Bekijk het origineel

Hierdense boeren boos over erfpacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hierdense boeren boos over erfpacht

7 minuten leestijd

omdat ze zich vaak als knecht de raad de bevoegdheid hiertoe geHARDERWIJK ^ .. ^ ^ee' inwoners van de kern Hierden zijn op- verhuurden bij een groot boerenbe- delegeerd aan het college van b en geschrikt door een maatregel van de gemeente Harderwijk om de drijf. Thuis moesten ze dan het ei- w. Toen de maatregel bekend werd !rfpachtSCanon van enkele pachters te verhogen met 2500%. Het gen bedrijfje ook nog runnen, AI die is er in de raad geen geluid van progedaan zijn. Ongeveer tien procent van de totale groep is bereid de uitkoopsom te betalen. -Voor het resterende deel is nu de advocaat in het geweer gekomen. ietreft op dit moment 21 pachters die allen protest aantekenen te

grond met alles wat erop test waargenomen. De Hierdenaren stond aangemerkt als agrarische namen dit hoog op. Woedende ^en de verhoging.

Middels een schrijven van de geneente op 5 november j.l. werd de )achters meegedeeld dat zij in de ;elegenheid zouden worden gesteld )m het stukje grond wat zij in pacht ladden uit te kopen. De koopsom lie hierbij werd voorgesteld is vastjesteld door deskundige taxateurs 'an de gemeente. Voor veel pachers in Hierden is echter deze som mmogelijk op te brengen. In de neeste gevallen gaat het om een beirag dat boven de ton uitkomt. Voor de pachters die zijn aangeichreven is de vijftig jaar durende Tfpachtstermijn afgelopen. Omdat :ij, gerekend naar de huidige maatitaven op het ogenblik vrij weinig TOOT de grond betalen, is besloten )m de erfpachtscanon te verhogen.

Erfgenamen

In tegenstelling tot vroeger is de ?rond in kwestie nu gewaardeerd als bouwgrond. In de voorgaande /ijftig jaar is de grond aangemerkt ils agrarische-grond, zodat men ;oen aanmerkelijk minder pacht beloefde te betalen. Deze regeling is ïchter alleen van toepassing op de gedeelten van de grond waarop huiden en schuren gebouwd zijn. De jrijs van deze grgnd is 125 gulden 3er vierkante meter. De prijs van de jverige grond wordt gesteld op 10 julden. Aan de hand van deze beIragen is de rente van de erfpachts:anon vastgesteld, die wordt verloogd met 12,5%.

Er is voor de huidige erfpachters 3chter een overgangsregel waarin ie eerste jaren de erfpachtsvergoeiing op 4,5% is gesteld. Indien erfjenamen van de pachter het stuk jrond met bebouwing overnemen,

grond. Nu opeens wordt de grond pachters zijn van plan om niet meer zal de overgangsbepaling vervallen, waarop, gebouwd is aangemerkt als te stemmen bij de volgende gemeenzodat de nieuwe bewoners de ver- bouwgrond met het gevolg dat er teraadsverkiezingen. Zij zijn van goeding van 12,5% wel moeten betalen. genwoordigers aanwezig van de Christelijke Boeren en Tuindersbond en van het Landbouwschap. Besloten werd toen om een advocaat in de arm te nemen die de belangen van de gedupeerde pachters zou gaan behartigen. Voorts werd een exorbitant hoge pachtprijs uit ' de bus komt.

De belangenvereniging uit Hierden maakt zich sterk voor de mensen die nu voor het blok zijn gezet. Deze vereniging is vier jaar geleden opgericht voor hulp aan mensen die wonen in het gebied waarin het uitbreidingsplan „Frankrijk" is gepland. Naar aanleiding van de brief van het gemeentebestuur werd door de vereniging een vergadering belegd. Hier werden de bezwaren van de pachters kenbaar gemaakt. Tijdens de vergadering werd het woord gevoerd door de heer Buiten

De meeste pachters denken al helemaal niet meer aan het uitkopen van het stukje grond waarop ze leven. Maar ook zijn ze niet van plan om de pachtprijs te betalen die nu mening dat er op dit moment geen enkel gemeenteraadslid is die de belangen van de bevolking behartigt.

Voordat de gemeente de 21 pachters aanschreef zijn vertegenwoormet 2500% verhoogd is. Volgens de tigers van het gemeentebestuur bij heer Buitenhuis is het duidelijk dat iedere pachter afzonderlijk op be de boeren van het land worden gezet als zij weigeren om te betalen.

Afspraken

In de gemeenschap Hierden heerst sinds de gemeentelijke herhuis, die zich zonder eigenbelang indeling reeds een hetze tegen het sterk maakt voor de groep pachters, beleid van het gemeentebestuur. --, , . Een duidelijk teken hiervan is het È/XOrbltant oprichten van een belangenvereniOp de vergadering waren verte- ^ing- Nu de gemeente Harderwijk een gemeentehuis van 27 miljoen gaat bouwen is de boot helemaal aan. De inwoners van Hierden beschuldigen de wethouder van openbare werken ervan dat hij de kern Hierden financieel wel erg zwaar belast. Men spreekt de wethouder de heer Buitenhui"^ aangewezen als -Y,^" openbare werken, de heer de contactpersoon tussen advocaat en pachters. In de brief die de 21 pachters thuis kregen stond vermeld dat een en ander geregeld diende te worden voor 5 december. De advocaat, de heer Nysing, heeft het college van b en w voor deze datum om een onderhoud gevraagd. Klaassen (CDA) er persoonlijk op aan, dat Hierden op moet draaien voor de/ kosten van het nieuwe stadskantoor. In een plaatselijke krant zijn door de lezers felle artikelen geschreven waarin de wethouder beschuldigd wordt van oneerlijkheid. zoek geweest. Bij dit bezoek zijn afspraken gemaakt. Hier is echter de verhoging van de pachtprijs of de uitkoopprijs niet besproken.

Wethouder Klaassen ziet de zaak niet zo ernstig. Hij deelt mee dat er pachters zijn die reeds twee jaar geleden een verzoek hebben ingediend om het perceel grond dat ze pachten te kunnen uitkopen. Deze mensen hebben toen nul op het yekest gekregen omdat de betreffende gebieden gelegen waren in het bestemmingsplan „Frankrijk". „Er waren indertijd plannen voor de bouwlocatie Frankrijk. De gemeente heeft de zaak toen gewoon aangehouden om een en ander in te kunnen passen in het bestemmingsplan. Toen de lijnen van de bouwlocatie bekend waren is de mogelijkheid van uitkopen van de bedrijven binnen het gebied bekeken." Voor de betreffende pachters was deze zaak echter niet duidelijk want op hun verzoek van twee jaar geleden hebben zij gedurende geruime tijd geen reactie vernomen van gemeentewege

Wethouder Klaassen is van mening dat de gemeente de erfpachters redelijk heeft benaderd. „In vergelijking met andere gebieden in de gemeente zijn deze mensen echt niet apart behandeld". Hij wijst met stelligheid iedere verdenking van de hand dat deze maatregel genomen is om aan geld te komen voor het nieuw te bouwen gemeentehuis, „Men verwart hier twee dingen met elkaar. Het gaat nu om het uitkopen van een perceel gepachte grond en dat heeft niets te maken met het gemeentehuis".

De kiesvereniging van de SGP in Hardenyijk heeft aan het gemeentebestuur een brief gericht waarin gewezen wordt op het onmogelijke van de zaak. De kiesvereniging ziet in dat een verhoging van de canon noodzakelijk is. Zij dringt echter aan op een gefaseerde verhoging. In een openbare raadsvergadering wordt de brief als ingekomen stuk behandeld, zodat iedere partij die zitting heeft in de raad zich moet uitspreken over de kwestie.

Belachelijk

Op 28 december j.l. heeft de advocaat Nysingh een gesprek gevoerd over deze zaak met het college van b en w. Na afloop van het beraad toonde Nysingh zich tevreden over het verloop van het overleg. „Het is in goede harmonie verlopen en b en w zoekt nu naar een redelijke oplossing". De advocaat noemde de zaak geen eenvoudige kwestie.

Volgens Buitenhuis betreft het mensen die al vijftig jaar op deze grond wonen. ,,Het zijn eigenlijk geen boeren. De meesten hadden slechts het boerenbedrijf erbij. Wel stonden deze mensen als agrariër te

Uit een gesprek met enige gedupeerde erfpachters blijkt dat Klaassen niets goed meer kan doen bij de inwoners van Hierden. Ook de raadsleden liggen eruit. Voordat de gerqeente de maatregelen nam heeft

Fasen

Inmiddels is een deel van de groep pachters akkoord gegaan met Hij wees er op dat het in dit geval een aflopend recht betreft. ,,Er is voor het college geen enkele verplichting om de pachters de gelede voorstellen die door de gemeente genheid te geven om de erfpacht te verlengen. Ook hebben de erfpachters geen recht tot uitkoop." „Dat b en w bereid zijn hiertoe de gelegenheid te geven is een goede zaak". In de contracten van vijftig jaar geleden is volgens Nysingh niets geregeld over een vervolg bij afloop van de periode.

In overleg met het college tracht de advocaat een oplossing te vinden voor de enorme bedragen die nu genoemd worden. Hij vindt echter dat de bedragen voor uitkoop exorbitant hoog zijn. ,,De verkoopprijs is

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Hierdense boeren boos over erfpacht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken