Bekijk het origineel

Raad Katwijk wil welzijnsplan eind 1980 op papier hebben

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Raad Katwijk wil welzijnsplan eind 1980 op papier hebben

Voorbereidende werkzaamheden begonnen

6 minuten leestijd

KATWIJK — Het gremeentebestuur van Katw^k heeft op grote schaal een enquêteformulier verspreid onder instellingen, verenigfingen, vrywUIlgrersorganisatles en andere groepen, die activiteiten ontplooen op «rel«Uneterrein. Gevraagd wordt niet alleen welke voordenlngen er sUn, maar ook welke wensen en behoeften er leven, die nogr niet gerealiseerd xUn.

Met aeze breed opgezette inventarisatie hoopt het gemeentebestuur een inzicht te krijgen in de bestaande en de gewenste welzijnsvoorzieningen.

Dit inzicht is noodzakelijk om te komen tot een goed afgewogen beleid in de gemeente Katwijk op het gebied van het welzijn. Eind jimi is de gemeenteraad akkoord gegaan met de instelUng van een planningsgroep, die als opdracht heeft gekregen het gemeentelijk welzijnsbeleid voor te bereiden. Een van de eerste werkzaamheden van deze groep is geweest het vaststellen van de vragenlijst voor de inventarisatie.

Nieuw beleid

Men kan zich in dit verband afvragen: beschikt de gemeente niet over voldoende gegevens van instellingen die subsidie ontvangen? Moet dat alles nü gebeuren en waarom? De gemeente beschikt inderdaad over veel gegevens maar ze blijken niet volledig te zijn. De vragen, in het enquêteformulier opgenomen, betreffen ook datgene, wat er in Katwijk niet is, maar wel zou moeten worden ondernomen.

Al deze nieuwe ontwikkelingen hebben te maken met het feit, dat elke gemeente in het vervolg een eigen verantwoordelijkheid zal dragen voor het welzijnsbeleid. Niet langer zal het beleid door de rijksoverheid worden ontwikkeld. Tenslotte kan men per gemeente beter bekijken wat op dit terrein noodzakelijk is, want daar kent men, of misschien beter gezegd, dient men de wensen en verlangens van de burgers te kennen.

Vierjarenplan

Elke gemeente wordt verplicht plannen voor langere termijn (= vier jaar) te maken. Op basis van een vierjarenplan moeten de jaarprogramma's worden ontwikkeld. In het plan dient de gemeente aan te geven welk beleid men gaat voeren. Het jaarprogramma zal de activiteiten bevatten, die zouden kunnen worden uitgevoerd. Als aan alle bepalingen, door de rijksoverheid voorgeschreven, wordt voldaan, kunnen het plan en programma aan het college van b en w ter goedkeuring worden aangeboden. Uiteindelijk dienen plan en programma door de gemeenteraad te worden vastgesteld. beste optreden voor het gebied. De opbrengsten van de verkochte opstallen worden voor een deel gereserveerd voor de financiering van de nieuwe IJsselbrug. Dit is een goede zaak, die in de breedste zin voor het algemeen belang is. De rest .ervan storten we in een fonds. Met de rente hiervan subsidiëren we bijvoorbeeld het behoud van de rieten daken. Voor de boeren zelf is rietdekken een onbetaalbare aangelegenheid geworden".

Achteruitstellen

De heer Dijksterhuis is verder van mening dat in de toekomst de opbrengst van de pacht meer besteed zou moeten worden in de publiekrechtelijke sfeer. Hij denkt hierbij onder meer aan het uitbreiden van fiets- en wandelroutes e.d. „De economische belangen zullen we wat meer moeten achteruitstellen. Honderd jaar geleden was de pachtopbrengst van het Kampereiland zo groot dat de gehele bevolking van Kampen er éénvierde jaar van kon leven. Een jaar geleden was de opbrengst nog niet groot genoeg om het nadeUg exploitatiekort van de stadsschouwburg te dekken. Het is nog maar een druppel op een gloeiende plaat. We moeten daarom meer naar het principe: niet alleen halen, maar ook wat meer brengen om bepaalde (landschappelijke) waarden te handhaven en mensen in hun bestaansmogelijkheid te subsidiëren".

Eén ding staat voor de heer Dijksterhuis als een paal boven water: „We moeten het Kampereiland niet in de vorm van een landschapspark bij CRM brengen, dat is niet nodig en het zou tevens een brevet van onbekwaamheid aan ons eigen adres betekenen". Eenoudeterpboerderijopket kampereiland aan de Stikkenpolderweg met erTiaast een nieuwe ligboxenstal.

Belangrijk op dit moment is te weten, wat de nieuwe situatie nu in feite voor Katwijk betekent. Welke terreinen van het welzijnswerk zullen in het plan aan de orde komen en om welke activiteiten in het programma zal het gaan? Wanneer zal bijv. ook het plan gereed moeten zijn? Om met de laatste vraag te beginnen: er wordt naar gestreefd het plan eind 1980 aan de gemeenteraad voor te leggen. Tussen nu en eind volgend jaar ligt een hele tijd, maar de voorbereiding en het overleg met de bevolking zal veel tijd vergen.

Omvang: plan

Hoewel de inventarisatie zich over het hele brede terrein van het welzijn zal uitstrekken (voorzieningen op het gebied van zorg, educatie en recreatie) zal toch het plan worden beperkt tot die terreinen, waarvoor rijksbijdrageregelingen zijn gemaakt. Er zijn thans (ontwerp-) rijksbijdrageregelingen voor sociaal-culturele activiteiten, voor kinderdagverblijven en voor geqoördineerd bejaardenwerk. Er zijn meer regelingen in de maak, bijvoorbeeld voor het maatschappelijk werk. Het gemeentebestuur wil echter alle terreinen bij de voorbereiding betrekken, dus ook de maatschappelijke dienstverlening. Getracht zal worden tot een zo goed mogeUjke afstemming van voorzieningen te komen.

Om welke activiteiten gaat het in het nieuwe plan, dat voor 1981 gereed zal moeten zijn? Dat zijn de activiteiten, waarvoor het rijk, volgens een rijksbijdrageregeling, een bijdrage geeft aan de gemeente om deze te kunnen betalen: vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen; club- en buurthuiswerk peuterspeelzaalwerk, . kinderdagverblijven; jeugd- en jongerenwerk; bejaardenwerk etc. Deze opsomming is niet compleet; er kunnen nog andere activiteiten zijn, die onder de bijdrageregeling vallen.

Democratie

Inmiddels hebben heel wat gemeenten -«•het proces op gang gebracht om te komen tot een zo goed mogelijk welzijnsplan. Een belangrijke zaak is, dat het plan zo democratisch mogelijk moet worden voorbereid. Dat betekent: in overleg met welzijnsorganisaties en met de burgers. De bevolking krijgt inspraak; dat wil zeggen dat wensen en ideeën ten aanzien van een bepaald onderwerp kunnen worden ingebracht. In het beleid dient men met deze wensen rekening te houden, want eerst dan is er werkelijk sprake van „inspraak". Hoe men de inspraakprocedure in Katwijk gaat regelen is nog een punt van overleg. Men denkt aan hoorzittingen, inspraakavonden, rechtstreekse informatieve publikaties etc. De planningsgroep, het college van b en w en de gemeenteraad zullen zich nader over de „inspraakprocedures" beraden. Tevens verwacht men dat rond 20 augustus alle enquêteformulieren binnen zullen zijn. De planningsgroep kan dan gaan beginnen aan het opstellen van het „inventarisatierapport".

Toetsen

De decentralisatie van het welzijnsbeleid berust op een wettelijke regeling, die thans in ontwerp bij de Tweede Kamer ligt, de „kaderwet specifiek welzijn". Deze kaderwet zal vermoedelijk in 1986 in werking treden. In deze kaderwet wordt onder meer de verplichting gesteld, dat het gemeentelijk welzijnsplan (dus ook dat van Katwijk) globaal door het rijk zal worden getoetst. Bij de toetsing hanteert het rijk de volgende criteria:

# is er voldoende spreiding van voorzieningen en activiteiten over wijken, buurten en kernen én over de verschillende bevolkingsgroepen?

is er een voldoende schakering in het aanbod?

• op welke wijze en in welke mate is overleg gepleegd met bevolking en betrokken instellingen?

is er voldoende aandacht gegeven aan groepen in achterstandsituaties? Oorspronkelijk zouden ook de jaarprogramma's aan een toetsing worden onderworpen, maar daarvan is inmiddels afgezien.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 juli 1979

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Raad Katwijk wil welzijnsplan eind 1980 op papier hebben

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 28 juli 1979

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken