Bekijk het origineel

IJsselmuiden steunt „Centraal Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

IJsselmuiden steunt „Centraal Nederland"

4 minuten leestijd

IJSSELMUIDEN „Zowel CDA als VVD heeft zich in het verleden ingezet voor een volledige gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Ik heb dan ook de indruk dat nu we een andere regering hebben, deze doelstelling tot uitdrukking zal komen in het subsidiëren van de schoolbegeleidingsdiensten".

Dit zei wethouder K. Meuleman SGP tijdens de gisteravond gehouden raadsvergadering naar aanleiding van een subsidieaanvraag van de Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdienst „Centraal Nederland". Een voorstel om deze SBD over 1978 een subsidie van 50.000 gulden toe te kennen werd met uitsluitend de stemmen van de PvdA-fractie tegen aanvaard. Reeds in mei 1976 had de gemeenteraad in principe besloten om een protestant christelijke SBD te steunen. Dit omdat uit een telling was gebleken dat van de leerlingen van de plaatselijke scholen 90 procent gebruik wenst te maken van een bijzondere begeleidingsdienst. leeftijd de tijdelijke gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Neerijnen, de heer J. L. van Sambeek, overleden in het ziekenhuis te Tiel. Hij was daar drie dagen eerder opgenomen in verband met een hartinfarct.

Door de heer Van Dieren (PvdA) werd het voorstel van b en w thans tot toekenning van subsidie over te gaan een stap in het duister genoemd. Dit omdat de financiële consequenties naar de mening van de heer Van Dieren niet te overzien zijn. Vooral bij het uitblijven van een rijkssubsidie zal volgns hem de gemeente jaarlijks voor hogere lasten komen omdat het één keer toekennen van subsidie een morele plicht met zich meebrengt om dit jaarlijks te doen. Door wethouder Meuleman werd met betrekking tot de opmerkingen van de heer Van Dieren dieper ingegaan op de oorzaken van het ontstaan van de SBD „Centraal Nederland". Dit initiatief is genomen omdat de identiteit van het bijzonder onderwijs moest gewaarborgd zijn.

Grotefout

Volgens de heer Meuleman waren de huidige moeilijkheden ontstaan doordat de vorige minister van onderwijs naar zijn gevoel een grote fout had gemaakt door de diensten te subsidiëren in plaats van de gemeenten. De wethouder had echter goede hoop dat onder het huidige kabinet de minister zal komen met een bijdrage voor de protestant christelijke SBD's. In tweede instantie werd door de heer Van Dieren gesteld dat het beleid van Centraal Nederland onverdraagzaam was en de vrijheid van onderwijs in geding bracht. Dit omdat hij had vernomen dat op de Veluwe aan openbare en rooms katholieke scholen elke inbreng in beleid of bestuur van Centraal Nederland was geweigerd. „Ik vraag me dan werkelijk af wat verstaat u dan onder vrijheid van onderwijs" aldus de heer Van Dieren. Het antwoord op deze vraag is niet moeilijk zo stelde de heer Meuleman. ,,Ik versta onder vrijheid van onderwijs dat én openbaar én rooms katholiek èn protestant christelijk onderwijs recht hebben op een eigen SBD". Namens de CHU-fractie verklaarde de heer Bergman dat zijn fractie zich volledig kon vinden in het beleid van b en w. Het voorstel tot toekenning van 50.000 gulden aan ,,Centraal Nederland" werd daarna met twaalf tegen twee stemmen aanvaard. Tijdens de besprekmg van dit agendapunt werd door het college van b en w nog duidelijk gesteld dat deze subsidieuitkering niet is gekoppeld aan toestemming van de minister. Het besluit behoeft alleen de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Zoals bekend zijn de provinciale Staten van Overijssel in principe bereid tot het verlenen van een startsubsidie aan een protestant christelijke SBD. Dit echter zodra ook de minister van onderwijs overgaat tot subsidiëring. TIEL

Hij zal dit dan doen namens de Drutenaar B. Jacobs, die in één jaar tijds 1200 gulden aan tolgelden heeft afgedragen. Namens de heer Jacobs heeft mr. Willems de stichting verzocht deze gelden terug te storten en tevens voortaan de tolheffing achterwege te laten en „hem onbelemmerd, zonder dat de openbare weg wordt verspert door hinderlijke slagboompjes over de brug te laten rijden". Mr. Willems vindt dit gerechtvaardigd, daar zijns inziens de tolbrug een openbare weg is in de zin van artikel vier van de wt^eawet. Volgens artikel 53 van dezelfde wet mag er zonder ontheffing geen tol geheven worden op openbare wegen. Voor de betrokken tolbrug is geen ontheffing aangevraagd, daar de stichting Waalbrug en de provincie Gelderland het als een eigen weg beschouwen. De provincie wordt op grond hiervan mede gedagvaard ter voorkoming van het feit dat na een eventuele veroordeling van genoemde stichting de provincie op haar beurt weer juridische stappen gaat ondernemen om de tolheffing toch in stand te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 februari 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

IJsselmuiden steunt „Centraal Nederland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 februari 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken