Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doctoraalopleiding aan Chr. Geref. Hogeschool

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doctoraalopleiding aan Chr. Geref. Hogeschool

Straks promoties in Apeldoorn

4 minuten leestijd

HOOGEVEEN — Met grote eenstemmigheid heeft de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, dinsdag in Hoogeveen bijeen, besloten een doctoraalopleiding in te stellen aan de in Apeldoorn gevestigde Theologische Hogeschool. De synode sprak tevens uit dat het college van hoogleraren bevoegd is om de graad van doctor in de theologie te verlenen.

Het doctoraal examen wordt niet naar de trend van onze tijd — verplicht gesteld. Daarom is de duur van de studie voor het kandidaatsexamen terug gebracht van vijfjaar naar vier en een half jaar. Er blijft dan anderhalf jaar over voor de doctoraalstudie. De curatoren zullen zich moeten gaan bezinnen op hel nagaan van de mogelijkheden voor een stage-periode voor de studenten en eventueel daarvoor een regeling moeten ontwerpen. Gedacht wordt daarbij voor de studenten die niet verder gaan dan het kandidaatsexamen aan praktische vorming gedurende het halve jaar dat zij „over" hebben door de verkorting van de studieduur.

De synodepraeses, ds. K. Boersma uit Hoogeveen, sprak van een besluit van grote en vergaande betekenis".

Vooropleiding
De vooropleiding klassieke talen wordt, zo heeft de synode voorts besloten, ook open gesteld voor hen die uit andere kerken in Apeldoorn wensen te studeren. Daarvoor zal een docent worden benoemd door het curatorium. Het curatorium werd gemachtigd om in aansluiting aan de bepalingen van het Academisch statuut regels te formuleren voor het verwerven van docoraat in de theologie. De regels moeten aan de volgende synode worden voorgelegd.

Het curatorium is verder gemachtigd het verzoek aan de kroon voor te leggen, dat de Theologische Hogeschool ook ten aanzien van het doctoraalexamen en het doctoraat gelijkgerechtigd zijn met de rijksuniversiteiten. Bovendien verleende de synode het curatorium machtiging de noodzakelijke uitbreiding van de gebouwen te doen plaatshebben. Die uitbreiding wordt mogelijk mede door de nog niet zo lang geleden besloten subsidiëring.

Wet. medewerkers

Onder nadere goedkeuring van de generale synode kan het curatorium voortaan na advies van de hoogleraren, wetenschappelijke medewerkers of hoofdmedewerkers benoemen. Deze dienen bij voorkeur lid te zijn van één van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In elk geval dienen zij schriftelijk in te stemmen met de Gereformeerde belijdenis.

Ouderling R. Scherrenburg, diaken T. van Dieren en ds. G. Bouw toonden vrees voor verwetenschappelijking. Gaat de band met het kerkvolk niet al te ver zoek? Dankbaarheid voor dè van God gegeven mogelijkheden ontbrak echter evenmin. Ds. A. W. Drechsler merkte op, namens de commissie van rapport, dat een wetenschappelijke opleiding van niveau hard nodig is. De vijand komt met zijn ideologieën ook beslagen ten ijs.

De Theologische Hogeschool wordt momenteel door ongeveer 65 studenten bezocht. De uitbreiding van het gebouwencomplex zal een bedrag vergen van circa 750.000 gulden. De subsidiëring van overheidswege vanaf 1 januari 1977 bedraagt 48, van de geraamde exploitatiekosten. Voor de begroting 1978 is reeds rekening gehouden met de aanstelling van zes wetenschappelijke medewerkers op part-timebasis.

Studiefonds

Behalve het rapport van het curatorium en het rapport van deputaten-fïnancieel van de Theologische Hogeschool kwam dinsdag ook het rapport van de deputaten voor het studiefonds van de school ter sprake. Het feit dat sedert de cursus 1972-1973 de studenten in aanmerking komen voor rijksstudietoelage heeft grote verandering gebracht in het aantal studenten aan wie de kas van deze deputaten een toelage verstrekte. Tien jaar geleden bedroeg het aantal studenten dat daaruit bijdragen ontving nog 24, in 1974 nog 8, terwijl nu nog aan twee studenten uitgekeerd wordt, namelijk aanvullende toelagen op de rijksstudietoelage voor gehuwde studenten. Volgende synodevergaderingen zullen wel resulteren in een opheffen van dit deputaatschap.

Almere

De synode heeft verder dinsdag besloten de deputaten tot steun aan de kerken rond de IJsselmeerpoIders mandaat te geven een afzonderlijke kracht aan te trekken voor het in aanbouw zijnde Almere, zodra dat naar het oordeel van de deputaten nodig is. Momenteel woont er nog slechts één Chr. Geref. gezin, maar het inwoneraantal vermeerdert met honderden per maand. Gedacht wordt aan een predikant, voor het nieuwe werk. Ds. J. de Jong schetste tijdens de vergadering enigszins emotioneel de uitzonderlijke situatie waaronder in de IJsselmeerpolders tot op heden gewerkt werd - zoals in de kerken van Dronten en Lelystad- en gewerkt moet worden. In het deputatenrapport wordt samenwerking met de Rooms-Hervormd-Gereformeerde combinatie absoluut afgewezen.

De synode -die zich in vrij snel tempo en opmerkelijke eensgezindheid door een aantal rapporten heen werkte - sprak verder dinsdag onder andere nog over het rapport van de deputaten voor corresspondentie met de Hoge Overheid en over het rapport van de deputaten kerk en recreatie.

 

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Doctoraalopleiding aan Chr. Geref. Hogeschool

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken