Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onstuimige ontwikkelingen op telecommunicatiegebied

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Onstuimige ontwikkelingen op telecommunicatiegebied

Beeldtelefoon, teletex, datanet, telefax...

9 minuten leestijd

Vafl etn onzer redaaeuren)

In ons land Morden tijdens het drukste uur ruim 200.000 telefoongesprekken gevoerd. Daarbij zijn minstens 400.000 mensen betrokken. Bovendien hebben in dezelfde tijd nog 3000 telextoestellen met elkaar contact en zijn nog zeker 2000 mensen bezig met informatie-uitnisseling per computer. Nederland telt nu al 5 miljoen telefoonabonnees, 35.000 telexabonnees en in 1985 naar schatting 10.000 abonnees op het datanet. Drie vormen van telecommunicatie — telefoon, telex en dataoverdracht — waarbij nog veel veranderingen zullen plaatsvinden en dieie samenleving ingrijpend zullen wijzigen.

Zullen we in de toekomst nog bij anderen op bezoek gaan? Of communiceren we dan uitsluitend per telefoon, nusschien wel met de beeldtelefoon? Zullen we nog wel onze dagelijkse tocht naar ons bedrijf maken? Of bedienen we vanachter ons bureau, thuis de terminals, die in contact staan met de computer op het kantoor? De technologische ontwikkelingen op telecommunicatiegebied volgen elkaar' ongelooflijk snel op. In hun kielzog worden de gebr\iikers van de nieuwe apparatuur meegesleurd. Gevolgen zijn: werkloosheid, maar ook nieuwe werkgelegenheid, omscholing, bijscholing, goedkopere apparatuur, meer doelmatigheid in de bedrijfsvoering en wellicht een steeds verdergaande integratie van de verschillende telecommunicatiesystemen. Telefonisch vergaderen: handen vrij en elkaar ook nog kunnen zien. Beeldtelefonie is technisch at enige tijd mogelijk, maar de kosten zijn in veel gevallen nog een te hoge drempel voor massale invoering.

Vong jaar herdacht het Staatsbedrijf der Posterijen. Telegrafie en Telefonie (PTT) het lOO-jang bestaan van de openbare telefonie in Nederland. En mèt de PTT alle Nederlanders. Er werd tijdens een congres veel gesproken over de toekomstige ontwikkelingen van de telefonie, beter nog: de telecommunicatie. Er zijn in ons land drie telecommunicatienetwerken te onderscheiden, namelijk een telefoon-, een telex- en een datanetwerk. In de telefonie zal de micro-elektronica veel van zich doen horen. Er komt in de transmissie van de gesprekken een overgang van analoog naar digitaal. Die digitalisering gaat gepaard met een geleidelijk m gebruik nemen van semi-elektronische en later volledig automatische centrales in plaats van de huidige elektro-mechanische centrales. De overbrenging van signalen zal veel sneller èn goedkoper gaan. Men schakelt ook over op glasvezelkabels. De informatie wordt dan getransporteerd met gebruikmaking van variaties in lichtsterkte, die door een uiterst dunne glasvezel — dunner dan een mensenhaar — gaan. De transportverliezen zijn veel klemer dan bij de huidige koperen draden en onderweg kan nauwelijks storing optreden. Er wordt al \vA informatie overgebracht BcHah openbare telefooncellen zijn er ook openbare lelexcellen. door straalverbindingen tussen torens.met antennes. In de toekomst zullen de telecommunicatiesatellieten een belangrijke rol gaan spelen bij het overbrengen van signalen over langere afstanden en wellicht ook na enige tijd over korte afstanden.

Het IS nu al technisch mogelijk om de beeldtelefoon (ook wel fonovisie of videofoon genoemd) in de voeren, maar de kosten zijn nog een te hoge drempel. De semafoon (draadloze oproep), de marifoon (zeevaart en beroepsbinnenvaart), de autotelefoon (voor automobilisten en schepen) en Viditel (informatie uit centrale computer via telefoonlijn naar beeldbuis') zullen zich verder ontwikkelen. De telefonie biedt straks ongekende mogelijkheden; telefonisch antwoordnummer 06, een wekdienst, verkort kiezen van veelgebruikte nummers, afwezigheidsmelding, ,.niet storen", numme-herhaling en kostenopgave. Met de familietelefoon is het straks mogelijk om in elk vertrek waar men dat wil een telefoonaansluiting te krijgen. Onderlinge gesprekken tussen de toestellen is dan ook mogelijk.

Telex en teletex

Een goed Nederlands woord voor telex is verreschrijver... Nederland heeft een zeer hoge telexdichtheid in vergelijking met andere landen qua inwoneraantal. De telex is voor ons handelsland van groot belang voM" de internationale contacten: 70 procent van alle telexverkeer is intemationaaL Naast openbare telefoongel^enheden zijn er ook a) openbare verreschrij f gelegenheden (telexcellen). Er is een geleidelijke overgang van de elektro-mechanische telex naar het semi-elektronische telextoesteL Telexnetten zijn over de gehele wereld zeer vergaand geautomatiseerd, zelfs eerder dan de telefoonnetten, en kunnen aansluitingen tot stand brengen met abonnees in meer dan 200 landei^ PTT Telecommunicatie maakt reclame voor de telex en de telexgids: „Uw .zakenrelaties staan er al in. En wat erger is: Uw concurrenten ook". De telex is aantrekkelijker gemaakt door de Multi Adres Inrichting (MAI). Daarmee kan een maximaal 20 geadresseerden een bericht van 5000 tekens in één keer worden aangeboden. De computer van het systeem slaat de berichten eerst op en verzendt ze dan aan de geadresseerden. De bedrijfstelexcentrale maakt het mogelijk een telexbericht directer bij de geadresseerde te krijgen. Als binnen een bedrijf op verschillende plaatsen teiexmachines staan opgesteld kan via een bedrijfscentrale met „doorkiezen" de betrokkene het bericht direct onder ogen krijgen. De telextoestelten kunnen ook onderling berichten uitwisselen.

Teletex (niet te verwarren met Teletekst van de Nederlandse Omroep Stichting) is een sterk verbeterde telex: veel sneller, naast kleine letters ook hoofdletters en een volledig tekenrepertoire, inclusief allerlei speciale tekens, met als resultaat een echte nette brief. De teletextoestellen kunnen worden gekoppeld aan het telefoonnet of aan het datanet. Het begin van deze vorm van elektronische post kan worden verwacht rond 1983.

Data'Overdracht

De derde vorm van telecommunicatie is in overdracht van data. Tussen computers is er informatie uitwisseling langs digitale weg. Tot vandaag de dag worden daarvoor.de telefoon- en telexnetten gebruikt, maar sinds kort is een nieuw datanet in gebruik. Verschillende „pakketjes" informatie worden via drie datacentrales verstuurd naar de abonnees. Deze supersnelle communicatie is nu alleen nog mogelijk voor grote bedrijven, maar in de toekomst zal het ook geschikt worden gemaakt voor kleine verbruikers. Het datanet is een volledig openbare dienstverlening van de PTT.

Aan het servicepakket van hetzelfde Staatsbedrijf is een nieuw specialistisch . facet toegevoegd: „Telefax", de benammg voor facsimile of telekopiëren. Voor bedrijven is het via de telefoonlijn kopiëren van schriftelijke informatie op zichzelf niet nieuw.. Sinds maart 1981 is facsimile door middel van ..Faxpost" op 211 postkantoren ook voor het publiek mogelijk. Iedereen is nu in staat om getypte of handgeschreven teksten, tekeningen, grafieken of tabellen eenvoudigweg „door te bellen" naar wie en waar men maar wil. Het bericht wordt overgeseind naar het postkantoor van bestemming en vervolgens per expressebestelling bij de geadresseerde afgeleverd of door hem zelf op het postkantoor afgehaald. In de

Vanaf vandaag draait het politieke gebeuren m Den Haag weer op voile toerep. Na vier weken van betrekkelijke rust in de gebouwen rond het Binnenhof heeft men de draad weer opgenomen en zijn de plenaire vergaderingen van de Tweede kamer hervat. De agenda voor de komende dagen vermeldt slechts twee onderwerpen. Daann kan natuurlijk nog verandering komen indien bij de dagelijkse regeling van de werkzaamheden nieuwe zaken worden aangekaart. De Kamerleden bepalen immers zelf hun programma (bij gebrek aan overeenstemming gebeurt dat door stemming) en daarm kunnen zij op elk moment wijzigingen aanbrengen. Dat maakt de Kamer overigens wel tot een ongewis bedrijf en volstrekte zekerheid over de agenda bestaat er dan ook eigenUjk nooit. Voor mensen die een bepaald debat willen bijwonen soms erg vervelend.

Te verwachten valt dat dezer dagen een discussie zal worden ingelast over het inkomensbeleid ten aanzien van artsen die in dienst zijn van de overheid of van instellingen zoals ziekenfondsen, bedrijfsverenigingen en het GAK. Hierover is vlak voor het kerstreces een brief binnengekomen bij de Kamer, maar er was toen geen tijd meer voor een gedachtenwisseling over de desbetreffende regeringsplannen. De komende weken is veel ruimte vrijgemaakt voor de behandeling van het restant van de rijksbegroting. Tot eind februari zal de meeste vergadertijd hieraan gewijd zijn. Hoewel hel begrotingsjaar al is begonnen moeten maar liefst negen van de vijftien ministers nog in de Kamer verschijnen om hun beleidsplannen voor 1982 te verdedigen. Nu zitten de betrokken bewindslieden niet zonder geld. De comptabiliteitswet kent namelijk de bepaling dat aan het begin van het jaar uitgaven mogen worden gedaan ten laste van het geraamde budget zonder dat dit het parlement is gepasseerd. De continuïteit van het beleid komt door de vertraging dus niet in gevaar.

Deze week is Sociale zaken, met uitzondering van het onderdeel emancipatie, aan de beurt. Dit poütiek gevoelige debat krijgt een wat bredere opzet omdat tevens alle stukken inzake het sociaal-economisch beleid voor 1982 aan de orde zijn. Belangrijkste punt daarbij betreft de gang van zaken rond het centrale arbeidsvoorwaardenoverleg, dat vorige maand met de sociale partners in de stichting van de arbeid heeft plaatsgevonden. In december is alleen gesproken over de noodzakelijke wijziging van de wet op de loonvorming en over de inhoud van de loonmaatregel. Thans zal breder en dieper op dit soort aangelegenheden worden ingegaan. Behalve voor het loonbeleid natuurlijk veel aandacht voor de sector van de sociale zekerheid. Vandaag de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Morgen antwoorden minister Den Uyl en staatssecretaris mevr. Dales.

Het tweede agendapunt is eveneens een begrotingshoofdstuk en wel milieuhygiëne van D'66-staatssecretaris mevr. Lambers-Haquebard. Waarschijnlijk morgen de start van dit debat. De Eerste kamer komt deze week niet in voltallige vergadering bijeen. 1^2 keer per jaar verschijnende „Facsimilegids" staan gegevens over het merendeel van de facsimilebezitters. PTT heeft ook speciale facsimile-apparaten • ontwikkeld met het oog op een zo'n groot mogelijke standaardisatie. De PTT Berichten Service Rotterdam verzendt en ontvangt berichten voor hen die geen telex of facsimile-apparaat bezitten.

In bijna alle t>edrijven schrijdt de automatisering voort. Steeds meer medewerkers zitten achter elektronische tekstverwerkingsapparatuur. De bedrijfstelecommunicatie zit in een zeer dynamische ontwikkeling: verfijning van de bedrijfstelefonie, zowel nationaal als internationaal, telefonisch vergaderen met de handen vrij èn daarbij elkaar ook nog kunnen zien, mobiele communicatie met de medewerkers in de buitendienst, teletex, telefax, besloten Viditel, datanetten enzovoort. Bij de gebruikers zal steeds meer de wens ontstaan naar multifunctionele apparatuur: aansluiting op de drie openbare telecommunicatienetten (telefoon, telex en data). Hier ligt een belangrijke taak voor de PTT.

Onder de naam ISDN (Integrated Services Digital Network) wordt een internationale studie uitgevoerd, waaraan ook Nederland meedoet. De mogelijkheid wordt onderzocht om tot één geïntegreerd net voor telefoon, telex en dat te komen. De volledige vervanging van de bestaande netten door één nieuwe zal enkele decennia vergen. Gedurende die tijd zal het ISDN-net naast de drie andere netten moeten groeien, zodat we dan vier netten naast elkaar hebben. Een lichtpunt is dan de gebruikers óf alleen met de drie oude, óf alleen met het nieuwe ISDN-net te maken hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Onstuimige ontwikkelingen op telecommunicatiegebied

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken