Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Touwtrekken om LNG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Touwtrekken om LNG

Rotterdam doet alles om terminal te krijgen

6 minuten leestijd

ROTTERDAM/DEN HAAG/DELFZIJL Haag/Delfzijl — Naarmate de datum nadert dat de regering beslist over de Grondprijzen plaats van het LNG-overslagstation, raken de gemoederen steeds heviger in beweging. Van allerlei zijden wordt getracht het kabinet te beïnvloeden door alle voor- en nadelen van Rotterdam dan wel de Eemshaven als geschikte vestigingsplaats, nog eens te benadrukken.

De landbouwkundige dienst maakt in-zijn rapport melding van besprekingen die gaande zijn om de stijging van de grondprijzen af te remmen. Men acht het daarbij van groot belang dat de aanspraken op grond voor niet-agrarische doeleinden zo beperkt mogelijk worden gehouden. Ook de voortgang van de ruilverkaveling is volgens de dienst van essentieel belang. Er is behoefte aan globale gegevens in gebieden waar begrenzing nog niet vast staat. Is dit bekend dan kan men betere produktieomstandigheden (ontsluiting, waterbeheersing) en een dqelmatiger plattelandsontsluiting (verharding en reconstructie buiten de verkaveling) realiseren.

De provinciale dienst wijst er op dat ook de verhouding reservaat-beheersgebied erg belangrijk is voor de toekomst. Volgens de landbouwkundigen kan uit de beheersgebieden een gelijkwaardig inkomen worden gehaald, dit zqiwel uit de produktie van het gebied alg uit het beheer (werkgelegenheid!). :In de reservaatgebieden acht men e0i voortzetting van het landbouwbedrijfvrijwel niet mogelijk. Voor extensieve landbouw die toch in geringe mate overblijft ontstaan, zo stelt de nota, in de toekomst alternatieve bedrijfsvoeringen, die minder gericht zijn op produktie Tevens lijkt het de drenst zinvol onderhoudsovereenkomstpn voor gebieden van landschappelijke waarde met de agrariërs af te sltiten.

Mest

Een probleem apart is de hinderwet dié een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij uitbreiding en nieuwvestiging. Hierdoor komt een grotere mestprbduktie vrij die locaal tot mestoverschotten leidt. Men denkt ondermeer aE^ een zo gunstig mogelijke spreiding van overschotten naar gebieden waar een tekort is, de afvoer buiten de prpvincie, dan wel het oprichten van voorzuiveringsinstallaties. De dienst

Hoewel het kabinet in juli heeft laten weten dat beide mogelijkheden tot het laatste moment open blijven, lijkt de Maasvlakte vooralsnog de beste kansen te hebben. Economisch gezien is het Rijnmondgebied de enige goede plaats voor een dergelijk omvangrijk project, dat in de toekomst voor een belangrijke werkgelegenheid lijkt te gaan zorgen. Omdat het Noorden van ons land al jaren wordt gekenmerkt als een probleemgebied met een zeer hoog werkloosheidspercentage, blijven de vakbeweging en een aantal politici voorstander van de vestiging van een vloeibaar-aardgasterminal bij Delfzijl. De uiteindelijke keuze zal dan ook in hoge mate door politieke aspecten worden bepaald.

Rotterdam probeert dit te ondervangen door aan te tonen dat het Waterweggebied op dé langere termijn een nog z\yakkere werkgelegenheidssituatie kent dan het Noorden. In een deze week uitgebrachte nota komt het Rotterdamse gemeentebestuur met een aantal prognoses en harde cijfers over de toenemende werkloosheid en de achteruitgaande industrie in en om onze grootste havenstad. Op heldere wijze zet het college eveneens de voordelen van een vestiging van de LNGterminal op de Maasvlakte op een rijtje, waarbij men niet vergeet de nadelen van het project in het Noorden te onderstrepen. Kennelijk is het Rotterdamse gemeentebestuur geheel teruggekomen van de weg die men enige jaren geleden bewandelde, toen een mogelijke vestiging van Kruwal de grond in werd geboord.

De risico's van de opslag en de aanlanding van het Algerijnse gas, iets. wat in 1984 moet plaatsvinden, verdwijnen bij de discussie naar de achtergrond. De Rotterdamse havenwethouder H. van der Pols: „De gevaren bij de aanlanding van het gas blijven bestaan, maar zijn beheersbaar in het Rijnmondgebied. Aanvaringen bij Hoek van Holland kunnen worden uitgesloten omdat het uitgaand scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. In de Eemshaven is dit veel moeilijker en derhalve het risico veel groter".

De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging sluit zich hierbij aan. Men heeft uit het oogpunt van veilige aeinlanding ernstige bezwaren tegen de Eemshaven. De Redersvereniging vindt dat een LNG-terminal het best op de Maasvlakte kan worden gevestigd. Nautisch gezien is voor de reders de Eemshaven niet aanvaardbaar. ,,Er ligt een vroeger mijnenveld ten noorden van de Waddenkust, de kans op een stranding is groter, er zijn te weinig sterke sleepboten, het havenbassin is ongeschikt voor grote tankers en men is afhankelijk van hoog tij", zo stelt men.

Werk voor 50 man

Ondanks deze bezwaren van de reders blijft het werkgelegenheidsaspect toch wel het belangrijkst in de discussie. Rotterdam verwacht dat het LNG-project in eerste instantie aan 50 mensen werk zal bieden; in het noorden noemt men een getal van 100. Het is echter het verdere effect - het aantrekken van andere industrieën dat in de toekomst echt voor werk zal zorgen. Gedacht wordt hierbij aan vestiging van een zogenaamde cyrogene industrie. „Dat is nog in ontwikkeling,, maar het effect lijkt zeer aanzienlijk", aldus wethouder Van der Pols.

Volgens het Rotterdamse gemeentebestuur zal het vloeibare aardgas voor het Noorden nauwelijks een economische impuls betekenen. Een chemische industrie in het Noorden acht het college onhaalbaar, terwijl een kolénvergassingsinstallatie bij Delfzijl zonder LNG ook wel mogelijk is.' Van der Pols: ,,Voor een chemische industrie is geen personeel aanwezig. Dat moet uit Rijnmond worden aangetrokken en dat kan toch niet de bedoeling zijn".

Steun

Steun vindt Rotterdam ook bij de Kamer van Koophandel in het Waterweggebied die er opnieuw bij het kabinet op heeft aangedrongen de Maasvlakte te kiezen voor de opslag van het vloeibare aardgas. De Kamer betreurt het dat- de regering is teruggekomen van haar oorspronkelijke standpunt waarin de Maasvlakte duidelijk de voorkeur genoot. Zij vreest dat de regering te veel let op de verschillen in de standpunten van de diverse bestuursorganen in Zuid-WestNederland en te weinig op de overeenkomsten. Zowel Rotterdam als de provincie Zuid-Holland en het Openbaar Lichaam Rijnmond hebben zich positief uitgesproken over aanlanding van LNG op de Maasvlakte. De KvK wijst de regering op de voordelen van de Maasvlakte. ,.Rotterdam is de grootste energiehaven van Europa met de beste ligging ten opzichte van het achterland; de toegangsweg tot de Rotterdamse haven is veilig en zal dat in de toekomst nog meer worden; de kosten van aanvoer in Rotterdam zijn lager en dus ook de gasprijs".

LNG motor Noorden

Een van de instanties die - afgezien van de overheden in het Noorden zich uitspreekt voor vestiging van de terminal bij de Eemshaven, is de Federatie Nederlandse Vakbeweging (P'NV). Uit het oogpunt van werkgelegenheid moet de regering voorrang geven aan de Eemshaven, zo vindt men. Een aanlandingsplaats voor vloeibaar aardgas bij de Eemshaven zal een sneeuwbaleffect hebben voor de werkgelegenheid in het Noorden. Het LNG-gas zal als motor kunnen dienen voor nieuwe industriële activiteiten in de noordelijke provincies. Volgens het FNV zijn de berekeningen waaruit zou blijken dat de Maasvlakte goedkoper is, ergelijk eenzijdig. Er wordt geen rekening gehouden met de investeringen die in de Eemshaven zijn gedaan, met de kosten van de hogere werkloosheid in het Noorden en met de stimuleringsmaatregelen die nog onvoldoende effect hebben. Volgens het FNV is het Noorden ook veel veiliger, mede in verband met de geringe bebouwing langs de aanvoerroute.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 augustus 1978

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Touwtrekken om LNG

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 augustus 1978

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken