Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wordt van Vorster teveel verlangd?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wordt van Vorster teveel verlangd?

7 minuten leestijd

De onverwachte aankondiging van Vorster om op 30 november verkiezingen te houden kwam als een volslagen verrassing. Het bleek het best bewaarde geheim in de laatste maanden in Pretoria te zijn. Anderhalf Jaar eerder dan voorzien wil Vorster de kiezer over zijn beleid laten oordelen. Een beleid dat in toenemende mate onder de kritiek van het buitenland komt te staan. Maar ook In het binnenland zijn tegenstanders ontmoet. Voor de uiterst verdeelde oppositie komt het besluit van Vorster ongelegen. Verdeeld over vier partijen heeft zij in de afgelopen maanden geen kans gezien een werkeUJk alternatief beleid te ontwikkelen. Laat staan dat zij er in slaagde in een af andere coalitievorm ook maar ergens een bedreiging voor de machtige Nationale Partij, die over 121 van de 171 zetels beschikt te kimnen vormen.

De enige bedreiging voor Vorster's beleid bestaat binnen zijn eigen partij. De „verkramptes" schijnen door de ontwikkelingen aan Zuld-Afrika's grenzen in het gelijk gesteld te worden. Zij worden niet moede te wijzen op de wat duistere rol die Engeland en de Verenigde Staten in Zuidelijk Afrika spelen. De druk door beide landen op Pretoria uitgeoefend om lan Smith te laten vallen wordt daarbij als onaanvaardbaar getekend.

Goed beschouwd is het ook een dwaze zaak te stellen, dat voor het ten val brengen van Smith de medewerking van Pretoria noodzakelijk Is. Alsof de Verenigde Staten niet over genoeg mankracht zouden beschikken om met de wapens in de hand Smith uit Salisbury te Jagen. De onlangs gehouden Navooefening waarbij dertigduizend Amerikanen 's nachts met bewapening en al naar Europa werden gevlogen maaM duidelijk waartoe de Verenigde Staten in staat zijn.

Het verlangen van de westelijke mogendheden om Smith ts laten vallen, heeft dan ook andere oorzaken. De publieke opinie zou bij een dergelijke actie in de Verenigde Staten ogenblikkelijk in opstand komen. Het Vietnamtrauma zit nog veel te diep. Daarom verlangt het Westen wat Pretoria niet opbrengen kUn.

Wij schrijven uitdrukkelijk, niet kte Zuld-Afrika heeft de voorbeelden in Mozambique en Angola voor de deur, waar te zien is wat een niet goed georganiseerde overgang van een blank minderheidsbewind naar een zwart meerderheidbewind betekent. Het oSt^ouden van steun aan Smith zou ogenblikkelijk een bloedbad ea stroniW vluchtelingen veróörzakeni Vluchtelingen die terecht him verwanten en bekenden in het aangrenzende Noord-Transvaal zullen verwijten: „Waarom hebt u ons opgeofferd?" Daarbij zijn de laatste maanden allerlei subversieve pogingen van het Westen aan het licht gekomen 'om door middel van allerlei organisaties meer Invloed te krijgen in Zuld-Afrika zelf. De storm die daarover in ZuldAfrika is ontstoken Is nog lang niet over haar hoogtepimt heen. Het zijn die pogingen die de achtergrond vormen van het verzet door Vorster genoemd, tegen de internationale bemoeienis in de binnenlandse situatie. „De te houden verkiezingen" zo zei Vorster, „zullen duidelijk maken, dat ons volk die pogringen ondubbelzinnig afwijst." Toen hem daarbij gevraagd werd of hij daarmede Amerika bedoelde, gaf hij slechts een ontwijkend antwoord. „Daarover heb ik bij vorige gelegenheden reeds het nodige getung vraagt zich af of er nu werkelijk 6 miljoen Joden vergast zUn in de oorlog. De gevestigde orde in West-Duitsland behoeft nu nog niet te vrezen voor een radicale parlementaire ommekeer, want in grote lijnen zlJn de drie grote partijen het met elkaar eens. Wel is men na de verkiezingsoverwinning van de CDU In het belangrijke Frankfort ervoor beducht dat deze stad de eersteling van de Westdultse NFD-steden zal zUn. zegd". Die vorige gelegenheid was in het begin van deze week toen hij in een Interview met een Amerikaanse krant erop wees, dat hij inmenging van de Verenigde Staten in de politieke situatie in zijn land niet zou dulden.

Toch la niet te verwachten dat door dit alles de verkramptes veel aan invloed zullen winnen. Daarvoor is het aanzien van Vorster vooral in het laatste half Jaar in Zuld-Afrika teveel gestegen. De uitslag van de verkiezingen zullen hem veel meer in staat stellen zich geruggesteund door ds kiezer op de door hem Ingeslagen weg voort te gaan. De voorgestelde vorming van nieuwe parlementen, voor blank, gekleurd en de Aziaten zal spoedig van de grond komen en het thuislandenbeleld zal nog meer de nadruk krijgen dan tot nu toe het geval is.

Tot woede van het Westen, dat zloh door het uitschrijven van de verkiezingen weer opnieuw geplaatst ziet voor een beleid dat In de eerste plaats gericht is op het regelen van eigen zaken in eigen huis. In ons land zijn vandaag velen die dit eigenlijk een kwalijke zaak vinden. ZIJ eigenen zich het recht toe zich een oordeel aan te matigen over hoe Vorster zijn zaken dient te regelen. Daarbij valt steeds weer het licht op het felle verwijt dat de zwarte meerderheid daarbij tljn rechten wordt onthouden. Zonder dit verwijt nu en op deze plaats te willen ontzenuwen willen wij daarbij toch wel een kanttekening plaatsen.

En dan verwijzen wij weer naar de pogingen van het Westen om Pretoria te dwingen Smith te laten vallen. Een onderdeel van die pogingen z^n de Brits-Amerikaanse vooretellen aan Smith om tot een zwarte meerderheidsregering te komen. In die voorstellen is voorzien in het ter beschikking stellen van een 6 miljard gulden om de overgang financieel mogelijk te maken.

Het ziet er naar uit, dat dit fonds door het gebrek aan middelen een flop wordt. Achttien landen werden in dit voorjaar aangeschreven, waaronder ook ons land, slechts Japan en de Verenigde Staten hebben gereageerd. Japan liet weten niets te willen bijdragen terwijl ds Verenigde Staten bereid zlJn het Congres te verzoeken om over een periode van vlJf Jaar maximaal een 800 miljoen gulden te fourneren. Er werd wel een voorwaarde JBon verbonden, De regering Carter is tot dit voorstel slechts bereid wanneer éi. geen marxistisch regiem in Salisbury tot stand komt. De flrontUjnstaten zljn niet in staat om ook maar een gulden voor dit fonds neer ts tellen. ZU leven zelf voortdurend op de rand van de afgrond. Ook is geen hulp vanuit het Oostblok te verwachten. Het is bli een vreedzame machtsoverdracht niet gebaat en zal slechts pogen om een hem goed gezind bewind in Rhodeslë te vestigen.

Ooed ingelichte kringen in Washington signaleren slechts een grote belangstelling voor dit fonds blJ Saoedl-ArabiS. Met zlJn overvloed aan middelen ziet het een kans zich van een grote invloed in Zuidelijk Afrika te verzekeren. Daarbij staat de verspreiding van de Islam voorop, dis reeds als een vuurstorm zich over Afrika uitbreidt.

Mag van de protestant Vorster verwacht worden, dat UJ daaraan medewerkt? Dat UJkt ons teveel gevraagd.

Tot zover Le Monde. Tegenover co'a uiteenzetting leidt het tot niets om op kleinigheden in te gaan. De hele basis is verkeerd. WU geloven dat we de machten, ook de harde machten, die door Ood zijn ingesteld, moeten gehoorzamen. BI) Le Monde wordt de overheid eerst gewogen, of ze niet te rechts is. De onderdanen hebben recht op verzet, althans verzet in de geest van Rudi Dutschke. Acties zoals die van Baader en cljn makkers zlJn historisch gezien heel begrijpelijk.

De reportage uit Lo Monde vormt van links standpunt gezien een goed samenhangend geheel. Daarom was het nodig hierboven iets te zeggen over het structuralisme, omdat deze term tegen 1860 ingang heeft gevonden en Le Monde zich dus kenneUJk baseert op deze levensbeschouwing door te spreken over da laatste twintig Jaar. Het blad wil echter heel pluralistisch zijn. Dat onderstreept het met veel nadruk en dat Is hard nodig ook, want de Amerikaan Chomsky heeft ia zijn theorieën de creativiteit Ingevoerd, een begrip dat niet past In het structuralisme.

Te links?

Denkt heel Parijs, denkt heel Frankrijk zo? Gelukkig niet, Le Figaro geeft heel normale berichten over het terrorisme in Duitsland. Dat het politieke leven in Bonn verlamd wordt is een feit, maar waarom moeten de grots partijen daar de schuld van krijgen? Volgens La Monde omdat ze over het geheel bezien te rechts zlJn. Dat Helmut Kohl en djn christendemocraten misschien te links zlJn, komt bl) de redactie van Le Monde gewoon niet op.

Dit Is een goed staaltje van de linkse tendens in de Westeuropese Journalistiek. Van het christendom vinden we hier en daar nog enkele resten. Televisie en sport beheersen de pers, dat kun Je tiea als Je even bladert. Erger is de onchristelijke gedachtenwereld die eraan ten grondslag ligt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Wordt van Vorster teveel verlangd?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 september 1977

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken