van de cultuurgronden in het ruilverkavelingsgebied heeft een onregelmatige perceelvorm. De versnippering van het grondgebruik is groot, voornamelijk als gevolg van vererving en de grote verscheidenheid in bodem types.

Wegen

In het gebied komen veel smalle wegen voor met zeer smalle bermen. De kwaliteit van d,e verharding is over het algemeen onvoldoende. Een afzonderlijk probleem vormen de vaak smalle en steile opritten naar de wegen op de dijken.

De ruilverkaveling valt voor het grootste deel (zo'n 2600 hectare) onder het waterschap ,,De polder Goeree". De in het oosten gelegen voormalige polders Kraaijenisse en Nieuw-Kraaijer (in totaal 570 hectare) behoren tot het waterschap Flakkee. Het resterende gedeelte valt niet onder een waterschap. De huidige polderpeilen zijn voor een deel van het gebied te hoog. Het waterlopenstelsel schiet echter op verschillende plaatsen tekort. In perioden met weinig afvoer kunnen doorgaans voldoende diepe peilen worden bereikt. De afmetingen van de waterlopen en de daarin liggende kunstwerken zijn evenwel op vele plaatsen te gering om ook tijdens grotere afvoeren het overtollige water voldoende snel naar de gemalen te voeren. Het gevolg is, dat de landbouwkundig gewenste peilen vooral voor de lagere gronden en achter in de bemalingsgebieden vrij vaak worden overschreden. Ongeveer tweeduizend hectare landbouwgrond ondervindt hierdoor wateroverlast. De drainages zijn voor het merendeel sterk verouderd. De kwaliteit van het polderwater wordt beïnvloed door zoute kwel. De chloridegehalten van dit polderwater zijn zeer hoog. Het bestaande stelsel van watergangen is vrijwel geheel afgestemd op de afvoer van overtollig water; voorzieningen voor watertoevoer en doorspoeling ontbreken nagenoeg.

Plan

Voor een efficiënte uitoefening van de landbouw zal het wegennet zodanig moeten worden verbeterd, dat de gebouwen en gronden na verkaveling goed bereikbaar zijn voor de steeds z^Yaarder wordende transporten, waaronder die van aardappelen en bieten. In verschillende delen van het ruilverkavelingsblok voldoet het wegennet niet. Er zijn veel smalle wegen die veelal op dijken zijn gelegen.,Verbetering van de verharding, het weglichaam en van de opritten is in een aantal gevallen noodzakelijk. In saihenhang met de verbetering van de verkaveling zal een aantal wegen als openbare weg kunnen vervallen, waardoor de onderhoudskost n van het wegenstelsel kunnen worden gedrukt.

Voor de vergroting van de exploitatiemogelijkheden is een betere ontwatering van de landbouwgronden gewenst. Dit zal mogelijk zijn door een verbetering van het waterlopenstelsel en door de aanleg en aanpassing van drainages. Tevens is er behoefte aan doorspoelingsmogelijkheden met zoet water, waardoor beregening mogelijk wordt. Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken zullen tevens de verspreid liggende kavels moeten worden geconcentreerd, liefst aansluitend bij de gebouwen. Door de uitruil van gronden en de uitvoering van de, kavelinrichtingswerken kan een vergaande kavelconc^ntratie en perceelsvergroting worden be-' reikt. Door boerderijverplaatsing zal de concentratie van kavels nog beter mogelijk zijn.

Het landschapsplan is er waarborg voor, dat de voor het landschap karakteristieke beplantingen zullen worden gehandhaafd. Het bestaande landschap zal tevens worden verfraaid, doordat grotere en kleinere landschapselementen zullen worden aangebracht. Karakteristieke dijken zullen worden gespaard en tevens zal erfbeplanting in het gebied worden gestimuleerd. In de ruilverkaveling zullen verder enkele eenvoudige .recreatieve voorzieningen komen voor fietsers, wandelaars en hengelaars.

Kosten

De Cultuurtechnische Dienst heeft de kosten voor de ruilverkaveling „De Stelle" geraamd op in totaal 17,5 miljoen gulden. Hiervan zal 6.069.950 gulden ten laste van de grondeigenaren komen. Dit bedrag zal in 26 jaar in de vorm van ruilverkavelingsrente kunnen worden afgelost. Belanghebbende gemeenten en waterschap zullen in totaal 362.750 gulden bijdragen. Het niet door bijdragen gedekte deel van de kosten komt neer op 1 1.067.300 gulden, ongeveer 63 procent van de totale kosten. Hierin zal worden voorzien door een rijkssubsidie van de Cultuurtechnische Dienst als de stemming over de ruilverkaveling ,,De Stelle" een positieve uitslag heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Ruilyerkaveling van De Stelle zorgt voor betere ontsluiting

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken