Bekijk het origineel

om drastische verbetering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

om drastische verbetering

6 minuten leestijd

APLPHEN AAN DEN RIJN — De ontsluiting van Alphen aan den Rijn laat sinds geruime tijd heel wat te wensen over. De wegen van de twee hoofdroutes, te weten de Noord-Zuid- en de Oost-West-route, zijn al lang iiiet meer afgestemd op het dagelijkse autoverkeer en de steeds toenemetide verkeersintensiteit. Vooral het doorgaande verkeer vormt een zware belasting.

Van onze correspondent) De huidige twee hoofdroutes, Leimuiden-Alphen-Gouda en LeidenAlphen-Utrecfit, lopen beiden door de bebouwde kom. Eerstgenoemde via de Herenweg, de Oranje Nassausingel, de Oostkanaalweg en het verkeersplein Goiiwsluis. De Oost-West-route beslaat het traject De Hoorn, Prins Bernhardlaan, Conradstraat, Hazeveld, Prins Hendrikstraat; het verkeersplein Gouwstuis en de Steekterweg. , De verkeersintensiteit op de OostWest-route bedraagt momenteel 13.000 motorvoertuigen per etmaal, hetgeen naar berekening in 1986 ca. IG.OOOzalzijn.

Al vele jaren dringt het gemeentebestuur van Alphen bij verschillende overheidsinstanties met kracht aan op de aanleg van andere wegen waardoor het doorgaande verkeer uit de bebouwde kom kan verdwijnen. Het in 1973 vastgestelde struktuurplan is erop gebaseerd, dat — gelijktijdig met de uitbouw van de gemeente overeenkomstig de (toen geldende) plannen van de Rijks- en Provinciale Overheid — de aanleg van doorgaande wegen zou plaatsvinden.

Hoewel het gemeentebestuur voorstander is van het zoveel mogelijk openhouden van het landelijk gebied en nieuwe wegverbindingen daarom kritisch beoordeelt, is het van mening, dat vanwege het doorgaande verkeer twee omleidende routes noodzakelijk zijn. Deze routes worden gevormd door de aanleg van de Zegerbaan met een reconstructie van de Oostkanaalweg en de aanleg van een nieuwe Rijksweg 11 door de polder Kerk en Zanen, ter vervanging van de huidige Oost-West-route.

Zegerbaan

Voor de aanleg van de Zegerbaan heeft de minister onlangs subsidie toegezegd. Binnen afzienbare tijd gaat de aanleg van deze weg van start. Gelijktijdig zal de Eisenhowerlaan worden doorgetrokken naar de Herenweg, wordt een brug over het Aarkanaal aangelegd en zal de Oostkanaalweg worden gereconstrueerd. B en gaan er vanuit dat deze werken in 1981 voltooid zijn.

Voor de nieuwe Rijksweg 11 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat het tracé inmiddels vastgesteld. De plannen moeten nu in overleg met 'tjelanghebbenden nader worden uitgewerkt waarna de procedure kan worden ingezet om de benodigde grond te verwerven. Om de nieuwe Rijksweg te kunnen aanleggen, is het noodzakelijk dat het tracé ervan in de bestemmingsplannen, ook in die van andere gemeenten, wordt vastgelegd.

Bodemgesteldheid

De polder Kerk en Zanen, waar de nieuwe Rijksweg doorheen komt te lopen, heeft een slechte bodemgesteldheid. Voor het aanleggen van een weg is het noodzakelijk eerst een zandlichaam aan te brengen waardoor de ondergrond zich kan ,,zetten". Dat zettingsproces kost vepl tijd en kan eerst beginnen als de bestemmingsplannen gereed zijn en de gronden in eigendom zijn verkregen. Indien de minister van Verkeer en Waterstaat hoge prioriteit blijft toekennen aan de aanleg van de nieuwe Rijksweg 11, zal de weg omstreeks het jaar 1986 in gebruik kunnen worden genomen.

Wanneer de Zegerbaan en de Rijksweg zijn aangelegd, krijgen de huidige Noord-Zuid- en Oost-West-route hun eigenlijke ftmctie ten behoeve van het bestemmingsverkeer. Deze is thans verre van ideaal te noemen.

Centrum

Het centrum van de gemeente wordt momenteel vanuit de richting Bodegraven ontsloten door de Prins Hendrikstraat. Wanneer de nieuwe Rijksweg is aangelegd, zullen nieuwe ontsluitingswegen noodzakelijk zijn. Tevens dient dan de Oranje Nassausingel af te buigen en door middel van een brug over de Oude Rijn op die ontsluitingsweg aan te sluiten. De op- en afritten van de aan te leggen brug zullen over de Prins Hèndrikstraat moeten gaan. In de dan ontstane situatie is de enige mogelijkheid om het zuidwestelijk deel van de gemeente te ontsluiten; het doortrekken van de Conradstraat in de richting Bodegraven en het aansluiten van die straat op de ontsluitingsweg.

Het aanleggen van een brug over de Oude rijn kan, in verband met het scheepvaartverkeer, pas worden verwezenlijkt als de Oude Rijn is omgelegd via de Zegerplas en het Aarkanaal.

Ver keer son veiligh eid

Zolang echter de Zegerbaan en de nieuwe Rijksweg niet zijn aangelegd, zullen de huidige Noord-Zuid-route en de Oost-West-route het doorgaande verkeer en het bestemmingsverkeer moeten blijven verwerken. Dit heeft tot gevolg verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en trillingsoverlast. Eerstgenoemde factoren zijn in de gegeven omstandigheden een direct gevolg van de verkeersintensiteit. De trillingsoverlst is een gevolg van het vrachtverkeer. Door de aanleg van de Zegerbaan en de nieuwe Rijksweg 11 zal een zeer groot deel van de hinder worden opgelost.

Vooruitlopende op de aanleg van de nieuwe Rijksweg 11 door de polder Kerk en Zanen, bestaat er de mogelijkheid door die polder een omleidingsroute aan te leggen. Deze kan dan later in het wegenpatroon van de in die polder op te richten beboujving worden opgenomen. Zo'n omleidingsroute vraagt echter vele jaren van voorbereiding en uitvoering, zodat de uitvoering ervan niet of nauwelijks eerder gereed zal zijn dan de nieuwe Rijksweg U.

Asfalteren

De oude Rijksweg jksweg 11 is voor een groot deel reeds geasfalteerd. Niet geasfalteerd is het gedeelte vanaf de rotonde Gouwsluis tot de rotonde in de Prins Bernhardlaan. Het asfalteren biedt onmiskenbare voordelen ten aanzien van de trillingshinder, terwijl het ook de geluid.shinder zal verminderen. Vanaf de rotonde in de Prins Bernhardlaan tot het verkeersplein is een 15 cm dikke laag asfalt technisch mogelijk. Dit neemt echter ongeveer 1 tot 1,5 jaar in beslag. De kosten bedragen ongeveer 3,5 miljoen. Het asfalteren van de Prins Hendrikstraat vanaf het Hazeveld tot de Hefbrug duurt ongeveer 6 tot 9 maanden eii vergt 4 miljoen. ^Sïa;ï^^*•

Reconstructie
Een van de verbeteringen van de huidige wegverbindingen in Alphen, is een reconstructie van de Prins Bernhardlaan, de Conradstraat, het Hazeveld en de Prins Hendrikstraat. Dit reconstructieplan omvat, vanaf de Anna van Burenlaan in zuidelijke richting (Bodegraven) het, aanleggen van een enkelbaansweg, met een breedte van 7 meter en met aan weerszijden vrijliggende fietspaden en trottoirs. De mogelijkheden zijn onderzocht om de route op korte termijn te reconstrueren, om de huidige overla.st voor de aanwonenden te verminderen. Ook het doorgaande verkeer zou dan vanaf de nieuwe Rijksweg 11 van deze route kunnen profiteren.

De reconstructie is technisch uitvoerbaar. Het zal ongeveer 2 jaar duren voor het werk volledig is voltooid. De totale kosten van de reconstructieplannen met betrekking tot het asfalteren van de route, zijn begroot op ongeveer 11,1 miljoen gulden. Onderzocht zal moeten worden of de minister bereid is in deze kosten een deel bij te dragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 januari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

om drastische verbetering

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 januari 1979

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken