Bekijk het origineel

Opstoppingen in het hart van Gouda moeten worden voorkomen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opstoppingen in het hart van Gouda moeten worden voorkomen

Doelstelling in verkeerscirculatieplan:

7 minuten leestijd

Een aantal doelstellingen die in het eerder gepubliceerde verkeerscirculatieplan wel voorkwamen, zijn nu doelbewust niet meer vermeld. Zo treft men in de nota niet meer aan: • Het bundelen van. het verkeer in Gouda op een beperkt aantal wegen. Met name bestond er grote weerstand tegen twee onderdelen van het zogenaamde ,,stroomwegenstelser', te weten de Joubertstraat en de Koningin Wilhelminaweg. In de herziene versie treft men geen stelsel meer aan van het aantal stroomwegen. Het huidige uitgangspunt is nu dat het autoverkeer zich door Gouda verplaatst via het bestaande wegennet en niet via een aantal aan te wijzen wegen. • Het „knippen" in een aantal wegen zal bijna geheel achterwege blijven. Aanvankelijk bestonden er plannen om ..knippen" aan te brengen (het afsluiten voor het autoverkeer) in de Bleulandweg (voor het ziekenhuis), de Parallelweg, de Dubbele Buurt en de aansluiting Hoge Gouwe-Oosthaven. • Het indelen van de binnenstad in een aantal zones blijft thans ook achterwege. Men had hier de bedoeling mee dat het doorgaande autoverkeer uit de binnenstad zou worden geweerd. Dit wordt nu geprobeerd door middel van andere verkeersmaatregelen.

Dilemma

In de nota komt het tot een aantal doelstellingen die men voor een oplossing van het verkeersprobleem noodzakelijk acht. Terecht merkt het gemeentebestuur op, dat de afwikkeling van het verkeer in de Goudse binnenstad ontzettend veel problemen geeft. Dit De spoorwegkruisingen in Gouda leveren de grootste problemen op omdat zij de belangrijkste verkeersaders vormen naar de binnenstad. hangt samen met het feit dat Gouda een zeer oude binnenstad heeft. Bij de opzet van die binnenstad had men nog geen flauwe notie van enig uitwas van verkeer. Behalve een paard kende men geen andere vervoermiddelen die een binnenstad ,,onveilig" konden maken. In een maatschappij die gebouwd is op verkeer en vervoer kom je met een dergelijke inrichting van de binnenstad niet meer uit. Men komt dan voor een dilemma te staan. Enerzijds wil men die authentieke binnenstad behouden, koste wat het kost. Aan de andere kant zit men met een toenemende verkeersstroom. Men kan dan de ogen wel sluiten om die binnenstad te behouden, maar dat kan vandaag de dag niemand volhouden. Daarom moet er gezocht worden naar een compromis. Waarbij alle gedachten goed afgewogen moeten worden op twee criteria, namelijk binnenstad en verkeer. Ook een toename van het verkeer kan grote gevolgen hebben op alle oqde gebouwen die er in de binnenstad staan. Daarom stelt het college van Gouda dat ,,de ongewenste bijverschijnselen van het verkeer en vervoer in een stad zoveel mogelijk moeten worden weggenomen".

Doelstellingen

De uitgangspunten om te komen tot het verkeerscirculatieplan hebben volgens de nota betrekking op alle problemen die in het verkeer voorkomen. Dus zowel bij voetgangers, fietsers, bromfietsers, auto's, vrachtverkeer als bij het openbaar vervoer zoals bus en trein. De doelstellingen komen op het volgende neer: • verhoging van de verkeersveiligheid; • vermindering van verkeersopstoppingen; • vermindering van verkeershinder in de woon-/werkomgeving; • het bevorderen van een vlotte en veilige afwikkeling van het (brom)fietsverkeer; • het bevorderen van een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer; • verbetering van de bereikbaarheid van alle wijken; • het, waar dat mogelijk is, weren van doorgaand verkeer uit het centrum en de woonwijken; • het streven, bij het oplossen van parkeerproblemen, naar een goede verhouding tussen tegenstrijdige belangen, afhankelijk van de functie van het betreffende gebied.

Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat niet elk van deze doelstellingen verwezenlijkt zal kunnen worden. Men streeft er dan naar om te komen tot een zo goed mogelijke verdeling van wat wel mogelijk is en wat volgens de doelstellingen als zeer belangrijk wordt ervaren.

Tijdsduur

Omtrent de tijdsduur van het verkeerscirculatieplan kan men nog weinig reële toezeggingen doen. Vooral omdat een groot gedeelte van de uitvoering moet wachten op een eventuele steun van het Rijk. Toch streeft men er naar alle voorgenomen plannen te realiseren binnen een tijdsbestek van vijfjaar, De uitvoering van hetgehele plan zal in fasen geschieden.

Voetganger

Ten aanzien van de voetganger wil men een aantal voorzieningen treffen om de kwetsbare verkeersdeelnemer tegemoet te komen. In de Goudse binnen-' stad zijn speciale voetgangersgebieden aanwezig. Het ontbreekt echter aan echte toegangswegen voor de wandelaar. Daarom wil men de binnenstad ook voor de voetganger beter bereikbaar maken. Ook de positie van de voetganger in de woonwijken zal de aandacht krijgen. De directe omgeving van de scholen zal extra aandacht krijgen omdat scholieren de meest kwetsbare categorie in het verkeer zijn. Uit een onderzoek bleek dat de voetganger in Gouda weinig bij een ongeval betrokken is. Toch heeft het gemeentebestuur gemeend uit deze conclusie te mogen vaststellen dat alle maatregelen, te nemen voor deze groep, gericht moeten zijn op bescherming.

(Brom)fietser

In het wensenpakket voor de (brom)fietsers komt de mening naar voren dat het gebruik van fiets dan wel bromfiets gestimuleerd moet worden. Om het voor deze weggebruikers nog aantrekkelijker te maken moeten enkele weerstanden worden weggenomen. Bijvoorbeeld het regelmatig om moeten rijden en het steeds weer moeten stoppen. Verder streeft men er naar om ook de winkelstraten en kantoren voor het (brom)fietsverkeer goed bereikbaar te maken. Op alle andere terreinen in het verkeer komt, volgens de nota, het (brom)fietsverkeer goed genoeg aan zijn trekken. Op de wegen die veel gebruikt worden door (brom)fietsers streeft men er naar het autoverkeer zo laag mogelijk te houden. Desnoods zullen hier een aantal verkeersmaatregelen-aan voorafgaan om dit te bereiken.

Auto's

Over het autoverkeer heeft men in de nota een aantal onderdoelstellingen geformuleerd: • de verkeersstromen moeten worden, geconcentreerd op een beperkt aantal hoofdverkeersaders; • het selectief autogebruik moet worden bevorderd door het aantrekkelijker maken van andere vormen van verplaatsing; • het doorgaande verkeer moet, waar mogelijk, worden geweerd uit het centrum en de woonwijken.

De toename van het autoverkeer in de Goudse binnenstad is de laatste jaren vrijwel constant gebleven. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat zowel de toegangswegen tot de stad als de spoorwegkruisingen in capaciteit geen ruimte bieden voor een verdere toename van het autoverkeer. De sterkste toename van het autoverkeer deed zich voor op de Nieuw Gouda O.Z. tussen de afslag van rijksweg 12 en de Parallelweg. Dit houdt verband met de totstandkoming van de nieuwbouwwijk Bloemendaal.

Het gemeentebestuur vraagt zich af welke maatregelen (nog) mogelijk zijn. Men komt dan tot de conclusie dat het verkeer niet meer te bundelen is op de bestaande wegen omdat dit zal leiden, met name in de woongebieden, tot onaanvaardbare verkeers- en woonproblemen. Een afdoende oplossing met het bestaande stelsel van wegen is in Gouda niet te verwezenlijken. Deze oplossing zal pas bereikbaar zijn door de aanleg van de verschillende rondwegen' om Gouda. Deze komen pas aan de orde bij de vaststelling van het struktuurplan voor Gouda.

Dit betekent echter dat aan de hoofddoelstelling van het weren van het autoverkeer in het centrum en de woonwijken tot nu toe nog niet tegemoet gekomen kan worden. Men stelt dan ook nog geen verkeersmaatregelen voor.

Bussen

Wat betreft het openbaar vervoer in de kaasstad is men van mening dat de buslijnen moeten rijden over wegen waarvoor de meest ideale snelheid voor dat verkeer kan worden gehandhaafd. De route van de buslijnen moet mogelijkheden hebben voor het aanleggen van haltes en de bus moet kunnen stoppen zonder het andere verkeer daarbij te hinderen. Het gemeentebestuur van Gouda heeft in zijn verkeerscirculatieplan ook aandacht besteed aan het fletsverkeer naar de binnenstad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Opstoppingen in het hart van Gouda moeten worden voorkomen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 maart 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken