Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bloklandse boeren blijven ruilverkaveling bestrijden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bloklandse boeren blijven ruilverkaveling bestrijden

Ondanks wijzigingen in oorspronkelijke plan

7 minuten leestijd

BLOKLAND/HEESWIJK/WILLESKOP — Ongeveer 125 boeren in de Lopikerwaard verzetten zich al anderhalfjaar tegen de ruilverkavelingsplannen van de provincie. Onder het motto „Iaat ons er buiten" vechten ze tegen de ambtelijke molens van de ruilverkavelingscommissie door middel van handtekeningenacties en bezwaarschriften.

i Van onze streekredactie

Ze vinden dat ,,hun" gebied, de landelijke omgeving van de dorpjes Blokland, Willeskop en Heesv^ijk — in de uiterste noordoosthoek van de Lopikerwaard — buiten de ruilverkaveling moet blijven. Volgens de boeren zijn de maatregelen voor hun streek niet noodzakelijk. „Vrijwillige kavelruil verdient veruit de voorkeur", zo menen zij.

De mening van de boeren kwam in 1976 aan het licht tijdens de inspraak over het voorontwerp-ruilve.rkavelingsplan voor de Lopikerwaard. In dat jaar presenteerde de al in 1968 ingestelde voorbereidingscommissie de ruilverkavelingsplannen voor de polder.

Op de noodzaak van deze ruilverkaveling is al jarenlang gewezen. In sommige delen van de Lopikerwaard isde waterbeheersing niet zo best. Het te hoge waterpeil berokkent op diverse plaatsen de boeren schade.

Andere maatregelen die de ruilverkavelingscommissie nodig acht, zijn de bereikbaarheid van de bedrijfsgebouwen en de landerijen. In de Lopikerwaard zijn de kavels erg langgerekt en zeer smal. Op enkele plaatsen komen zelfs stukken land van bijna drie kilometer lengte voor. Voor de bereikbaarheid is eveneens een zekere verbetering van het wegennet onontbeerlijk.

Maatregelen

Vorig jaar maakte de commissie dan ook de gewenste maatregelen bekend. De voornaamste zaken waren de peilverhoging en betere waterbeheersing, de verbreding van de wegen, aanleg van polderreservaten en verplaatsing van eeri aantal boerderijen. Dit was nodig om dit ongeveer 1"2.000 hectare tellende gebied agrarisch weer ,.gezond" te maken.

De eerste .inspraakronde (openbare avonden en gespreksavonden met groepjes) maakte echter een stroom van kritiek los. In januari vorig jaar leverde een actie in Blokland en Willeskop meer dan 70 handtekeningen op, ruim 85''ó van de boeren. Zij verzochten de ruilverkavelingscommissie buiten de plannen te mogen blijven.

Kritiek

Hun kritiek spitste zich toe op de peilverlaging. Eimert Verkaik, woordvoerder van de actievoerende boeren: ..\'oor een goede bedrijfsvoering is in De grondwaterstand in de Lopikerwaard is momenteel een van de grootste bezwaren van de actievoerende boeren in Blokland. ons gebied geen verlaging van het waterpeil nodig. Op sommige plaatsen is zelfs een verhoging van het peil wenselijk."

In een wat later stadium werden de Bloklandse boeren gesteund door de boeren uit Heeswijk (maar liefst 90% zette zijn handtekening) en ook door B. en W. van Willeskop, die verklaarden „het verzoek van de boeren volledig te ondersteunen."

De bezwaren waren niet alleen gericht tegen de nieuwe waterbeheersing. Ook de voorgestelde verbreding van de wegen en de aanleg van de polderreservaten zagen de boeren niet zitten. Volgens het voorontwerp zou ongeveer 800 hectare in de Lopikerwaard worden onttrokken aan de landbouw voor deze reservaten. De boeren zouden het lang beperkt mogen gebruiken met een aanvullende beheersvergoeding.

De protesten van de boeren hebben geleid tot een briefwisseling tussen woordvoerders van de boeren aan de ene kant en ruilverkavelingscommissie en Gedeputeerde Staten van Utrecht aan de andere kant, waarbij men elkaar links en rechts met argumenten om de oren slingerde waarom de verkaveling dan wel of niet moest plaats vinden.

Frustraties

Vooral de boeren heeft dit tenslotte danig gefrustreerd, des te meer omdat de ingewikkelde en vaak verwarrende ambtelijke taal soms bijzonder onbegrijpelijk is. Volgens Eimert Verkaik is de kritiek van de boeren niet alleen te wijten aan het feit dat men de verkaveling niet podig acht, maar vooral ook door massale onduidelijkheid. .,Naar aanleiding van de inspraakavonden is een algemeen krantje samengesteld, dat de vragen van de boeren beantwoordde", zo zegt hij. „Hierdoor kreeg de individuele vragensteller geen kans." Ook de beantwoording van de verschillende brieven aan de commissie heeft nogal wat te wensen over gelaten. „Het vertrouwen in de voorbereidingscommissie is bij ons tot het nulpunt gedaald."

Vasthoudend

Toch heeft de vasthoudendheid van de boeren de ruilverkavelingseömmissie en ook GS van Utrecht aan het denken gezet. Gedeputeerde Van der Sluis haastte zich vorig jaar met te zeggen dat het provinciaal bestuur ernstig rekening zou houden met de inspraakresultaten.

Men ging echter niet in op de vraag van boeren in Blokland en Willeskop om uitgesloten te mogen worden van de ruilverkaveling. Plaatsvervangend hoofdingenieur directeur landinrichting, ir. A. A. J. A. M. Segers, zegt hierover dat hij nog steeds hoopt eruit te komen en dat daarna pas gepraat zal worden over eeri eventueel erbuiten laten van het gebied.

Daarom is het ontwerp nu in belangrijke mate gewijzigii. Het nieuwe zogenaamde stemmingsrapport, dat straks wordt voorgelegd, is volgens hem op verschillende punten tegemoet gekomen aan de bezwaren van de boeren.

In een brief aan de boeren in Heeswijk schrijft de ruilverkavelingscommissie dat de resultaten van de inspraakprocedure aanleiding gaven om het plan te herzien. Zo zal in het gebied van Blokland/ Achtersloot een reservaat w'orden gevormd dat aanzienlijk kleiner is dan was gepland. Rondom het gebied wordt een strook beheersgebied opgenomen. Ook de wegen worden minder verbreed.

Het waterbeheersingsplan zal niet alleen zijn gericht op peilverlaging, ,,ook streeft men", aldus Segers, „naar voorzieningen die verhoging van het peil mogelijk maken op grond van landbouwkundige overwegingen. De waterinlaatmogelijkheden zullen eveneens worden verruimd". Segers wijst erop dat de eventuele peilwijzigingen uiteindelijk toch tot stand moeten worden gebracht door het waterschap Lopikerwaard.

Begrip

De hoofdingenieur zegt wel begrip te hebben voor de boeren. ,,De situatie voor hen is onduidelijk", zo geeft hij toe. „Ook het image van de commissie is niet goed. De mensen hebben het idee dat alles over hen heenkomt. Als de waterbeheersing geen probleem was zou er waarschijnlijk helemaal geen ruilverkaveling zijn, hoewel juist in het gebied van Blokland en Willeskop wel een verkaveling van grond nodig is. Daarom hebben we in het herziene plan door middel van de wijziging van het reservaat de mogelijkheden tot •verplaatsing van de boerderijen uitgebreid."

Hij hoopt er volgend voorjaar — in overleg met de boeren — uit te komen. Als dat niet lukt? Dan moet uitsluiting van het gebied ,,technisch nader worden bekeken". Volgens Segers zal dit grote problemen met zich meebrengen. „Het uitgesloten gebied en een ander gedeelte moeten dan allebie via hetzelfde gemaal afwateren. De kosten zullen gezamenlijk worden opgebracht.".

Toch uitsluiting

De boeren blijven weigeren. Uitsluiting van het gebied én Vrijwillige verkaveling, daar gaat het volgens hen om. „Er is nog steeds niet over onze voorstellen gepraat", aldus Eimert Verkaik.

De veranderingen in het oorspronkelijke plan stellen volgens hem niets voor. „De waterbeheersing in ons gebied behoeft niet te worden gewijzigd en de verkleining van het reservaat — en daardoor meer resterende grond — deugt ook niet. In het eerste plan was er sprake van een gebied mét beheersveiigoeding (het land kan dan beperkt worden gebruikt door de boer - red.). Nu is het totale reservaat wel kleiner, maar is er sprake van een beheersvergoeding voor eep zeer klein gebiedje. Dé rest wordt in z'n geheel aan het boerenbedrijf onttrokken." De boeren in Blokland, Heeswijk en Willeskop blijven bij hun eerder ingenomen standpunt: uitsluiting van dé verkaveling. Ze zijn niet bereid daar aan toe te geven. Volgens hen is het goed mogelijk dit ongeEen boerderij te Willeskop. veer 2000 hectare tellende gebied technisch buiten de ruilverkaveling te houden. De discussie verzandt in een welles-nietes spelletje. Een gro;_ te vertraging van de uitvoering vanri. de ruilverkaveling in de Lopiker-t' waard, is dan ook niet uitgesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 oktober 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Bloklandse boeren blijven ruilverkaveling bestrijden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 26 oktober 1977

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken