Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verbreding kanaal door Zuid-Beveland vordert

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verbreding kanaal door Zuid-Beveland vordert

Met karwei is zeker 550 miljoen gemoeid

7 minuten leestijd

HANSWEERT — In 1976 esloot de Nederlandse regering m een afsluitbare stormvloedering in de monding van de 'osterscheide te bouwen. Aan e belangen van veiligheid enerijds en aan die van bet milieu nderzijds zou zodoende volaan kunnen worden. Tevens erd besloten om de dijken )nd de Oosterschelde te verhoen en het Kanaal door Zuideveland te verbeteren. Die erbetering houdt in, dat het anaal zal worden verbreed en ;rdiept, dat de sluizen bij Weleldinge zullen verdwijnen en at er bij Hansweert een nieuw uizencomplex zal verrijzen.

Het huidige Kanaal door Zuid-' sveland vormde vroeger de voorlamste verbinding tussen de Wesrschelde en de Rijnmond en de ijn. Na de Tweede Wereldoorlog as het zelfs geruime tijd het meest !varen kanaal van West-Europa, ^enwoordig wordt het vooral gelukt voor de scheepvaart tussen ;t havengebied Gent-Temeuzen i Rijnmond, waarvoor de route via ntwerpen en het Schelde-Rijnkalal een te grote omweg betekent. Het in 1866 voor de scheepvaart lengestelde kanaal heeft zowel n de Oosterschelde te Wemeldin

als aan de Westerschelde te Misweert drie stel schutsluiten. 5 midden- en westsluizen zijn onveer honderd jaar oud, terwijl de iStsluiten dateren van vijftig è stig jaar terug.

Verbetering
Een aantal redenen ligt ten ondslag aan de verbetering van t kanaal ui zijn huidige toestand, lereerst houdt de compartimentering van de Oosterschelde in, dat halverwege de jaren tachtig een ex-' tra sluizencomplex in de Philipsdani aanwezig zal zijn op de route Geht-Temeuzen-Rijnmond. Dit zal leiden tot een aanzienlijk tijdverlies, hetgeen echter gecompenseerd kan worden door nabij Wemeldinge het verbeterde kanaal in open verbinding met de Oosterschelde te stellen.

Het sluizencomplex bij Wemeldinge kan daarmee dus vervallen. Het houdt echter wel in, dat het getij op het kanaal wordt toegelaten, wat zal leiden tot een verhoging van. de huidige waterstand bij vloed op de Oosterschelde. Hogere kanaaldijken zijn derhalve noodzakelijk. Maar toelating van het getij op het kanaal betekent ook, dat de huidige waterstand bij eb op de Oosterschelde zal verlagen. Derhalve is verdieping van het kanaal noodzakelijk teneinde de huidige diepgang te bereiken.

Beide ingrepen, verhoging van de kanaaldijken en verdieping van het kanaal zijn niet mogelijk binnen het huidige dwarsprofiel, daar het kanaal dan te smal zou worden. Dit houdt dus in, dat het kanaal verbreed moet worden. Een andere re-' den die ten grondslag ligt^aan de verbetering van het kanaal is de slethte kwaliteit van de huidige sluizen bij Hansweert en in mindere mate ook die te Wemeldinge in hun hoedanigheid als hoogwaterkering. Het is niet mogelijk gebleken het bestaande sluizencomplex te Hansweert zodanig te verbeteren, dat aan de eisen van hoogwaterkering als bedoeld in de Deltawet kan worden voldaan, zodat nieuwbouw van de sluizen te Hansweert noodzakelijk is.

Duwvaart

De laatste reden die aan de verbetering teri grondslag ligt is het feit, dat de vaarroute Gent-Temeuzen-Rijnmond reeds voor het merendeel geschikt is voor de duwvaart met vier bakken, zoals deze voorkomt op de vaarwegen van Rotterdam naar Duitsland, op het Amsterdam-Rijnkanaal en op deSchelde-Rijnverbinding. Immers, zowel het noordelijke deel van de vaarroute (inclusief Volkerakslüizen en straks Philipssluizen) als het zuidelijke deel van de vaarroute (Westerschelde, Kanaal Gent-Temeuzen) laten dit soort duwvaart toe.

Nu het Kanaal door Znid-Beveland moet ~ worden verbreed en nieuwe sluizen te Hansweert moer ten worden gebouwd, is het logisch de laatste schakel in deze route ook geschikt te maken voor de vierbaks-duwvaart. De huidige en toekomstige scheepvaart hebben daar dringend behoefle aan, en het past tevens in het systeem van de Nederlandse vaarwegen. Het sluizencomplex bij Hansweert zal bestaan uit twee sluizen die 24 meter breed zijn en 280 meter lang. Deze afmetingen zijn gelijk aan die van het sliiizencomplex in de Philipsdam. De drempeldiepte zal -7,30 meter N.A.P. bedragen. Deze drempelmms diepte geldt voor alle drempels, zodat de deuren onderling uitwisselbaar zijn. Br hoeft dan ook maar één reservedeur te zijn. Over. alle deuren zal verkeer van (brom)fietsen en voetgangers mogelijk'zijn. Ten behoeve van het onderhoiid en de brandbestrijding zal over twee deuren zwaar transport mogelijk worden gemaakt.

Bediening

Op het middenplateau wordt het centrale bedieningsgebouw geplaatst. \Tevens komt daar ruimte voor het onderbrengen van de afstandbediening v^n de Vlake- en Postbruggen. Aan de oostzijde van het sluizencomplex zal een nieuw gebouw voor de werktuigkimdige dienst worden gebouwd, ter vervanging van het huidige gebouw, dat moet verdwijnen voor de kanaalwerken. Aan beide zijden van het sluizencomplex zullen in de buiten- en binnenvoorhaven geleidewerken en wachtplaatsen worden gemaakt. Er komen ook aparte ligplaatsen voor schepen met gevaarlijke stoffen.

Alle oeververbindingen blijven in principe gehandhaafd. De verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers over het sluizencomplex bij Hansweert is reeds genoemd. De Vlaketimnel in Rijksweg A 58 is destijds reeds op voldoende diepte en lengte aangelegd en vergt derhalve geen verdere aanpassingen. De Bonzijbrug iti Wemeldinge wordt vervangen door een vaste verbinding ter plaatse van de afdamming van het oude kanaal. De overige verbindingen zullen worden gehandhaafd door bouw vari nieuwe bruggen. Deze bruggen zijn nodig in verband met de verbreding van het kanaal. Alle bruggen krijgen vaste overspanningen en ook een beweegbaar gedeelte. De vaste overspanningen worden 126 meter lang. Daarnaast komen beweegbare delen met een doorvaarbreedte van 25 meter, terzijde van het doorgaande kanaal en bereikbaar via inen uitvoegstroken. De onderkant van de vaste gedeelten is vastgesteld op N.A.P. + 10,60 meter.

Bruggen

De Vlakebruggen zijn honderd meter ten noorden van de bestaande bruggen geprojekteerd, om de spoorwegverbinding ongehinderd doorgang te doen vinden tijdens de bouw van de nieuwe bruggen. De nieuwe Postbrug wordt Op dezelfde plaats herbouwd teneinde zo min mogelijk landbouw--en natuurgronden te verliezen. Dit heeft Wel als gevolg, dat de verbinding gedurende de bouw wordt verbroken.

De drie bestaande loswallen in Hansweert zullen worden vervangen door één nieuwe loswal, die 350' meter lang zal zijn. De nieuwe loswal wordt ten noordwesten van het nieuwe sluizencomplex gesitueerd, in de nabijheid van het bedrijfsterrein van Hansweert-West. Bij WeEén van de meldinge wordt het kanaal zo afgesloten, dat er een doodlopend gedeelte ontstaat aan het nieuwe kanaal. In dit doodlopende gedeelte is een nieuwe loswal geprojekteerd ter vervanging van de huidige loswal nabij het industrieterrein.

Leidingen

Ook zijn er nog verschillende leidingen en kabels die het kanaal kruisen. Deze zullen op enkele plaatsen worden aemgepast of verlegd. Van de drie nu bestaande bovengrondse hoogspanningsileidingen dienen de zuidelijke en de noordelijke aangepast te worden doorverplaatsing en vervanging van enkele masten door hogere. De middelste leiding, de 380 kV-hoogspanningsleiding bij de Vlaketunnel, is reeds op de juiste hoogte en breedte.

Aan de oostzijde van het kanaal bevindt zich ook nog het gemaal „De Moer", waardoor de Yerseke Moer loost op het kanaal. Door de verhoging en de verbreding is verplaatsing van het gemaal noodzakelijk en moet de opvoerhoogte worden aangepast. In afwachting van de resultaten van een op handen' zijnde ruilverkaveling in de Yerseke Moer, wordt voorlopig gerekend op een achterwaartse verplaatsing van het gemaal.

In Hansweert wordt het bestaande tracé van het kanaal verlaten. Het zuidelijkste deel van het thans bestaande kanaal wordt afgesloten van de Westerschelde, en voor een deel bestemd als specieberging. Hèt gedempte gebied zal ongeveer 32 hectare omvatten. De inrichting ervan zal bij een apart bestemmingsplan worden geregeld.

Ook bij Wemeldinge wordt via de open kanaalarm naar de Oosterschelde het bestaande tracé verlaten. Een deel van het oude kanaal wordt gehandhaafd ten behoeve van de nieuwe loswal. Het bestaande sluizencomplex komt in zoverre te vervallen, dat de hoogwaterkering wordt vervangen door een dam ongeveer ter plaatse van de huidige Bonzijbrug. Over het gebruik van de aldus ontstane voorhaven wordt nog overleg gepleegd met de gemeente Kapelle.

Uitgaande van grondaankoop ten behoeve van het kanaal in 1981 is het mogelijk om in 1986 de eerste • schutkolk van het sluizencomplex gereed te hebben voor de scheepvaart. Een jaar later kan de tweede sluiskolk bruikbaar zijn. Onder druk van de economische omstandigheden zal het gedeelte ten noorden van de Vlakebruggen twee jaar verschoven worden. Vertraging vjin de bouw van het sluizencomplex — en daardoor langer handhaven van de slechte waterkering van het huidige sluizencomplex — is uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord.

De kosten van de verbeteringen van het kanaal werden in 1977 geraamd op 520 miljoen gulden. Dit bedrag was in 1980 al gestegen tot 550 miljoen gulden. En het is niet onmogelijk dat dit bedrag in de toekomst nog groter zal worden, vanwege de steeds stijgende bouwkos-' ten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 december 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Verbreding kanaal door Zuid-Beveland vordert

Bekijk de hele uitgave van donderdag 31 december 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken