Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE ZUID-HOLLAND,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE ZUID-HOLLAND,

5 minuten leestijd

brengen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37, lid 3, der Ruilverkavelingswet 1954 ter openbare kennis, dat de stemming, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, over de ruilverkaveling „De Stelle" door degenen, die bij het kadaster bekend staan als hebbende een recht van eigendom, opstal, erfpacht, beklemming, vruchtgebruik, gebruik of bew^oning op onroerende goederen, behorende tot het blok van de ruilverkaveling ,,De Stelle", alsmede door degenen, die als pachter van tot dat blok behorende onroerende goederen zijn geregistreerd, zal worden gehouden op donderdag 23 juni 1977 van 08.00 uur tot 19.00 uur, in de gemeente Goedereede. Het adres van het stemlokaal, vi^aar de stemgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen, is op de oproeping aan de stemgerechtigden vermeld. Een afschrift van hun in artikel 36, lid 2, van de Ruilverkavelingswet 1954 bedoelde besluit, waarbij het blok, het plan van wegen en waterlopen, het landschapsplan en de toewijzing aan openbare lichamen voorlopig zijn vastgesteld, zal vanaf 9 juni 1977 tot en met de dag van de stemming voor een ieder kosteloos ter inzage liggen ter secretarie van de gemeenten Goedereede en DIrksland. Het rechtsgevolg van de stemming is, dat het besluit tot ruilverkaveling is genomen, indien, hetzij de meerderheid van de stemgerechtigden, die aan de stemming hebben deelgenomen, heeft voorgestemd, hetzij de stemgerechtigden, die tezamen stemgerechtigd zijn voor meer dan de helft van de oppervlakte waarvoor stemmen zijn uitgebracht, hebben voorgestemd. De aandacht wordt gevestigd op het volgende: A. Artikel 38 van de Ruilverkavelingswet 1954 luidt als volgt: 1. Men kan in persoon of bij gemachtigde aan de stemming deelnemen. 2. Niemand kan als gemachtigde van meer dan één persoon optreden. 3. Als gemachtigde wordt slechts toegelaten hij, die desverlangd aan de voorzitter van het stembureau een schriftelijke volmacht overlegt en van wiens machtiging Gedeputeerde Staten tenminste twee dagen vö6r de dag der stamming sctirifteiljli Herlclit van de lastgever tiebben ontvangen. 4. De voorzitter van het stembureau kan weigeren personen, die de volle ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt of die onder curatele zijn gesteld, als gemachtigde toe te laten. 5. De stemmen worden geheim uitgebracht. B. Een ieder, die in persoon aan de stemming wenst deel te nemen, dient de door hem ontvangen oproeping ter stemming mede te brengen en aan de voorzitter van hef op de oproeping vermelde stembureau te overhandigen. C. Een ieder, die bij gemachtigde aan de stemming wenst deel te nemen, moet niet alleen de schriftelijke volmacht, maar ook de oproeping aan zijn gemachtigde ter hand stellen, opdat deze de lieide stuiiiien aan de voorzitter van het op de oproeping vermelde stembureau lean overhandigen. (Een formulier van schriftelijke volmacht kan ter provinciale griffie van Zuid-Holland, Koningskade 1 te 'sGravenhage, telefoon 070-264111, toestel 2871, worden aangevraagd). D. Geen volmacht Is nodig bij het stemmen door de vader voor zijn minderjarige kinderen of door de moeder, indien deze in plaats van de vader de ouderlijke macht alleen uitoefent, of door de wettelijke voogd. E. Stemgerechtigden, niet zijnde natuurlijke personen, kunnen slechts stemmen op basis van het daaromtrent bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglement enzovoort. Van de vennootschappen onder firma zijn de firmanten leder voor zich in de lijst van stemgerechtigden opgenomen. F. De bepaling, dat zij, die noch in persoon noch door een schriftelijk gemachtigde aan de stemming deelnemen, geacht worden hun toestemming tot de ruilverkaveling te verlenen, is vervallen. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming wordt slechts rekening gehouden met de werkelijk uitgebrachte geldige stemmen. G. Voor deelneming aan de stemming worden met personen, die bij het kadaster als eigenaren bekend staan, respectievelijk met personen, die ais pachter geregistreerd zijn, gelijkgesteld zij, die door een verklaring van erfrecht aantonen erfgenaam van een zodanig persoon te zijn. Als verklaring van erfrecht komt slechts in aanmerking een door een notaris of, zo de erfenis niet in Nederland is opengevallen, door de ter plaatse bevoegde autoriteit opgestelde en ondertekende verklaring. Voor de inhoud van die verklaring moge worden verwezen naar het gestelde in artikel 42, lid 4 en lid 5, van genoemde wet. Het verdient aanbeveling tevoren een exemplaar van de verklaring van erfrecht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Koningskade 1 te 's-Gravenhage, in te zenden. H. De stemgerechtigde wiens oproeping tot de stemming in het ongerede is geraakt of die geen oproeping heeft ontvangen - bijvoorbeeld degene, die in het bezit is van een verklaring van erfrecht — dient zich te melden bij het nooiostembureau, gevestigd in het Verenigingsgebouw, Stationsweg 3 te Ouddorp, ter verkrijging van een (nieuwe) oproeping. Het hoofdstembureau, dat onder voorzitterschap staat van het plaatsvervangend lid van ons college de heer J. Noorland, houdt zitting vanaf het tijdstip, dat de stemming aanvangt. I. Gedurende de stemming is het hoofdstembureau tevens belast met het geven van voorlichting omtrent de stemming. Vóór de dag der stemming kunnen inlichtingen omtrent de stemming worden ingewonnen bij de Provinciale Griffie van Zuid-Holland, Koningskade 1 te 's-Gravenhage, telefoon 070-264111, toestel 2870. J. Indien dat gevraagd wordt dient de stemgerechtigde of zijn gemachtigde zijn

identiteit voldoende te kunnen aantonen. K. Als bij het kadaster bekend staande eigenaren worden voor wat betreft de uitoefening van het stemrecht uitsluitend aangemerkt diegenen, die deze hoedanigheid bezitten aan het einde van de zevende dag, voorafgaande aan 'die der stemming. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet ten aanzien van erfgenamen van personen, die op grond van het aldaar bepaalde als bij het kadaster bekend staande eigenaren worden aangemerkt. 's-Gravenhage, 18 mei 1977. Gedeputeerde Staten voornoemd, M. Vrolijk, voorzitter. W. C. D. Hoogendijk, lo. griffier. 9.- par ttfoeii Daar de bestelling van dagbladen in het buitenland nog wel eens moeilijkheden oplevert, is een duidelijk en volledig adres, met het postnummer, noodzakelijk. Voor het niet ontvangen van ons blad of een te late bestelling kunnen wij uiteraard geen verantwoording nemen. Plaats: (Hierlangs afknippen)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 31 mei 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE ZUID-HOLLAND,

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 31 mei 1977

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken